Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Rakowska"

Wpływ środków gaśniczych stosowanych po awariach przemysłowych na środowisko DOI:10.15199/62.2019.9.17


  Zanieczyszczenia spowodowane przez ropę naftową i substancje ropopochodne należą do jednych z najczęstszych przyczyn degradacji środowiska1). Obserwuje się ciągle rosnącą liczbę wypadków związanych z wyciekiem tych substancji na lądzie2). Substancje ropopochodne dostają się do środowiska gruntowo-wodnego m.in. wskutek awarii instalacji i rurociągów, uszkodzeń cystern transportowych lub zbiorników magazynujących paliwa, z nieprawidłowo zabezpieczonych składowisk odpadów oraz w wyniku eksploatacji złóż paliw kopalnych3). Spośród produktów naftowych najczęściej uwalnianie do środowiska są paliwa (ich produkcja stanowi 80-83% przetwarzanej ropy)4). Aby określić zmieniające się rozmieszczenie rozlanego oleju w gruncie, konieczne są dane dotyczące szybkości parowania, rozprzestrzeniania się skażenia na powierzchni ziemi, szybkości penetracji gleby oraz czasu, w którym olej może dotrzeć do zwierciadła wody. W przypadku wielu wycieków istnieje szansa na szybkie i skuteczne działania zmniejszające zanieczyszczenie gleby i zapobiegające zanieczyszczeniu wód gruntowych2). Wycieki substancji ropopochodnych, niezależnie od ich wielkości, stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także dla ludzi. Bezpośrednio po wydostaniu się zanieczyszczeń na powierzchnię gruntu następuje ich rozpływanie się, infiltracja i odparowywanie. Dalsze rozprzestrzenianie się produktów pochodzenia naftowego w ośrodku porowatym jest wypadkową wielu procesów, takich jak parowanie, dyfuzja, dyspersja, adsorpcja i degradacja biochemiczna5). Ich przebieg zależy od składu chemicznego zanieczyszczenia, tj. od ilości lotnych frakcji, temperatury otoczenia i siły wiatru oraz właściwości i struktury podłoża. Rozpuszczalne składniki przemieszczając się w glebie, mogą sięgać aż do poziomu wód gruntowych i oddziaływać na zamieszkujące je organizmy lub powodować skażenie wody pitnej5, 6). Węglowodory o mniejszej lotności stopniowo wnikają w pory gleby, stanowiąc barierę [...]

Analiza skuteczności zastosowania wodnych roztworów mieszanin koncentratów pianotwórczych do gaszenia pożarów cieczy palnych


  Dokonano analizy właściwości mieszanin koncentratów pianotwórczych w celu określenia możliwości wykorzystania ich do walki z pożarami cieczy palnych stosowanych lub wytwarzanych w przemyśle chemicznym. Wyznaczono główne parametry, które mają wpływ na efektywność gaśniczą pian otrzymanych z tych mieszanin. Five mixts. of 5 com. foam concs. were analyzed for pH, sediments, surface tension, expansion ratio and extinguishing power. The mixts. showed decreased extinguishing efficiency and were not recommended for practical use. Wraz z rozwojem przemysłu chemicznego i postępem technicznym znacząco wzrasta zagrożenie pożarowe związane z wystąpieniem awarii lub katastrof przemysłowych. Nowe technologie, coraz powszechniej wykorzystujące substancje i materiały niebezpieczne, stanowią istotne źródło zagrożeń1) powodując narażenie na niebezpieczeństwo nie tylko zakładu, ale również okolicznych zabudowań i środowiska. Szczególne niebezpieczeństwo pod względem pożarowym stwarzają ciecze palne, obecnie szeroko stosowane jako baza surowcowa w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja lakierów, rozpuszczalników lub paliw samochodowych. Do gaszenia pożarów cieczy palnych najczęściej stosowane są piany gaśnicze2, 3). O wyborze odpowiedniego środka gaśniczego decyduje rodzaj substancji palnej, miejsce pożaru, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Katarzyna Radwan*, Joanna Rakowska Analiza skuteczności zastosowania wodnych roztworów mieszanin koncentratów pianotwórczych do gaszenia pożarów cieczy palnych An analysis of the effectiveness of application of aqueous solutions of foam concentrate mixtures for extinguishing flammable liquid fires Mgr inż. Joanna RAKOWSKA w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Zespole Laborato[...]

