Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Sosnowska"

Biskupice - najstarsza dzielnica Zabrza

Czytaj za darmo! »

Spośród wszystkich dzielnic naszego pięknego miasta to właśnie Biskupice mają najdłuższą historię. Ślady osadnictwa prehistorycznego sięgają epoki kamiennej, około 10 000 lat przed naszą erą na piaszczystej wydmie na brzegu rzeki Bytomki - przepływającej przez Zabrze. Odkrycia tego dokonano w 1927 r. Odnaleziono tysiące drobnych przedmiotów z kamienia, które prawdopodobnie były pozostałościami po warsztacie służącego do ich wyrobu. Badania dowiodły, że przedmioty te pochodziły z końca okresu paleolitu i mezolitu, tj. 17 900-5200 lat temu. Zważając na tak długą historię tej dzielnicy, pragniemy przybliżyć jej najciekawsze miejsca. Biskupice, których powierzchnia wynosi 10,24 km2, a liczba ludności 12 530, są położone we wschodniej części Zabrza na północnym wyniosłym brz[...]

Ciekawa historia mostu Królowej Jadwigi w Bydgoszczy


  Most Królowej Jadwigi długości 26 m i szerokości 11m(fotografia 1)wybudowanywlatach 1861 - 1865 przez firmę braci Wulff miał konstrukcję ceglaną, trójprzęsłową, wspartą na trzech arkadach.Wpierwotnej postaci most zachował się do czasu uruchomienia na Kanale Bydgoskim (połączenie Noteci z Brdą) żeglugi dużych jednostek pływających.Gdywlatach 1908 - 1915wBydgoszczy przebudowano drogę wodną Wisła - Odra, włączając odcinek Brdy (między Kanałem Bydgoskim aWisłą), okazało się, że most Królowej Jadwigi ma za mały prześwit do przepływu m.in. 400-tonowych jednostek transportowych, pogłębiarek, czy tzw. statków łańcuchowych.Wzwiązku z tym podjęto decyzję o jego rozbiórce. Projekt nowego mostu zakładał spięcie obu brzegów Brdy jednym przęsłem, po odpowiednim podniesieniu poziomu jezdni. Zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiej, jak na tamte czasy, technologii żelbetowej. Autorem projektu był prof. Richard Kohnke - inżynier budowlany, nauczyciel akademicki, specjalista z dziedziny statyki i konstrukcji żelbetowych. Urod[...]

Wpływ reaktywności alkalicznej kruszyw na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji betonowych


  Wartykule przedstawiono problematykę dotyczącą reakcji alkalicznej betonu spowodowanej niepożądaną potencjalną reaktywnością alkaliczną kruszyw używanych do produkcji mieszanek betonowych oraz alkaliami zawartymi w cemencie lub/i w dodatkach i domieszkach używanych do produkcji mieszanki betonowej.Wostatnich kilkudziesięciu latach wiele zespołów badawczych pracuje nad efektywnymi, ujednoliconymi metodami badawczymi reaktywności alkalicznej kruszyw stosowanych do produkcji betonu. Potencjalna reaktywność alkaliczna kruszywa oraz alkalia (mocne związki zasadowe) prowadzą do reakcji alkalicznych, a w konsekwencji destrukcji betonu. Właściwe określenie reaktywności kruszywa umożliwia prawidłowe zaprojektowanie trwałości i bezpieczeństwa betonowych/ żelbetowych obiektów budowlanych [4]. Problematyka reakcji alkalicznych zachodzących w betonach nie jest jeszcze dobrze rozpoznana. Szczególnie dotyczy to określenia stopnia obiektywnej reaktywności kruszywa. Ze względu na złożoność reakcji alkalicznych, proces ten powinien być analizowany w przypadku konkretnego kruszywa, cementu oraz dodatków i domieszek do mieszanki betonowej z uwzględnieniem ekspozycji środowiska. Kruszywa ze skał węglanowych, stosowane powszechnie do produkcji betonów, zawierają często obok dolomitu domieszki minerałów ilastych i bezpostaciowej krzemionki, któremogą reagować z alkaliami zawartymi w cemencie, powodując szkodliwą ekspansję w betonie. Destrukcja betonu jest często skutkiemjednoczesnego działania różnych mechanizmów korozyjnych i ich synergicznego współdziałania, np. karbonatyzacja połączona z korozją chlorkową, skurcz betonu w połączeniu z reakcjami alkalicznymi.Ważne jest więc, aby na etapie projektowania konstrukcji betonowej przewidzieć wszystkie możliwe skutki oddziaływania zewnętrznego (środowiska) i wewnętrznego (tkwiącego w materiałach użytych do wykonania betonu), co umożliwi właściwy dobór składników mieszanki betonowe[...]

