Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Michał Szymański"

Uproszczona metoda wymiarowania i oceny opłacalności gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji budynku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uproszczoną metodę określania średnicy i długości rur gruntowego wymiennika ciepła GWC, pracującego w układzie wentylacji budynku jednorodzinnego. Ideą metody jest minimalizacja kosztów energii niezbędnej na podgrzanie i wymianę powietrza wentylacyjnego. Przeprowadzone obliczenia dla okresu grzewczego pokazały, że maksymalna obniżka kosztów działania układu wentylacji[...]

Analiza całorocznej pracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła RGWC w układzie wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego

Czytaj za darmo! »

Prezentowany we wcześniejszych publikacjach autorów model obliczeniowy RGWC współpracującego z układem wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego został rozwinięty i zastosowany do analizy działania wymiennika w czasie całego roku i obecnie obejmuje okres ogrzewania oraz chłodzenia powietrza. Głównym celem obliczeń było określenie parametrów geometrycznych RGWC (średnicy i długości dla zadane[...]

Próby rdzeni izolatorów kompozytowych wsporczych SN, zbrojonych włóknem szklanym w osnowie żywicy epoksydowej DOI:10.15199/48.2017.02.53

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera opis prac wykonanych przez autorów dotyczących prób i oceny rdzeni szkłoepoksydowych stosowanych w izolatorach kompozytowych napowietrznych średniego napięcia. Autorzy wykonali szereg pomiarów i sprawdzeń rdzeni o różnych średnicach, obejmujących próby według wytycznych zawartych w normach, a także dodatkowych prób opracowanych wg własnego programu. Publikacja zawiera opisy i wyniki wykonanych badań prętów i rdzeni szkłoepoksydowych. Abstract. The article contains description of tests and rating GFRP cores for composite insulators. Authors have done many measurements and checks of cores with different diameters, including tests according to the guidelines contained in the standards, as well as additional tests designed by them. The publication contains descriptions and results of the fiber glass cores tests. (Medium voltage glass fibre reinforced plastic insulator cores test) Słowa kluczowe: rdzenie szkłoepoksydowe, izolatory kompozytowe, izolatory wsporcze średniego napięcia, key words: dielectric core, composite insulator, post insulators of medium voltage, dielectric cores tests Wstęp Wysokie wymagania norm dotyczące metod badawczych i kryteriów oceny izolatorów kompozytowych, mają na celu uzyskanie jak największej ich niezawodności przy różnych narażeniach eksploatacyjnych. Przy opracowywaniu nowych konstrukcji izolatorów, niezbędne są szerokie badania materiałów wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej, właściwości dielektrycznych oraz zastosowanej technologii wykonania. Metody badań umożliwiające ocenę elementów składowych, jak również całych izolatorów są prowadzone od wielu lat przez kilka znaczących ośrodków naukowych i badawczych. W ramach tych prac prowadzone są badania konstruktorskie znormalizowane i pozanormowe oraz badania diagnostyczne izolatorów eksploatowanych [5-8]. Jednym z etapów projektowania nowego izolatora kompozytowego wsporczego średniego napięcia lub sprawdzenia istniejącego izolatora [...]

Zmiana układu zasilania napędów łączników SN sposobem na zmniejszenie prądu szczytowego akumulatorów zasilających DOI:10.15199/74.2016.6.2

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest rezultatem prowadzonych przez Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku i firmę Maks, prac badawczo-rozwojowych dotyczących elektromechanicznych napędów łączników średniego napięcia. Jednym z zagadnień związanych z tym tematem jest sposób zasilania napędów. Występujące obecnie problemy w eksploatacji akumulatorów, stosowanych w układach napędowych, spowodowały rozpoczęcie prac dotyczących analizy obecnego układu zasilania i opracowania nowej koncepcji zasilania napędów łączników [5, 6]. W artykule zaprezentowano przebieg prac: projektowych, badawczych i wykonanych pomiarów nowego układu zasilania napędów łączników napowietrznych SN. Stosowane obecnie w napędach elektromechanicznych łączników SN akumulatory bezobsługowe nie są w pełni kontrolowane przez układy nadzoru i sterowania. Podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest doładowywanie akumulatorów z sieci 230 V AC, z pomiarem prądów ładowania i napięć na zaciskach akumulatorów. Działania takie nie są wystarczające do poprawnego określenia stanu akumulatora. W celu pełnego zdiagnozowania akumulatora niezbędne jest określenie stanu jego aktualnej pojemności, rezystancji wewnętrznej i temperatury pracy. Występujące często trudne warunki pracy akumulatorów, charakteryzujące się dużymi obciążeniami prądowymi i wysoką temperaturą pracy, powodują przyspieszoną ich degradację [5]. Zbyt głębokie rozładowanie powoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. Prowadzone przez IE-ZD i firmę Maks nowe prace badawcze mają na celu opracowanie sposobu odciążenia akumulatorów i przedłużenia ich żywotności przez zastosowanie układu superkondensatorów w połączeniu równoległym z akumulatorami. Zadaniem takiego układu jest zmniejszenie prądu szczytowego i zapobieganie zbyt głębokiemu rozładowaniu akumulatorów. Dodatkowym celem układu jest zapewnienie zasobu energii niezbędnej do [...]

