Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Dudkiewicz"

Zagospodarowanie borowiny pozabiegowej w uzdrowiskach polskich DOI:10.15199/17.2015.5.6


  W niniejszej pracy opisano zabiegi borowinowe wykonywane powszechnie w zakładach uzdrowiskowych w Polsce oraz wymagania dotyczące wyposażenia i instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach zabiegowych. Przedstawiono etapy gospodarki borowinowej, przy czym zwrócono szczególną uwagę na zagospodarowanie borowiny pozabiegowej. Omówiono problemy gospodarowania borowiną pozabiegową, z którymi borykają się polskie uzdrowiska, sytuację prawną związaną z zagospodarowaniem borowiny pozabiegowej w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń oraz podano perspektywy kolejnych zmian prawnych.Peloidoterapia Peloidoterapia należy do grupy zabiegów lecznictwa uzdrowiskowego, w której materiałem leczniczym są peloidy, spełniające wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne przedstawione w tab. 1 i 2 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1]. W Polsce najpowszechniej stosowanym peloidem o właściwościach leczniczych jest borowina. Jest ona torfem powstałym w wyniku procesów humifikacji roślin w wyniku działania bakterii tlenowych i beztlenowych w środowisku wysoko nawodnionym [2]. W Polsce 3% torfowisk zajmują torfowiska wysokie i są najbardziej pożądane przy zabiegach dotyczących schorzeń ginekologicznych i reumatycznych ze względu na swój skład z substancji organicznych w 95% oraz części nieorganicznych w 5% w przeliczeniu na suchą masę [3]. W tworzeniu torfowisk wysokich zdecydowany udział mają wody opadowe, w mniejszym stopniu wody gruntowe. Charakteryzują się małą zawartością składników mineralnych i silnym zakwaszenie [3]. Borowina z torfowisk niskich zajmuje 89% torfowisk polskich. Charakteryzuje się zwiększoną ilością części mineralnych w porównaniu z borowiną wysoką. Powstała na terenach zasilanych wodami przepływowymi bądź na obszarach pojeziernych z obumarłej roślinności. Odczyn torfowisk niskich, w zależności od ilości dostarczanych jonów zasadowych, zwłaszcza wapnia, może być od słabo kwaśnego, poprzez neutralny do alkaliczne[...]

Minimalna wysokość zawieszenia ceramicznych gazowych promienników podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Znanych jest kilka metod określania minimalnej wysokości zawieszenia promienników ceramicznych - można ją obliczyć ze wzorów lub odczytać z tabel. Porównanie wyników daje jednak istotne rozbieżności, mogące decydować o niewłaściwym działaniu ogrzewania przez promieniowanie. Zaproponowano więc dość prostą metodę wyznaczania minimalnej wysokości zawieszenia promiennika ceramicznego o znanych [...]

Temperatura odczuwalna w obiektach ogrzewanych promiennikami ceramicznymi

Czytaj za darmo! »

Podano i omówiono zależności na temperaturę odczuwalną w systemach ogrzewania przez promieniowanie. Zwrócono szczególną uwagę na jej zależność od liczby i sposobu montażu promienników. Kierując się spełnieniem parametrów komfortu cieplnego, podano zasady rozmieszczenia gazowych ceramicznych promienników podczerwieni, wpływające na równomierny rozkład promieniowania cieplnego i żądaną temper[...]