Destrukcja konstrukcji boiska sportowego spowodowana błędami projektowymi DOI:10.15199/33.2015.05.12


  Budowa boiska sportowego przy placówce szkolnej musi uwzględniać różne aspekty, takie jak funkcjonalność, bezpieczeństwo czy wygoda użytkowania. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą błędów przy projektowaniu boisk sportowych. Zwrócono też uwagę na wykonanie prawidłowej adaptacji projektu typowego boiska do indywidualnych warunków terenowych i gruntowych, które mogą mieć istotny wpływ na użytkowany później obiekt budowlany. Słowa kluczowe: boisko sportowe, destrukcja, błędy projektowe.Projektowanie boiska sportowego obecnie jest jednym z dość częstych zadań biur projektowych. Powszechność ta nie sprawia jednak, że wszystkie projekty są prawidłowo sporządzone. W artykule omówimy destrukcję konstrukcji boiska sportowego spowodowaną błędami projektowymi. Zwracamy uwagę na to, że boisko szkolne powinno być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uwzględniona była intensywna eksploatacja w trakcie zajęć wychowania fizycznego i częstych zajęć pozalekcyjnych. Budowa boiska przy placówce szkolnej musi uwzględniać ponadto wytyczne i wymagania Polskich Norm, co w dużym stopniu chroni dzieci i młodzież przed ryzykiem urazów. Bardzo dobrym pomysłem jest boisko wielofunkcyjne. Zwykle boiska mają nawierzchnię poliuretanową, akrylową lub ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa. Podbudowę stanowią: tzw. koryto (grunt rodzimy) oraz warstwy: odsączająca z piasku; konstrukcyjna z kruszywa łamanego; klinująca z kruszywa kamiennego. Rodzaj podbudowy i różne szczegóły posadowienia tego typu obiektów powinny wynikać z wykonanych wcześniej odpowiednich badań geotechnicznych. Dane dotyczące boiska, wynikające z dokumentacji projektowej Omawiany obiekt to boiskowielofunkcyjne (piłka ręczna, piłka nożna i [...]

Most im. gen. bryg. pilota Stanisława Skalskiego w Chełmnie DOI:10.15199/33.2016.07.16


  Most wzniesiony w latach 1959 - 1963 wyróżnia się nowoczesną konstrukcją i parametrami geometryczno-wytrzymałościowymi. W2007 r. do wzmocnienia stalowych kratownic wykorzystano pionierskie rozwiązanie, bazujące na kompozytowych taśmach węglowych. Patronemmostu jest najsłynniejszy polski pilot II wojny światowej, generał brygady Stanisław Skalski. Słowa kluczowe: Chełmno, most, historia, konstrukcja stalowa.10]. 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: sosnowska.m@o2.pl Streszczenie. Most wzniesiony w latach 1959 - 1963 wyróżnia się nowoczesną konstrukcją i parametrami geometryczno-wytrzymałościowymi. W2007 r. do wzmocnienia stalowych kratownic wykorzystano pionierskie rozwiązanie, bazujące na kompozytowych taśmach węglowych. Patronemmostu jest najsłynniejszy polski pilot II wojny światowej, generał brygady Stanisław Skalski. Słowa kluczowe: Chełmno, most, historia, konstrukcja stalowa. Abstract. The bridge was created in the years 1959 - 1963 is distinguished by an innovative design and geometrical-strength parameters. In 2007, to strengthen the steel trusses pioneering solution using for this purpose the carbon composite tape Sika CarboDur was used. The bridge has a patron in the person of the most famous, Polish pilot during the SecondWorldWar, Brigadier General Stanislaw Skalski. Keywords: Chelmno, bridge, history, steel construction. DOI: 10.15199/33.2016.07.16 (Ar tykuł przeglądowy) Most im. gen. bryg. pilota Stanisława Skalskiego w Chełmnie The bridge name of Stanislaw Skalski in Chelmno mgr inż. Izabela Kasprzyk1) mgr inż. Magdalena Sosnowska1)*) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1) Fot. 1. Średniowieczna panorama Chełmna z widokiem mostu [2] Phot. 1. Medieval Chelmno panorama with views of the bridge [2] Fot. 2. Przeprawa promowa przez Wisłę wChełmniewokresiemiędzywojennym[11] Phot. 2. Ferry across [...]

Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego DOI:10.15199/33.2018.11.15


  budowlą. 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: podhorec@utp.edu.pl Streszczenie. W Prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest tylko budynek (bez zdefiniowania elementów składowych). Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza już na wstępie wiele problemów. Dotyczy to m.in. stadionów sportowych. Kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma istotne znaczenie, m.in. przy ustalaniu podatku od nieruchomości. Ta złożona, interdyscyplinarna i ważna problematyka jest rozpatrywana w artykule. Słowa kluczowe: obiekty budowlane; budynki; budowle; stadiony sportowe; kwalifikacja; definicje. Abstract. The Construction Law classifies construction facilities into buildings, structures and landscape architecture structures. Only the building is defined explicitly (with no components defined). The structure, however, is a non-building facility. Such treatment of the aforementioned issues poses a lot of problems from the outset. This includes, among other things, sports stadiums. Classification of construction facilities into buildings or structures is significant, for instance, in determining the property tax. This complex, interdisciplinary and important issue is considered in this article. Keywords: construction facilities; buildings; structures; sports stadiums; qualification; definitions. DOI: 10.15199/33.2018.11.15 Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego Problems with the classification of some construction objects on the example of a sports stadium prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1)*) mgr inż. Magdalena Sosnowska1) dr inż. Magdalena Lachowicz1) Artykuł przeglądowy 57 P[...]

Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/33.2018.12.22


  Bardzo ważnym obiektem technologicznym każdej oczyszczalni ścieków jest komora fermentacji osadów ściekowych, tzw. Wydzielona Komora Fermentacji (WKF). W typowym procesie oczyszczania ścieków wyróżnia się trzy stopnie oczyszczania: mechaniczne; biologiczne; biologiczne (powtórne) z ewentualnie włączonym procesem chemicznym lub/i fizycznym. Na każdym stopniu oczyszczania powstają osady ściekowe, które trafiają doWKF.Wydzielone Komory Fermentacyjne dzielą się na otwarte (WKFo) i zamknięte (WKFz). Fermentacja osadów to proces mikrobiologiczny, w którym złożone substancje organiczne (osady) przekształcane zostają w ustabilizowany osad (ziemisty osad). W tym procesie powstaje m.in. biogaz, tj. metan z domieszką dwutlenku węgla i wodoru. Metan jest gazem cieplarnianym, którego wpływ na atmosferę jest ok. 22 razy większy niż dwutlenku węgla, a wykorzystuje się go jako nośnik energii (do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej).WWKFo biogaz bez żadnych przeszkód przedostaje się do atmosfery, natomiast wWKFz gaz ten jest gromadzony i następnie odprowadzany do zaplanowanego zagospodarowania. Biogaz z komunalnych oczyszczalni ścieków zawiera średnio 65% metanu (CH4), 33% dwutlenku węgla (CO2), a reszt[...]

Rozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy top & down DOI:10.15199/33.2015.12.23


  Wymaganą stateczność głębokich wykopów można zapewnić, stosując jako obudowę ściany szczelinowe. Stanowią one nie tylko sztywną i szczelną obudowę, ale także efektywny element ścian nośnych do oparcia stropów kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Jedną zmetod wykonywania głębokiego wykopu przy obudowie ścianami szczelinowymi jest metoda top & down, polegająca na jednoczesnym budowaniu kondygnacji podziemnych i nadziemnych. Przy rozbudowie kamienicy, będącej przedmiotem artykułu, dokonano pewnej modyfikacji tej metody w celu uniknięcia ewentualnego wypiętrzenia, głównie ścian szczelinowych, po wykonaniu głębokiego wykopu.Modyfikację wdrożono i uzyskano bardzo pozytywne rezultaty. Słowa kluczowe: głębokie wykopy, ściany szczelinowe, technologia wykonania wykopu, modyfikacja metody top & down. Abstract. The required stability of deep excavation scan be ensured by the housing diaphragm walls. These walls are not only rigid and tight housing, but also an effective element of load-bearing walls to support floors of underground and ground floors. One method to perform a deep pit with diaphragm walls housing is a method Top & Down. This method consists of simultaneously building underground and the ground floors.With the expansion of the building, which is the subject of this article, we made a modification of the method. The purpose of this modification is to avoid any upheaval, mainly diaphragm walls, after the deep trench. Modification implemented and the results of this are very positive. Keywords: deep excavations, diaphragm walls, excavation technology of construction,modification of themethodTop&Down.funkcje: 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: podhorecki@utp.edu.pl Rozbudowa zabytkowej kamienicy na warszawskiej Starówce z wykorzystaniem ścian szczelinowych i zmodyfikowanej metody budowy top & down Expansion [...]

