Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Żmijewski"

Innowacyjność: nauka - przemysł DOI:10.15199/65.2016.10.1


  SŁOWA KLUCZOWE: innowacja, komercjalizacja, transfer technologii, polityka innowacyjności KEY WORDS: innovation, commercialization, technology transfer, innovation policy W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej, rozwój i absorpcja innowacji stanowią jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy oraz podstawowy element polityki spójności społeczno-gospodarczej. Podstawą mechanizmu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest budowanie relacji między uczestnikami tego procesu. Polska ma bardzo duży potencjał naukowy oraz stosunkowo dobrze działającą infrastrukturę. Niestety, jest to niewystarczające, ponieważ brakuje zasad umożliwiających zainteresowanym jednostkom wykorzystanie własnego zaplecza naukowo-badawczego. Potrzeba więc zmian w tym zakresie, ale muszą być one wprowadzane świadomie i przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Takie działania zdecydują o wejściu naszego kraju do sfery liderów tworzących innowacyjne rozwiązania, a nie pozostanie wśród grupy państw ich naśladujących [9, 10]. Według raportu "Innovation Union Scoreboard 2015" Polska z syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności 0,313 zajmuje szóstą od końca lokatę, wyprzedzając takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Chorwacja. Najwyższy wskaźnik w tym rankingu uzyskała Szwecja z wartością 0,74 [18]. Wartość tego wskaźnika w Polsce w latach 2007-2013 utrzymywała się na poziomie 0,27-0,28, natomiast w 2014 r. rósł on szybciej niż średnio w UE. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wskaźnik ten dla Polski stanowi jedynie 56,4% średniego wskaźnika liczonego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. POJĘCIE I DEFINICJE INNOWACJI Termin innowacja pochodzi od łacińskiego słowa innovatio, to znaczy odnowienie lub łacińskiego innovare, czyli odnawiać. Według Szelągowskiej [26] pojęcie to po raz pierwszy odnotowano w łacinie kościelnej ok. 400 r. n.e. W XIII w. w języku francuskim użył go Dante (innovare) oraz w języku[...]

Komputerowa analiza obrazu (KAO) w przemyśle mięsnym Możliwości wykorzystania DOI:10.15199/65.2017.3.3


  Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu w przemyśle mięsnym. KAO jest to obiektywna, szybka i nieinwazyjna metoda znajdująca zastosowanie do oceny surowców, procesów technologicznych i produktów. Stosując tę technikę badawczą najczęściej dokonuje się pomiarów wielkości geometrycznych oraz barwy badanych obiektów. Na ich podstawie określa się wiele cech i parametrów charakteryzu-jących opisywany materiał. W przemyśle mięsnym KAO znajduje zastosowanie m.in. do klasyfikacji tusz, oceny zawartości tłuszczu, marmurkowatości oraz jakości gotowych wyrobów. Może też być wykorzystywana do prognozowania cech jakościowych mięsa i przetworów mięsnych, umożliwiać ich kontrolę i sterowanie. Dzięki zastosowaniu KAO możliwa jest również zaawansowana automatyzacja i robotyzacja złożonych operacji technologicznych.Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu (KAO) (Computer Image Analysis - CIA), do różnych celów nie jest nowe. Pierwsze publikacje z tego zakresu były prezentowane już na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Coraz częściej technika ta znajduje zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Jest ona wykorzystywana m.in. w astronomii, astrofizyce, kartografii, meteorologii, geodezji, medycynie, biologii, wojskowości, kryminalistyce, przemyśle, rolnictwie oraz kinematografii. Sprawdza się również w różnych branżach przemysłu spożywczego, gdzie jej wykorzystanie jest coraz szersze i bardziej powszechne [23, 33, 34, 40, 52, 59]. KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU Istota komputerowej analizy obrazu w dużym uproszczeniu sprowadza się do uzyskania i rejestracji obrazu, jego obróbki w celu wyodrębnienia istotnych informacji, analizy danych i ich porównania z określonymi wzorcami i standardami oraz podjęcia decyzji z udziałem lub bez udziału człowieka i jej realizacji (rysunek 1). Szczególne znaczenie w działaniu KAO mają specjalistyczne programy komputerowe, dobrane d[...]