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w instalacji wodociągowej dla obiektów basenowych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z warunkami technicznymi [1] instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W nowelizacji Rozporządzenia z 2010 roku [2] przywołano normę PN-92/B-01706 [3] między innymi w zakresie zasad ogólnych wymiarowania przewodów wodociągowych oraz w sposobie wyznaczania przepływu obliczeniowego wody. Norma podaje równania, pozwalające wyznaczyć przepływ obliczeniowy w budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych oraz hotelach i domach towarowych. Dla instalacji wodociągowych w innych obiektach, zgodnie z normą, należy dobrać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego przez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez użytkowników. Ponadto norma dopuszcza stosowanie innych metod obliczeniowych uzasadnionych technicznie. W literaturze, m.in. w [4], podano równania pozwalające wyznaczyć przepływ obliczeniowy dla szkół i szpitali. Równania dla tych obiektów zaczerpnięto z normy niemieckiej [5] i mogą stanowić uzupełnienie wzorów podanych w PN. Normy [3 i 4] nie podają jednak odpowiednich wzorów do obliczenia przepływu wody na zapleczu sanitarnym w obiektach basenów kąpielowych. Problematykę wyznaczania przepływu obliczeniowego w zakładach kąpielowych poruszono w artykule [7]. Autorzy [7] stwierdzili, że wzory podane w normie [3] nie mogą stanowić analogi dla zakładu basenowego i dla tego typu obiektu zalecono stosowanie metody obliczeniowej Szopenskiego, opisanej w publikacjach [8,9]. Wybór tej metody obliczeniowej, jest uzasadniony technicznie, a więc jest zgodny z PN [3]. W praktyce projektanci często sięgają jedynie do równań zamieszczonych w normie [3], wykorzystując wzory dla budynków mieszkalnych lub hoteli, nie uwzględniając, że w przypadku basenów wszystkie natryski mogą pracować jednocześnie [6], powodując duży przepływ wo[...]

Wymiarowanie instalacji wodociągowej w zakładach przyrodoleczniczych


  W artykule podano warunki jakie musi spełniać obszar, któremu nadawany jest status uzdrowiska, omówiono potencjał uzdrowisk polskich, przedstawiono krótką charakterystykę oddziałów i zabiegów oferowanych w zakładach przyrodoleczniczych i prywatnych hotelach SPA, przy czym zwrócono szczególną uwagę na aspekt instalacji wodociągowych tych oddziałów. Omówiono charakterystykę rozbioru wody w tego typu obiektach, wskazano zależność do określania obliczeniowego natężenia przepływu wody oraz określono wartości natężeń poboru wody przez poszczególne odbiorniki wody w zakładzie przyrodoleczniczym. Podano zalecane prędkości przepływu wody w instalacji wód leczniczych.Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który zgodnie z [1], spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych, 2) ma klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych, 3) na jego obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska, 5) ma infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami. Podstawowym zadaniem uzdrowisk jest świadczenie usług leczniczych. Od kilku lat jednak obserwuje się zwiększone wykorzystanie uzdrowisk, dzięki coraz powszechniej rozwijającej się turystyce zdrowotnej [2]. Zwłaszcza, że liczne uzdrowiska w Polsce (rys. 1) [3], mają ogromny potencjał: surowce lecznicze, bazę zabiegową z urządzeniami umożliwiającymi świadczenie usług na wysokim poziomie i profesjonalną kadrę medyczną. Rozwijająca się intensywnie turystyka zdrowotna sprawia, że w Polsce licznie powstają prywatne hotele SPA (sanitas per aquam - zdrowie dzięki wodzie). Budynki te prowadzą turnusową formę wypoczynku połączoną z rehabilitacją i lecznic[...]

Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym DOI:10.15599/9.2016.3.1


  W artykule opisano projekt instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody oraz omówiono jego poszczególne etapy. Omówiono metody obliczeniowe i wskazano ich poprawne zastosowanie. Przedstawiono wyniki obliczeń przykładowej instalacji ciepłej wody z rozdziałem górnym w budynku mieszkalnym. W tym wypadku właściwa okazała się metoda krotności wymian.1. Wstęp Instalacja cyrkulacyjna ma za zadanie zapewnić stały obieg ciepłej wody w instalacji i wodę o odpowiedniej temperaturze w punkcie czerpalnym zaraz po jego otwarciu. Wymaganie to wynika z następujących czynników: - wygody użytkownika, wyższego standardu wyposażenia mieszkań, świadomości konsumentów i większych wymagań użytkowników [11], - obowiązujących wymagań prawnych dotyczących zapewnienia stałego obiegu ciepłej wody, jej temperatury oraz przeprowadzania dezynfekcji [6, 11], - rosnących opłat za wodę i ścieki [3], - wrastających kosztów przygotowania ciepłej wody [11]. Zarówno komfort użytkownika instalacji, jak i przepisy, wskazują więc na konieczność projektowania instalacji cyrkulacyjnej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi [6] w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. Zapis dotyczy przewodów o objętości wewnętrznej powyżej 3 dm3, prowadzących do punktów czerpalnych. Konieczne jest zaprojektowanie instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody wraz z doborem odpowiedniej armatury (np. zaworów cyrkulacyjnych) z funkcją umożliwiającą dezynfekcję, bowiem zgodnie z [6], instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie temperatury wody w punktach czerpalnych nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. Ponadto [...]

