Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam CZYŻEWSKI"

Optyczne zagadnienia znaków o zmiennej treści

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój motoryzacji, a tym samym rosnąca liczba samochodów niesie za sobą potrzebę ciągłego podnoszenia stopnia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Jednym z elementów, który wpływa na bezpieczeństwo na drogach jest prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne niezależnie od warunków pogodowych znaki oraz sygnalizatory drogowe. W artykule zaprezentowano praktyczne propozycje nowatorskich układów optycznych zaprojektowanych w Instytucie Optyki Stosowanej i wykorzystywanych w urządzeniach wyposażenia drogi. Abstract. The dynamic development of the automotive industry, as well as the increasing number of cars enforces continuous improvement of safety of the road user. One of the elements that affects safety on the road is correctly designed and clearly visible regardless of weather conditions, traffic signs and signals. In this article some propositions of practical, modern optical setups, developed in the Institute of Applied Optics and ready for implementation are presented. (Optical Aspects of Variable Message Signs). Słowa kluczowe: Znaki o zmiennej treści, Sygnalizatory drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Keywords: Variable Message Signs (VMS), traffic lights, traffic road security. Wstęp Rozwój infrastruktury drogowej, jak również dynamiczny wzrost liczby pojazdów niesie za sobą konieczność wyposażenia drogi w nowoczesne oznakowanie [1]. Poprawia ono zarówno płynność jazdy, jak i przepustowość dróg, co oznacza wymierne korzyści materialne, jak również zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Nowoczesne oznakowanie oparte jest przede wszystkim na różnego typu znakach o zmiennej treści. Umożliwiają one zarządcom dróg dostosowanie parametrów ruchu, takich jak: dozwolona prędkość, zakaz wyprzedzania itp. do dynamicznie zmieniających się warunków na drodze (zarówno atmosferycznych jak i związanych z różnymi sytuacjami drogowymi, w tym losowymi - jak wypadki). Znaki te pozwalają ponadto na przekazanie kierowcom dowolnej informa[...]

Szybki skaner optyczny wykorzystujący sensory konfokalne

Czytaj za darmo! »

Do badania kszta.tow wykorzystywane s. ro.ne techniki pomiarowe. Wybor konkretnego typu urz.dzenia zale.y od wielu parametrow, takich jak wielko.. i stopie. skomplikowania kszta.tu mierzonego obiektu, jego budowa, ..dany czas pomiaru oraz wymagana dok.adno... Niniejszy artyku. przedstawia metodyk. szybkiego skanowania z wykorzystaniem sensorow konfokalnych, przy czym g.owny nacisk po.o.ono na zminimalizowanie czasu pomiaru przy zachowaniu jego dok.adno.ci. Przeprowadzono rownie. prace porownawcze otrzymanych rezultatow z wynikami uzyskanymi za pomoc. innych optycznych urz.dze. pomiarowych. Abstract There is a large collection of shape characterising measurement systems. Selecting a particular instrument depends on: type of the shape, its configuration and complexity, and required time and accuracy of measurements. The paper demonstrates methodology of fast scanning system equipped with chromatic confocal sensors. A comparative analysis includes measurement results received from other types of profilometers. A fast optical scanner with confocal sensors. S.owa kluczowe: profilometria, sensory konfokalne, analiza sygna.u elektrycznego. Keywords: profilometry, confocal sensors, electric signal analysis. Wst.p Profilometria jest dziedzin. zajmuj.c. si. badaniem nierowno.ci, kszta.tu i topografii powierzchni. Metody, ktore technika ta obejmuje, mo.na najogolniej podzieli. na stykowe i bezstykowe [1]. Metod stykowych u.ywa si. do badania obiektow, ktorych powierzchnie nie s. nara.one na zniszczenie w wyniku przeprowadzonego pomiaru. Pomiary profilometryczne polegaj. na odwzorowaniu topografii powierzchni przy pomocy ostrza, ktore przesuwaj.c si. po badanej powierzchni skanuje jej rze.b.. Zmiany profilu badanego obiektu, rejestrowane s. za pomoc. przetwornikow piezoelektrycznych, indukcyjnych lub interferencyjnych, ktore przetwarzaj. sygna. mechaniczny na sygna. elektryczny rejestrowany w systemie pomiarowym. Metod stykowych u.ywa si. g.o[...]

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.08.035

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Podczas skanowania powierzchni z zastosowaniem techniki triangulacyjnej pojawiają się charakterystyczne zakłócenia związane głównie z występowaniem dużych obszarów cienia, w wyniku zjawiska przesłaniania. W opracowanym profilometrze zastosowano oryginalną metodę ograniczenia zakłóceń, polegającą na wielokrotnym skanowaniu powierzchni obiektu przy wybranych położeniach kątowych. Abstract. The paper presents a profilometer equipped with a laser triangulation head and a mechatronic positioning system for tested objects. The triangulation technique produces characteristic disturbances - mainly related to the shadowed areas known as occlusions. In the presented approach the occlusions are eliminated by multiple scanning of the object in several different angular orientations of a scanning line sensor relative to the object in question. (Laser profilometer for reconstruction of the surface geometry). Słowa kluczowe: technika triangulacji laserowej typu 2D, metoda ograniczenia zakłóceń pomiarowych. Keywords: 2D laser triangulation technique, method for avoiding measurement disturbances. doi:10.12915/pe.2014.08.35 Wstęp Profilometry wykorzystujące metodę stykową wymagają bezpośredniego kontaktu końcówki pomiarowej z powierzchnią obiektu. Ogranicza to możliwość badania delikatnych powierzchni niektórych materiałów, które mogą ulegać odkształceniu lub uszkodzeniu pod wpływem kontaktu z ostrzem pomiarowym [1]. Jako wady metody stykowej podaje się również małą prędkość pomiaru oraz łatwość uszkodzenia końcówki pomiarowej [2]. Z tego względu od szeregu lat prowadzone są prace, mające na celu opracowanie innych metod analizy geometrii powierzchni, alternatywnych wobec profilometrii stykowej. Wiodącą rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. [...]

