Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Danuta PLIŚ"

A measurement of the effect of magnetic wedges on magnetic flux density harmonic components in air gap of an induction motor slot model DOI:10.12915/pe.2014.12.66

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of magnetic flux density measurements taken in the air gap of a model representing a single slot of the threephase induction motor SZJC EX 6 kV 320 kW. The measurements were performed for two cases corresponding to the slot closed with either a magnetic edge or a nonmagnetic wedge. The obtained waveforms have been decomposed into harmonic components and then amplitudes and phases of respective harmonics were compared for both types of the wedge material. Streszczenie. W artykule przedstawione są wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej w modelu odpowiadającym układowi jednego żłobka silnika indukcyjnego trójfazowego SZJC EX 6 kV 320 kW. Pomiarów dokonano gdy żłobek był zamknięty klinem magnetycznym oraz klinem niemagnetycznym. Uzyskane przebiegi rozłożone zostały na składowe harmoniczne i porównane amplitudy i fazy odpowiednich harmonicznych w przypadku klina magnetycznego i niemagnetycznego. (Pomiar wpływu klinów magnetycznych na składowe harmoniczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej na modelu żłobka silnika indukcyjnego) Keywords: induction motor, magnetic wedge, magnetic flux density, flux density harmonics Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, klin magnetyczny, indukcja magnetyczna, harmoniczne indukcji magnetycznej doi:10.12915/pe.2014.12.66 Introduction In rotating electric machines, electromagnetic vibrations are caused by such phenomena as magnetostriction and variable magnetic tension forces interacting between the stator and the rotor. The forces result in elastic deformations of machine components, mainly in the stator core and the motor body, which excite complex vibrations in these parts. Mechanical vibrations of the motor body surface with amplitudes as small as 1 μm, and in fact even lower, may be the source of sound waves of large intensity [1]. Therefore, if the noise generated by a motor is the object of interest, it is necessary to take into account al[...]

The effect of relative magnetic permeability of wedges closing stator slots in a cage induction motor on rotor cage heating during the starting phase

Czytaj za darmo! »

Opracowanie algorytmu obliczeń elektromagnetycznych silnika indukcyjnego klatkowego z klinami magnetycznymi w powiązaniu z obliczeniami termicznymi, stworzyło możliwości porównania wpływu względnej przenikalności magnetycznej rk na nagrzewanie się prętów klatki wirnika. Zastosowanie klinów magnetycznych powoduje uzyskanie wyższej temperatury uzwojenia wirnika, lecz proces nagrzewania przebiega wolniej, a rozkład temperatury jest bardziej równomierne. Abstract. By developing an algorithm for electromagnetic calculations of parameters characterizing a cage induction motor equipped with magnetic wedges in connection with thermal calculations it became possible to compare the effect of the relative magnetic permeability rk on rotor cage bars heating process. The use of magnetic wedges results in reaching a higher rotor winding temperature, but the heating proceeds slower and the temperature distribution is more uniform. (Wpływ względnej przenikalności magnetycznej klinów zamykajqcych żłobki stojana na nagrzewanie się klatki wirnika w czasie rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego). Słowa kluczowe: kliny magnetyczne, silniki indukcyjne, nagrzewanie uzwojeń, rozkład temperatury. Keywords: magnetic wedges, induction motors, winding heating, temperature distribution. Introduction The requirements that are nowadays expected to be met by high-voltage induction motors in the area of energy efficiency, noise, vibration and reduction of parasitic effects, generate a need for detailed analysis of these phenomena. This is in turn related to the necessity to carry out an analysis of the slot-adjacent zone of the core, including the appropriateness of the use of magnetic wedges to close stator slots in cage induction motors, as well as slots in stators and rotors of slip-ring induction motors. Where motors are powered by converter systems, the above-listed issues must include also consideration aimed at assessment of advisability and[...]

The effect of magnetic wedges on properties of a low-power three-phase motor DOI:10.15199/48.2015.12.33

Czytaj za darmo! »

In an induction motor, the main role of wedges is usually to secure stator windings. Typically, wedges are made of non-magnetic materials. In case of having magnetic properties, they influence the magnetic field distribution patterns in the areas adjacent to the slots. In mediumand high-power machines, the use of wedges made of magnetic materials is a standard, while wedges in low-power motors are typically made of non-magnetic materials. This paper presents an analysis of the effect of using magnetic wedges on the magnetic field distribution and the electromagnetic torque in a low-power three-phase induction motor with cage rotor. Conclusions are formulated concerning the possibility to use magnetic materials for wedges securing stator slot spaces. Streszczenie: Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. Są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W przypadku wykonania ich z materiału magnetycznego zaczynają one wpływać na rozkład pola magnetycznego w strefie przyszczelinowej. W maszynach średniej i dużej mocy można spotkać kliny z materiału magnetycznego. W maszynach małej mocy zazwyczaj są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W pracy przeprowadzono analizę wpływu klina magnetycznego na rozkład pola magnetycznego oraz moment elektromagnetyczny trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana (Wpływ klinów magnetycznych na właściwości trójfazowego silnika indukcyjnego małej mocy). Keywords: induction motor, magnetic wedge, magnetic flux density. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, klin magnetyczny, indukcja magnetyczna. Introduction Research on the possibility to employ magnetic wedges in induction motors is conducted for more than several decades now [1-3]. The problem is still relevant today, as evidenced by numerous publications in bo[...]