Ograniczenie wypadkowości oraz uciążliwości transportu przez usuwanie rozlewów substancji ropopochodnych z powierzchni dróg DOI:10.15199/62.2017.8.19


  Intensywny rozwój techniczny i technologiczny powoduje wzrost stosowania substancji chemicznych, w efekcie rośnie ryzyko wystąpienia wypadków związanych z wykorzystaniem tych substancji w zakładach przemysłowych, ich transportem oraz magazynowaniem1). Substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenia fizyczne (wybuchy, pożary, zniszczenie infrastruktury), zagrożenia dla zdrowia (toksyczność, działanie drażniące, uczulające, mutagenne, rakotwórczość) lub skażenie środowiska. Zdarzenia związane z uwalnianiem substancji niebezpiecznych to przede wszystkim awarie w zakładach przemysłowych oraz wypadki podczas transportu. Niebezpieczne wypadki często zdarzają się z udziałem substancji ropopochodnych. Niezależnie od skali zdarzenia, skutki zanieczyszczenia dróg produktami pochodzenia naftowego stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników, powodując utratę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz dodatkowo skażenie środowiska. Występujące zanieczyszczenia można usuwać za pomocą specjalistycznych substancji sorbujących lub dyspergujących preparatów chemicznych. Dodatkowo likwidacja rozlewów olejowych zmniejsza stopień degradacji powierzchniowej warstwy konstrukcji drogi. Rodzaje substancji niebezpiecznych w zdarzeniach Ochrona środowiska obejmuje całokształt działań umożliwiających właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego. Polega ona m.in. na gospodarowaniu zasobami środowiska w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz utrzymaniu lub przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Obowiązek ochrony środowiska w Polsce wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2) i regulowany jest przede wszystkim ustawą Prawo ochrony środowiska3). Nieustannie rozwijający się przemysł oraz ciągły postęp cywilizacyjny poszerzające wiedzę oraz umożliwiające tworzenie nowszych, lepszych i efektywniejszych produktów stanowią również źródło zagrożeń zanieczyszczeniem środowiska n[...]

Effect of the surfactant type on washing properties, depending on the way in which the emulsion was produced. Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji


  Seven com. surfactants were used for studying formation of aq. emulsions of mineral oils at 7000-21000 rpm. The highest emulsification capacity was found for ethoxylated alkylphenyl Na sulfosuccinate, ethoxylated C8-C10 fatty alcs. alkyl polyglycosides and ethoxylated C11-C12 fatty alcs. Przedstawiono wyniki badań procesu emulgowania roztworów mieszanin związków powierzchniowo czynnych z olejem silnikowym, maszynowym i hydraulicznym. Zbadano zdolności emulgujące kompozycji myjących sporządzonych z udziałem różnych surfaktantów. Przebadano wpływ rodzaju homogenizatora na stabilność emulsji. Trwałość otrzymanych emulsji zależy od rodzaju zastosowanych surfaktantów, sposobu otrzymywania emulsji, w tym od prędkości obrotów i rodzaju homogenizatora. Rodzaj zanieczyszczenia organicznego ma w dużym stopniu wpływ na szybkość rozdziału faz. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że roztwory wybranych mieszanin surfaktantów dobrze dyspergowały badane zanieczyszczenia. Oczyszczanie różnego rodzaju powierzchni, np. powierzchni asfaltu, powierzchni hal produkcyjnych, gruntu, z zanieczyszczeń ropopochodnych przy użyciu surfaktantów jest możliwe dzięki zdolności do obniżenia napięcia międzyfazowego, co wpływa na odrywanie zanieczyszczeń od podłoża, a dzięki temu również umożliwia poprawę ich mobilności1, 2). Hydrofilowo-hydrofobowa budowa cząsteczek surfaktantów sprawia, że mają one tendencję do gromadzenia się na granicy faz i tworzenia warstw adsorpcyjnych, w wyniku czego następuje obniżenie napięcia powierzchniowego w układzie wodapowietrze lub napięcia międzyfazowego w układzie woda-olej3-5). Drugim czynnikiem umożliwiającym usuwanie zanieczyszczeń jest zwiększenie rozpuszczalności hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych (nierozpuszczalnych w wodzie)[...]

Wpływ anionowych związków powierzchniowo czynnych na właściwości preparatów przeznaczonych do usuwania ropopochodnych


