Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Henryk WACHTA"

Wskazania potrzeby aktualizacji zaleceń obejmujących zagadnienia oświetlenia iluminacyjnego

Czytaj za darmo! »

W dziedzinie iluminacji pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat szereg udanych rozwiązań oświetleniowych, realizujących coraz pełniej główne zadanie tego typu oświetlenia, którym jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku obiektu architektonicznego w porze wieczorowo-nocnej. Na tym tle funkcjonujące aktualnie zalecenia, dotyczące poziomów natężenia oświetlenia na iluminowanych elewacjach budynków, [...]

Wielokryterialne wspomaganie planowania iluminacji obiektów architektonicznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera omówienie propozycji wykorzystania wielokryterialnych metod wspomagania decyzji w procesie planowania inwestycji iluminacyjnych obiektów architektonicznych. W toku rozważań, wstępnie wyodrębniono zespół czynników finansowych, estetycznych i bezpieczeństwa warunkujących wybór wariantu iluminacji. W kolejnym kroku zaproponowano nową metodę rozwiązania tego problemu, obejmującą: modelowanie wielokryterialne problemu decyzyjnego oraz zastosowanie wybranej metody wieloatrybutowego podejmowania decyzji, porządkującej wszystkie warianty decyzyjne, od najlepszego do najgorszego wariantu, przy zadanym zbiorze kryteriów decyzyjnych. Zaproponowana metoda wspomagania decyzji daje nowe możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych, wykorzystując wszystkie - istotne z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania finansami oraz dobrego oświetlenia i bezpieczeństwa - kryteria decyzyjne. Abstract. The paper deals with a proposal of use multi-criteria decision aid methods in planning lighting technology of architectural objects. In the beginning sets of financial, aesthetic and safety factors determining the choice of variant illuminations were discussed. Then a concept of a new method of solving the decision-making problem was presented. The new method includes: multi-criteria modeling of a decision problem and using the existing multi-attribute decision making method in ordering all decision variants from the best to the worst at a given set of decision criteria. The proposed new method offers some new opportunities for investment decision-making using all the decision-making criteria that are important for the rational management of finances as well as for providing good lighting and security (Multi-criteria decision aid for planning lighting technology of architectural objects). Słowa kluczowe: technika świetlna, iluminacje architektoniczne, wielokryterialne modelowanie, wielokryterialne wspomaganie decyzji. Keywords: lighting technology, [...]

 Strona 1