Projekt sensora par materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań sensora par materiałów wybuchowych. Idea pracy sensora polega na pomiarze stężenia tlenków azotu jedną z najczulszych metod spektroskopowych - spektroskopii strat we wnęce optycznej (CEAS - ang. cavity enhanced absorption spectroscopy). W sensorze planuje się zastosowanie dwóch torów detekcyjnych umożliwiających wykrywanie tlenku i podtlenku azotu. W celu uzyskania dużej czułości i selektywności przyrządu, jako źródła promieniownia docelowo zostaną użyte lasery QCL pracujące w zakresie długości fal: 5,23m - 5,29m dla NO, oraz 4,46 m - 4,48 m dla N2O. Abstract. The preliminary outcomes of investigations concern a sensor of explosive materials vapours are presented. In the sensor concentration measurements of nitrogen oxides with cavity enhanced absorption spectroscopy method (CEAS) is applied. It is one of the most sensitive optoelectronic gas detection technique. There are two diagnostics lanes provide to parallely detect both nitric oxide (NO) and nitrous oxide (N2O) trace concentrations. To achive high sensitivity there will be used two quantum cascade lasers (QCL), the lasing wavelength of which will be from ranges: 5.23m - 5.29m (for NO) and 4.46m - 4.48m (for N2O). (Project of explosive material vapours sensor). Słowa kluczowe: wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS. Keyword: explosives detection, nitrogen oxide sensor, NOx, CEAS. Wprowadzenie Do wykrywania materiałów wybuchowych stosowane są metody, w których wykorzystuje się ich charakterystyczne fizyczne cechy. Do takich cech można zaliczyć: widmo pochłanianego lub emitowanego promieniowania elektromagnetycznego, zdolność jonizacji i sorbowania się na adsorbentach, współczynnik załamania światła i inne. Metody wykrywania materiałów wybuchowych można podzielić na:  metody z próbkowaniem radiacyjnym (ang. bulk detection),  wykorz[...]

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii DOI:


  Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) stanowi przedmiot szczególnej troski zarówno agend rządowych jak i pozarządowych. Wskaźniki statystyczne do 2015 roku wskazywały optymistycznie, że brd poprawia się z każdym rokiem, jednak ta poprawa jest coraz mniejsza, a w 2016 roku nastąpił ponowny wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2014 roku doszło do 34 970 wypadków, w 2015 32 967, a w 2016 33 664. Liczba zabitych wynosiła odpowiednio 3 202, 2 938 i 3 026. Doszło więc do pewnej stabilizacji wokół liczby 3 000, co pozornie mogłoby cieszyć zważywszy, że w 2007 roku liczba ta wynosiła aż 5 583. Jednak to nadal jest tak, jak by w ciągu roku zniknęło jedno miasto z mapy Polski. Przyczyny wypadków są różne. Można jednak zawsze wydzielić trzy czynniki: jakość drogi - 28%, stan techniczny pojazdu - 8%, czynnik ludzki - 64%. CZYNNIK LUDZKI Z czynnikiem ludzkim próbuje się walczyć w najprostszy sposób, czyli zmieniając prawo w kierunku wysokich kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu czy też innych substancji odurzających. Planuje się również ograniczanie dostępu do kierowania pojazdami przez wprowadzanie okresowych badań lekarskich dla starszych osób. Obserwując poczynania instytucji ustawodawczych celem nadrzędnym nie jest ograniczanie dostępu do prowadzenia pojazdów. Społeczeństwo (szczególnie w Europie) starzeje się. Coraz więcej ludzi będzie tymi starszymi kierowcami lub rowerzystami i z konieczności będą dłużej musieli pełnić swoje role. Miasta wydają poważne środki na stworzenie rozbudowanej sieci dróg rowerowych, które często w bardzo nieczytelny sposób, z punktu widzenia pieszych lub kierujących, przecinają się z jezdniami, gdzie porusz[...]

Optyczno-fizjologiczne uwarunkowania eksperymentalnego oznakowania drogowego (OE) DOI:

Czytaj za darmo! »

W związku z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym w Polsce oraz rozwojem sieci nowych dróg istnieje konieczność dostosowywania oznakowania dróg do zmieniających się potrzeb i priorytetów w sterowaniu ruchem (potokami pojazdów). Jego celem jest m.in. wyznaczanie najbardziej optymalnych korytarzy ruchu, skracających czas przejazdu oraz zwiększenie komfortu jazdy, a tym samym poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ czas wprowadzenia nowego typu oznakowania dróg w obowią[...]

Zastosowanie niebieskich laserów do detekcji substancji śladowych

Czytaj za darmo! »

Od czasu zademonstrowania w 1995 roku przez S. Nakamurę pierwszego niebieskiego lasera diodowego - zasilanej impulsowym prądem struktury wielostudni kwantowych z azotku galu domieszkowanego indem (InGaN) [1], rozwój i optymalizacja tych przyrządów były przedmiotem badań w wielu laboratoriach na świecie. Bogactwo zastosowań - od komercyjnych, jak możliwość druku wysokiej rozdzielczości, więk[...]

 Strona 1