A comparison of properties of a low-power induction motor with open slots closed with magnetic wedges and a motor with semi-closed slots DOI:10.15199/48.2017.01.38

Czytaj za darmo! »

For reasons related to the technological process of winging induction motors, the trend to design machines with open stator slots apparently prevails. The problem is of special importance when multi-wire windings are used. In such case, winding a stator with open slots is much easier. The main role of wedges in induction motors is usually to secure stator windings. The paper presents a study on a low-power three-phase squirrel-cage motor in which stator slots are open or partially closed (semi-closed) and provided with wedges. The effect of relative magnetic permeability characterising the wedges on electromagnetic torque in the motor starting phase was examined as well as losses in rotor bars. The paper ends with conclusions concerning the possibility to use magnetic materials with properly selected relative magnetic permeability for wedges securing open stator slots to obtain a squirrel-cage induction motor with properties similar to those of a motor with semi-closed slots. Streszczenie. Ze względów technologicznych, na łatwiejsze zwojenie silników indukcyjnych, jest tendencja do wytwarzania silników ze żłobkami otwartymi. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku stosowania uzwojeń wielodrutowych. W takim przypadku uzwajanie silnika jest znacznie łatwiejsze. Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. W pracy przeprowadzono analizę trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy, w którym żłobki stojana zamknięte klinem magnetycznym są otwarte lub półzamknięte. Badano wpływ względnej przenikalności klina magnetycznego na moment elektromagnetyczny w czasie rozruchu, oraz straty w prętach wirnika. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego o określonej względnej przenikalności magnetycznej na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana przy żłobkach otwartych i półzamkniętych, aby silnik indukcyjny klatkowy o żłobkach otwartych posia[...]

Badania symulacyjne silnika BDFM DOI:10.15199/48.2018.01.17

Czytaj za darmo! »

Początek stosowania technologii wykorzystanej w silniku BDFM datowany jest na wczesne lata XX wieku. Zanim zaczęto używać urządzeń elektronicznych do sterowania maszynami elektrycznymi, popularnym rozwiązaniem umożliwiającym sterowanie prędkością było kaskadowe połączenie dwóch pierścieniowych maszyn indukcyjnych. W roku 1907 [1] zaproponowano alternatywne rozwiązanie dla kaskadowej maszyny indukcyjnej, w którym zastosowano dwa uzwojenia stojana oraz wirnik o specjalnej konstrukcji, co pozwoliło na wyeliminowanie pierścieni ślizgowych i trzy tryby pracy w zależności od prędkości. Udowodniono, że przy odpowiednim zaprojektowaniu uzwojeń stojana i wirnika możliwe jest znaczne zredukowanie strat w miedzi. Pojedyncze uzwojenie wirnika zostało zaprojektowane tak, aby było powiązane z dwoma polami w szczelinie powietrznej i aby wymagało użycia przewodów miedzianych o mniejszym przekroju. Hunt pracował nad ulepszaniem maszyny od roku 1907 do 1914, w którym to opisał swoje osiągnięcia. Znaczny postęp w budowie silnika BDFM został osiągnięty przez Broadway’a i Burbridge’a w 1970 roku [2], na ich pracy opiera się teraźniejszy model silnika BDFM. W swoich badaniach powrócili do odkryć Hunt’a i poczynili postępy w budowie wirnika udowadniając, że obecność pierścieni prowadziła do większych strat i zmniejszonej żywotności maszyny. Dążyli do zaprojektowania wirnika klatkowego, który mógłby być wytworzony w takiej samej technologii jak wirnik silników klatkowych, i w którym nie występowałyby nadmierne straty wynikające z reaktancji rozproszenia. Największą zasługą Broadway’a i Burbridge’a było zaproponowanie modelu wirnika z "zagnieżdżonymi wiązkami prętów", który został przyjęty i wykorzystywany w późniejszych pracach nad maszynami BDFM. Nazwa BDFM po raz pierwszy została użyta w połowie lat 80, kiedy na zlecenie Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych w Oregonie zostały wykonane dogłębne analizy prac B[...]

 Strona 1