Jedenastoprzęsłowy drogowo-kolejowy most w Grudziądzu DOI:10.15199/33.2016.07.14


  Mosty przez Wisłę w Grudziądzu budowano wielokrotnie: pierwszy tzw. łyżwowy wzniesiono w 1635 r., a ostatniwlatach 1876 - 1879 i tenmost jest przedmiotemartykułu.Most imienia BronisławaMalinowskiego charakteryzuje się unikatową konstrukcją. Był dwukrotniewysadzany i odbudowywany.Od początku pełnił ważną funkcję cywilną i wojskową. Słowa kluczowe: most, historia, konstrukcja stalowa.most 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: podhorec@utp.edu.pl Streszczenie. Mosty przez Wisłę w Grudziądzu budowano wielokrotnie: pierwszy tzw. łyżwowy wzniesiono w 1635 r., a ostatniwlatach 1876 - 1879 i tenmost jest przedmiotemartykułu.Most imienia BronisławaMalinowskiego charakteryzuje się unikatową konstrukcją. Był dwukrotniewysadzany i odbudowywany.Od początku pełnił ważną funkcję cywilną i wojskową. Słowa kluczowe: most, historia, konstrukcja stalowa. Abstract. Bridges over theVistula inGrudziadz builtmany times: the first pontoon bridge built in 1635 and the last in the years 1876 to 1879 and that bridge is the subject of this article. Bridge named after Bronislaw Malinowski has a unique design. It was twice planted and rebuilt. From the beginning, ithad an important civil and military functionality. Keywords: bridge, history, steel construction. Fot. 1.Widok mostu im. Bronisława Malinowskiego [Fot. Wojciech Łączkowski, national-geographic] Photo 1. View of the bridge name Bronislaw Malinowski DOI: 10.15199/33.2016.07.14 (Ar tykuł przeglądowy) Jedenastoprzęsłowy drogowo-kolejowy most w Grudziądzu Eleven span road-rail bridge in Grudziadz mgr inż. Magdalena Sosnowska1) mgr inż. Izabela Kasprzyk1) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1)*) dr inż. Magdalena Lachowicz1) Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527[...]

Konsekwencje niepełnej oceny stanu technicznego betonu konstrukcyjnego w przebudowywanej estakadzie DOI:10.15199/33.2016.10.20


  Wartykule rozpatrzono przypadek przebudowywanej estakady na podstawie wadliwie sporządzonej dokumentacji projektowej. Proces projektowania podjęto bez opracowanej ekspertyzy oceniającej stan techniczny estakady, w tym betonu konstrukcyjnego. Po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że zakres wyburzeń jest znacznie większy, niż założono w projekcie, co spowodowało zahamowanie robót budowlanych. Rozważany przypadek ma uświadomić inwestorom i projektantom, że prace przedprojektowe, w tym obiektywne ekspertyzy oceniające stan techniczny przebudowywanego, remontowanego obiektu to bardzo ważny element procesu budowlanego. Słowa kluczowe: przebudowa, estakada żelbetowa, badania betonu.Obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady) powinny być dostosowane do istniejącej lub projektowanej klasy dróg (autostrady A, drogi ekspresowe S, główne ruchu przyspieszonego GP, główne G, zbiorcze Z, lokalne L i dojazdowe D) i ich kategorii (drogi: krajowe klasy A, S, GP; wojewódzkie klasy GP lub G; powiatowe klasy GP, G, Z; gminne klasy GP, G, Z, L, D) [1, 2], a także warunków terenowych i środowiskowych, odpowiednio powiązane z układem komunikacyjnym (drogowym), trwale wyposażone w różnego rodzaju niezbędne urządzenia,wtymsystemodprowadzeniawód opadowych oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa [2]. Wprzypadku obiektówmostowych, wyróżnia się klasy obciążeń taborem samochodowym oraz obciążenie pojazdem specjalnym (Stanag 2021) [2]. Do podstawowych czynników wpływających na stan[...]

 Strona 1  Następna strona »