Charakterystyka i kierunki zagospodarowania dziczyzny DOI:10.15199/65.2018.3.6


  Mięso dzikich zwierząt od wieków wykorzystywane było przez człowieka do zaspokajania jego podstawowych potrzeb życiowych. Dostarczało cennych składników odżywczych, a powodzenie podczas polowania zapewniało byt biologiczny i rozwój jednostkom oraz całym społecznościom. Rozwój chowu i hodowli zwierząt gospodarskich spowodował marginalizację roli polowania w życiu człowieka, a produkcja mięsa pozyskiwanego od zwierząt hodowlanych zaczęła dominować nad mięsem pochodzącym z polowań. Obecnie polowanie spełnia funkcję regulującą liczebność populacji zwierząt łownych, jego głównym zadaniem nie jest pozyskanie mięsa na cele konsumpcyjne. W wyniku polowania uzyskuje się surowiec mięsny zwany dziczyzną, ceniony przez konsumentów ze względu na dużą wartość odżywczą i walory smakowe [12, 15, 16, 26]. Jest on także uważany za tzw. surowiec naturalny, pozbawiony negatywnych cech związanych z przemysłowym, intensywnym chowem zwierząt rzeźnych. Tempo wzrostu zwierząt łownych nie jest w żaden sposób przyspieszane, a swobodny dostęp do różnorodnego pokarmu zapewnia dużą specyfikę smaku i unikalne właściwości tego surowca [3, 7, 12, 25, 34, 35, 37, 40, 44]. Dla zachowania wysokiej jakości dziczyzny niezbędne jest przestrzeganie zasad związanych z polowaniem, obróbką tusz i mięsa oraz przetwarzaniem dziczyzny [14, 39, 41]. Celem pracy była ocena wielkości pozyskiwanej w Polsce dziczyzny, przedstawienie pogłowia wybranych gatunków zwierząt łownych, charakterystyka ich tusz i elementów zasadniczych oraz składu chemicznego mięsa, a także przedstawienie technologicznych kierunków jego wykorzystania. LICZEBNOŚĆ I POZYSKANIE zwierząt łownych W Polsce do zwierząt łownych zalicza się gatunki znajdujące się na liście ustalonej przez ministra środowiska [31, 32]. Obejmuje ona 32 gatunki zwierząt, podzielone na zwierzynę grubą i zwierzynę drobną. Tylko z części z nich pozyskuje się mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dziczyzna najczęściej koj[...]

Mięso dzika surowcem do przetwórstwa DOI:


  Wśród wszystkich gatunków zwierząt łownych w Polsce dziki dostarczają największej ilości mięsa. Stąd też celem pracy jest charakterystyka tego surowca oraz analiza możliwości wykorzystania mięsa dzików, szczególnie w przetwórstwie. W pracy dokonano charakterystyki jakościowej tusz, opisano udział elementów zasadniczych oraz ich skład tkankowy. W analizie składu chemicznego mięsa zwrócono uwagę na dużą ilość białka i niską zawartość tłuszczu o korzystnym składzie kwasów tłuszczowych oraz wysoką zawartość witamin i substancji mineralnych. Wskazano na niedoceniane możliwości wykorzystania tego surowca mięsnego w przetwórstwie, zwłaszcza w produkcji szynek dojrzewających i kiełbas podsuszanych. Słowa kluczowe: dzik, dziczyzna, mięso, przetwórstwo Among all wild game species in Poland, wild boars are the source of the biggest amount of meat. Thus, the aims of the work is to characterizing this raw material and to analyze the possibilities of using wild boar meat, especially in processing. The qualitative characteristics of carcases were done in the paper, the share of basic elements and their tissue composition were described. In analysis of chemical composition of meat attention was paid to high amount protein and low fat content with a advantageous fatty acids composition and a high content of vitamins and minerals. The underestimated possibilities of using this raw material in processing, especially for the production of ripening hams and dried sausages were pointed out. Keywords: wild boar, game meat, meat, processing Dziczyzna uznawana jest na świecie za wartościowe uzupełnienie jadłospisu i doceniana jest przez konsumentów głównie za swoje walory smakowe i odżywcze [8, 10, 37]. Dziczyznę zalicza się do mięsa ciemnego, chudego, bogatego w bioskładniki i ubogiego w cholesterol [3, 7, 9, 23, 29, 32]. Zwierzęta łowne żyją w środowisku naturalnym, dokonują swobodnego wyboru karmy, żywiąc się dostępnym tam pożywieniem, wolnym od dodatków typ[...]

 Strona 1