Rozłączniki napowietrzne SN o konstrukcji otwartej typu uchylnego i o konstrukcji zamkniętej - analiza porównawcza, zastosowanie w automatyzacji sieci podmiejskich kablowych DOI:


  Aparaty elektryczne średnich napięć SN, ze względu na zakres napięć znamionowych przemiennych, określone są umownie różnymi zakresami. Według wytycznych IEC (International Electrotechnical Commision) zakres napięć średnich obejmuje umownie napięcia powyżej 1 kV i poniżej 72,5 kV, w części zakresu wysokich napięć. W dokumentach normalizacyjnych występują różne zakresy średnich napięć. Przykładem są normy IEC i EN (European Standard) dotyczące rozłączników, wyłączników, rozdzielnic, obejmujące urządzenia o napięciach znamionowych wyższych niż 1 kV a niższych niż 52 kV. Łączniki elektroenergetyczne dzielone są ze względu na: budowę, przeznaczenie, środowisko pracy. Podział łączników ze względu na środowisko pracy obejmuje warunki pracy: wnętrzowe, napowietrzne i specjalne. Podział łączników ze względu na funkcje i przeznaczenie obejmuje: wyłączniki, reklozery, rozłączniki, wyłączniko- rozłączniki, odłączniki, styczniki, bezpieczniki, ograniczniki przepięć, uziemniki, zwierniki, łączniki prądu stałego. Urządzeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z aparatami łączeniowymi są napędy służące do manewrowania w cyklach otwierania O lub zamykania C. Napędy mogą być zespolone razem z aparatami, w jednej obudowie lub oddzielnie, połączone z aparatami za pomocą cięgien o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym. Do podstawowych łączników SN zaliczane są rozłączniki napowietrzne i wnętrzowe. Konstrukcje rozłączników uległy znacznemu rozwojowi, szczególnie po roku 2011. Konstrukcje klasyczne otwarte typu uchylnego zostały zmodernizowane. Nowe konstrukcje typu zamkniętego zostały opracowane i wprowadzone na rynek. W większości rozwiązań konstrukcyjnych rozłączników SN stosowane są komory próżniowe. Rozłączniki SN o konstrukcji otwartej i zamkniętej Zadaniem rozłączników SN jest łączenie prądów znamionowych ciągłych w cyklach C-O oraz załączanie prądów znamionowych zakłóceniowych (zwarciowych) w cyklu C, bez konieczności wyłączania tyc[...]

Wytrzymałość elektryczna komór próżniowych średniego napięcia - analiza porównawcza DOI:10.15199/74.2019.9.2


  Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji komór próżniowych w: Europie, Japonii, USA, Chinach i Indiach. Do czynników przyczyniających się do zastosowania techniki próżniowej w budowie łączników SN należy zaliczyć, oprócz rozpoznania zachodzących w komorach procesów, znaczący postęp techniczny w zakresie konstrukcji i technologii komór próżniowych. Ciągłe doskonalenie konstrukcji pozwala na uzyskiwanie wysokiej zdolności łączeniowej i wysokiej trwałości mechanicznej. Zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej i trwałości mechanicznej komór próżniowych stosowanych w rozłącznikach czy wyłącznikach średniego napięcia jest jednym z podstawowych wymagań stawianych konstruktorom, ośrodkom badawczo-rozwojowym i producentom. Największe zastosowanie komór próżniowych nastąpiło w łącznikach średnich napięć od 7,2 kV do 36 kV. Zastosowanie komór próżniowych o napięciach znamionowych od 72,5 kV do 145 kV jest na etapie rozwoju. Wytrzymałość dielektryczna próżni Właściwości elektroizolacyjne próżni, takie jak: duża wytrzymałość elektryczna, mała stratność dielektryczna, szybkie odzyskiwanie wytrzymałości elektrycznej po wyładowaniach były i są wykorzystywane w rozwiązaniach konstrukcyjnych: wyłączników, rozłączników, reklozerów i styczników. Proces inicjowania i rozwoju przeskoku w próżni jest procesem bardzo złożonym, w którym występuje wiele zjawisk fizycznych, takich jak: absorpcja i desorpcja gazu, przenikanie gazów przez ciało stałe, parowanie i kondensacja, emisja jonów z powierzchni ciała stałego, emisja elektronów, emisja mikrocząstek, oddziaływanie jonów i elektronów z ciałem stałym, wzbudzanie i jonizacja gazów resztkowych, dejonizacja [1, 10]. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi układ izolacyjny są wartości prądu płynącego przez układ zestykowy przy określonej wartości napięcia na zaciskach układu zestykowego oraz wartości napięcia przeskoku. Wpływ wartości ciśnień gazów resztkowych, wystę[...]

