Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Artur M. HUTNY"

Kontrola wtrąceń niemetalicznych we wlewkach ciągłych podczas produkcji stali DOI:10.15199/24.2016.5.3


  W pracy zaproponowano metodykę określania ilości wtrąceń niemetalicznych w stali na różnych etapach jej produkcji. Analiza zaprezentowana w artykule jest kontynuacją badań przeprowadzonych na gatunkach stali o zwiększonej plastyczności do odkształcania na zimno. Materiał do analizy pobierano podczas normalnego cyklu produkcyjnego z trzech żył urządzenia COS. Wszystkie pobrane wycinki wlewków poddano analizie metalograficznej. Na każdym wycinku dokonano kilkunastu pomiarów w celu określenia ilości i kształtu wtrąceń niemetalicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły określić ilość i wielkość wtrąceń niemetalicznych w stali dla analizowanych wlewków ciągłych, przed poddaniem ich przeróbce plastycznej. In the presented paper the authors propose a methodology for determining the control of non-metallic inclusions amount in steel, at various stages of its production process. The analysis presented in the article is a continuation of research performed on the steel grades of increased plasticity for cold deformation. The material for analysis was collected during the normal production cycle, from three billets casted through different molds. All samples were subject to metallographic analysis. For each section of the strand, several measurements were made to determine the amount and shape of non-metallic inclusions. The study helped to determine the number and size of non-metallic inclusions in steel billets, before farther plastic deformation. Słowa kluczowe: stalownictwo, wtrącenia niemetaliczne, wlewki ciągłe Key words: steelmaking, non-metallic inclusions, cc billets.1. Wprowadzenie. Na przestrzeni wielu ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp rozwoju technologii produkcji stali skutkujący ciągłym wzrostem jakości produkowanych wyrobów. Wynika to zarówno bezpośrednio z ciągłej wymiany parku technologicznego, jak i ze ścisłej współpracy przemysłu z sektorem nauki. Często jest to ze sobą powiązane, gdyż prowadzone badania pozwalają zident[...]

Badanie materiału resztkowego powstałego w procesie odzysku cynku z pyłów stalowniczych DOI:10.15199/24.2018.11.6


  Wprowadzenie. Ważnym problemem związanym z pro􀀐 dukcją stali jest zagospodarowanie odpadów poprodukcyj􀀐 nych. Stałe podnoszenie poziomu norm środowiskowych i uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony środowiska powoduje, że składowanie odpadów ograniczane jest do mi􀀐 nimum. Składowanie obciążone jest coraz większymi opła􀀐 tami, które powodują dodatkowe obciążenie finansowe dla firm. Problemy te zauważalne są przez firmy specjalizujące się w recyklingu, które upatrują w tym swoje źródło dochodu. Stąd coraz większe zainteresowanie odpadami, będącymi nośnikami metali. Przedsiębiorstwa, we współpracy z ośrod􀀐 kami badawczymi, opracowują nowe technologie pozwala􀀐 jące na coraz bardziej efektywny odzysk metali zawartych w odpadach. W hutnictwie żelaza, podczas produkcji stali powsta􀀐 ją m.in. pyły, które stanowią problem, ponieważ nie ma możliwości zawracania ich z powrotem do cyklu techno􀀐 logicznego. Przyjmuje się, że podczas procesu wytapiania w łukowym piecu elektrycznym w przeliczeniu na 1 Mg stali, powstaje 15-25 kg pyłów [1]. Podczas produkcji stali, będący jednym ze składników stopowych zwartych w złomie cynk, paruje i przechodzi do pyłów w trakcie procesu roztapiania. Pyły zatem, zawierają również oprócz związków żelaza, związki cynku (15-40%) w zależności od technologii wytapiania [2]. Podkreślić należy również, iż obecnie zauważalny jest ciągły wzrost stosowania technologii cynkowania, w celu uzyskania powłoki antykorozyjnej. Cynkowaniu, w szcze􀀐 gólności ogniowemu, poddawane są m.in. elementy kon􀀐 strukcyjne takie jak podesty, słupy sygnalizacji świet[...]

 Strona 1