Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Mitosek"

Study on spatial representativeness of ambient air quality monitoring stations Problematyka reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego DOI:10.15199/62.2016.3.24


  A review, with 20 refs., of methods for detn. of representativeness areas of air pollution measuring. An original model for detg. the characteristics was developed and used for annual assessment and current control of SO2 and NO2 in air. Określenie typu i reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych jest niezbędne do właściwej interpretacji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza, umożliwiającej ich prawidłowe wykorzystanie, zarówno do celów badawczych, jak i w zastosowaniach praktycznych. Przedstawiono propozycję definicji reprezentatywności oraz dotychczasowe próby dotyczące wyznaczania tej charakterystyki stanowiska pomiarowego. Zaproponowano schemat postępowania przy określaniu obszaru reprezentatywności stanowisk pomiarów stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza, a także zaprezentowano przykłady zastosowania proponowanej metody. Pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza prowadzone w stacjach pomiarowych mają charakter punktowy i służą realizacji różnych celów, np. określaniu średniego poziomu zanieczyszczenia na danym obszarze, bezpośredniego oddziaływania transportu samochodowego lub przemysłowego źródła emisji z określonej instalacji (lub grupy instalacji), w tym związanych z funkcjonowaniem przemysłu chemicznego. Stacja pomiarowa to wyposażone w odpowiednią infrastrukturę miejsce, w którym prowadzone są pomiary (manualne lub automatyczne) jednego lub kilku zanieczyszczeń, a stanowisko pomiarowe to miejsce do poboru próby lub automatycznego pomiaru stężeń jednego zanieczyszczenia. Wyniki pomiarów zwykle uogólnia się, traktując je jako wartości typowe dla pewnego obszaru. W celu uniknięcia niepoprawnych uogólnień, prowadzących do niewłaściwej interpretacji danych pomiarowych, w monitoringu powietrza określa się dwie podstawowe cechy charakterystyczne stanowiska pomiarowego. Są to (i) typ stanowiska pomiarowego, określający charakter informacji o stężeniach uzyskiwanej w określonym miejscu, ora[...]

 Strona 1