Światłowodowy czujnik temperatury progowej na bazie wypełnionego włókna mikrostrukturalnego


  Fotoniczne włókna światłowodowe (PCF) lub inaczej mikrostrukturalne (MSF) są coraz częściej wykorzystywane w telekomunikacji i czujnikach światłowodowych. Możliwość zmiany geometrii otworów wewnętrznych,tworzących mikrostrukturę włókna prowadzącą wiązkę świetlną, pozwala modyfikować jego dyspersję, strukturę modową, dwójłomność czy też nieliniowość, a dzięki tym nowym własnościom stosować je tam gdzie wcześniej nie było to możliwe. Łatwy dostęp do otworów powietrznych pozwala również na wprowadzanie różnego typu materiałów do jego wnętrza. Najczęściej stosowane materiały to polimery [1], ciekłe kryształy [2, 3], specjalizowane ciecze immersyjne [4], ciecze z nanocząstakim [5], czy też złożone substancje organiczne [6]. Wykorzystanie procesu zwilżania kapilarnego jest najczęściej stosowaną techniką wypełniania mikrostruktury włókna [1-6]. Tak przygotowane włókna stają się podstawą konstrukcji różnego typu elementów światłowodowych takich jak przełączniki optyczne, tłumiki optyczne czy też optody czujników chemicznych. W niniejszej pracy do wytworzenia czujnika temperatury progowej wykorzystano komercyjnie dostępne włókno światłowodowe typu LMA10 produkowane przez firmę NKT Photonics [7]. Zostało ono wypełnione substancją organiczną wykorzystując do tego celu wyżej wspomnianą technikę, a optodę czujnika tworzy patchcord światłowodowy zakończony standardowymi złączami FC/PC. Światłowodowy czujnik progowej wartości temperatury Opracowana w Zakładzie Technicznych Zastosowań Fizyki WAT aparatura pozwala na wyp[...]

Badanie dyspersji chromatycznej serii włókien mikrostrukturalnych o silnie nieliniowych właściwościach do generacji typu supercontinuum


  Włókna mikrostrukturalne (MSFs) posiadają niezwykle atrakcyjne własności umożliwiające badanie efektów nieliniowych [1]. Jednym z stosunkowo niedawno odkrytych najbardziej znanych efektów nieliniowych jest proces generacji typu superconinuum. Tego typu generacja została opisana teoretycznie z dodatkowym numerycznym opisem zachodzących zjawisk z uwzględnieniem parametrów geometrycznych włókien [1]. Precyzyjne opracowanie własności dyspersyjnych pozwala na określenie wpływu na poszczególne efekty nieliniowe [13]. Istotna jest możliwość szerokiego przestrajania własności dyspersyjnych w kierunku normalnym lub anomalnym [6, 9, 11]. Tolerancje technologiczne decydują o uzyskiwanych właściwościach dyspersyjnych włókien dlatego muszą spełniać odpowiednie poziomy korelacji z numerycznymi rezultatami w celu zachowania odpowiednich parametrów. Większość prezentowanych dotychczas rezultatów charakteryzacji dyspersji chromatycznej w MSFs dotyczy jednego lub dwóch włókien które są weryfikowane z numerycznymi rezultatami [2, 3, 4, 8, 10, 12, 14]. Wpływ tolerancji technologicznych dla licznych serii włókien nie był obiektem badań. Interferometryczna metoda pozwala na charakteryzację bardzo krótkich odcinków włókien wykorzystywanych do generacji typu supercontinuum z ekstremalną precyzją [3, 12]. W artykule przedstawiamy podstawy zasad charakteryzacji własności dyspersyjnych włókien wraz z eksperymentalnymi rezultatami z wykorzystaniem metody interferometrycznej. W rozdziale drugim prezentujemy rezultaty pomiaru dyspersji chromatycznej oraz numerycznych obliczeń. Wyniki pomiaru dla serii światłowodów o zróżnicowanych parametrach geometrycznych pozwolą na uzyskanie informacji na temat możliwości modyfikacji własności dyspersyjnych. Możliwości sterowania parametrami geometrycznymi wiążą się ze zmianą warunków generacji efektów nieliniowych w tego typu strukturach (rys. 1b). Teoretyczne podstawy charakteryzacji własności dyspersyjnych Dyspe[...]

 Strona 1  Następna strona »