  Przedstawiono wyniki badań zdolności emulgowania, wymywania anionowych związków powierzchniowo czynnych, preparatów handlowych oraz badanych kompozycji. Zdolność wymywania badano metodą wagową, i refleksyjną spektroskopii w podczerwieni. Określono wpływ stężenia i charakteru związku anionowego na właściwości kompozycji środka. Four com. surface-active agents were studied for oil emulsifying and leaching efficiency in aq. solns. The highest degree of oil removal (over 90%) was achieved when the mixed surfactants were used. Rozwój różnych gałęzi przemysłu i budowa nowych obiektów, takich jak rafinerie, stacje paliw, zakłady przemysłowe oraz porty lotnicze i morskie, stwarza zagrożenie dla ochrony środowiska. Najwięcej niekorzystnych dla środowiska naturalnego zdarzeń odnotowuje się z udziałem substancji ropopochodnych. Wycieki oleju powstające w wyniku uszkodzeń mechanicznych i awarii spowodowanych wypadkami i nieodpowiednim zabezpieczeniem transportu oleju zdarzają się coraz częściej1). Rozlany olej powoduje lokalne niszczenie życia biologicznego i hamuje proces biodegradacji ze względu na ograniczony dostęp tlenu. Jeden litr oleju jest w stanie zanieczyścić miliony litrów wód gruntowych. Najczęściej są to wody gruntowe pitne, przeznaczone dla ludzi i zwierząt. Naturalny proces rozkładu oleju przebiega w wyjątkowo wolnym tempie. W praktyce, do odolejania stosowano syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze i środki myjące, które ze względu na inne przeznaczenie są mniej skuteczne1, 3, 4). Wymagane wysokie stężenia oraz właściwości myjące i pianotwórcze dla tych preparatów nie spełniają oczekiwań w przypadku usuwania produktów ropopochodnych. Do wytwarzania kompozycji stosowanych do odtłuszczania powierzchni wykorzystywane są roztwory anionowych i niejonowych, syntetycznych związków powierzchniowo czynnych (ZPC) z ugrupowaniem arylowym, charakteryzujące się wysoką zdolnością emulgującą. Nie wszystkie z nich wykazywały dostatec[...]

Management of small battery and portable accumulator waste. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi


  A review with 41 refs. Current state and trends were presented. Przedstawiono obecny stan gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi (przenośnymi) w Kraju. Dokonano przeglądu technologii recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych stosowanych w istniejących instalacjach przemysłowych na świecie oraz dokonano przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych z zakresu odzysku metali zawartych w małogabarytowych ogniwach galwanicznych. Wykazano, że pomimo dostępności licznych technologii recyklingu zużytych przenośnych ogniw galwanicznych, prawidłowa gospodarka wymaga przede wszystkim zmiany postawy społeczeństwa w podejściu do tego problemu, zwłaszcza w podejściu do selektywnej zbiórki. Ciągłe doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii powoduje wzrost ingerencji człowieka w środowisko naturalne i stwarza coraz poważniejsze zagrożenia ekologiczne1, 2) związane z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów wszelkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, a odpady, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie można uniknąć powinny być poddawane recyklingowi, podobnie jak zużyte wyroby. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga szczególnej uwagi, z jednej strony ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi, a z drugiej są cennym surowcem wielu metali, w obliczu wyczerpujących się zasobów złóż naturalnych. Zanieczyszczenie środowiska oraz samowystarczalność surowcowa są istotnymi czynnikami oddziaływań, które uniemożliwiają lub utrudniają funkcjonowanie lub rozwój społecznogospodarczy i mogą być rozważane jako elementy bezpieczeństwa powszechnego2-5). Obecnie w Polsce gospodarka zużytymi wielkogabarytowymi [...]

Properties of chemical agents used for cleaning industrial surfaces Właściwości użytkowe preparatów stosowanych do oczyszczania powierzchni po awariach przemysłowych DOI:10.12916/przemchem.2014.58


  Three com. agents, optionally after diln. with H2O, were studied for emulsifying, foam-forming (foaming) and cleaning ability in removal of oils. Sposób usuwania zanieczyszczeń z obszaru powierzchni przemysłowych uzależniony jest od rodzaju, miejsca oraz skali skażenia. Przedstawiono właściwości emulgujące i zmywające niektórych produktów zawierających surfaktanty o wysokiej aktywności powierzchniowej, które mogą mieć zastosowanie do oczyszczania powierzchni utwardzonych z pozostałości olejowych. Określono również właściwości pianotwórcze badanych środków oraz lepkość wytworzonej emulsji. Jednym z istotnych zagrożeń, występujących szczególnie intensywnie w państwach uprzemysłowionych, są zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi, które często mogą mieć katastrofalne skutki. Są to awarie w obiektach technologicznych lub magazynowych, w których znajdują się duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia i życia oraz dla środowiska substancji, będących surowcami lub produktami dla przemysłu chemicznego. W wyniku takich zdarzeń następuje uwolnienie chemikaliów do otoczenia, wybuch lub pożar1, 2). Nowe technologie wykorzystujące coraz powszechniej substancje i materiały niebezpieczne, stanowią istotne źródło zagrożeń i powodują narażenie na niebezpieczeństwo nie tylko zakładu, ale również zabudowań przylegającej infrastruktury miejskiej oraz środowiska. Poważnym awariom przemysłowym często towarzyszy powstawanie nowych, nieobecnych w normalnych warunkach, w procesie ani w obiekcie, niebezpiecznych substancji chemicznych. Stanowią one dodatkowe zagrożenie, często przewyższające wielkość zagrożeń związanych ze stosowaniem, transportem lub magazynowaniem standardowo stosowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych. Niezależnie od skali zdarzenia, skutki zanieczyszczenia stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników, powodując utratę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz dodatkowo skażenie środowiska. Z tego powodu skuteczne[...]

 Strona 1