Porównanie metod doboru wodomierza głównego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym DOI:10.15199/17.2016.10.2


  Słowa kluczowe: instalacje wodociągowe, przyłącze wodociągowe, przepływ obliczeniowy wody Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę prawidłowego doboru wodomierza głównego dla budynku mieszkalnego. Omówiono metody proponowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Porównano dobór wodomierzy na podstawie różnych metod dla dwóch rzeczywistych budynków wielorodzinnych. Zaproponowano kryterium doboru wodomierza dla budynku mieszkalnego. Keywords: water supply system, incoming supply pipe, design fl ow-rate Summary The article presents the methodology and criteria of main water meters selection for the residential building. The water meter selection, with reference to different methods provided by varied waterworks is discussed. The article presents the comparison of water meter selection for two residential buildings based on those methods. 1. Wstęp Od momentu nowelizacji Rozporządzenia [10], przywołującego do stosowania normę PN-92/B-01706 [12], z pominięciem punktu 3.4, w którym były podane zasady doboru wodomierza, trwają dyskusje nad wyborem właściwej metody obliczeniowej, dostosowanej do współczesnych uwarunkowań. Wobec braku nowych wytycznych i mimo unieważnienia w 2009 r. normy [12], w Polsce nadal długi okres obowiązywała zasada doboru, w której umowny przepływ obliczeniowy wodomierza qw porównywano z maksymalnym strumieniem objętości qmax, podanym przez producenta wodomierza. Dobór można było uznać za prawidłowy, gdy spełnione były dwa warunki: q ≤ 0,5 ∙ qmax (1) w którym q jest przepływem obliczeniowym dla budynku, wyznaczonym według wzoru w normie [12], oraz: DN ≤ d (2) gdzie DN jest średnicą dobranego wodomierza, zaś d średnicą przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany. Badania monitorowania zużycia wody wykonane przez Piotra Tuza [21] na ponad stu budynkach w całej Polsce, polegające na rejestracji strumienia objętości wody dla różnej wielkości obiektów i różnej wagi impulsów,[...]

Izolowanie przewodów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wskazania do stosowania izolacji termicznej na przewodach instalacji wodociągowej w aspekcie przepisów prawnych, względów praktycznych, efektów cieplnych oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizę wpływu zastosowania izolacji i przyjęcia właściwych warunków obliczeniowych na straty ciepła w instalacji wykonanej z miedzi i tworzywa sztucznego. Podano [...]

Przygotowanie ciepłej wody w dużych zakładach gastronomicznych

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe określenie wielkości wymienników i zasobników ciepłej wody ma dla zakładów gastronomicznych podstawowe znaczenie. Ze względu na brak wytycznych w tym zakresie niejednokrotnie instalacje ciepłej wody w tego typu obiektach nie spełniają swoich podstawowych zadań. Pierwszą część artykułu stanowi przegląd literatury mającej związek z podejmowaną tematyką. Ma to na celu usystematyzowanie wiedzy i zebranie dostępnych informacji z różnych, niekiedy starszych źródeł, w jednym miejscu. W artykule przedstawiono także wymagania stawiane instalacjom ciepłej wody oraz podano metodę obliczeniową, pozwalającą na określenie pojemności zasobników i podgrzewaczy pojemnościowych na podstawie dobowego lub maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Zaproponowane rozwiązania obejmują odpowiednio układy o pełnej i częściowej akumulacji ciepła. Keywords: hot water exchangers and tanks is of essential, heat accumulation, 24-hour or maximum hot water demands Abstract Correct selection of the size of hot water exchangers and tanks is of essential importance for gastronomic plants. Due to the lack of guidelines in this area, hot water systems in such objects often do not fulfill their basic tasks. The first part of the article presents a review of the literature relevant to the topic of interest. It is indispensable for systematising and collecting the available knowledge and information from various and even sometimes from the older sources. The paper includes also the requirements for hot water installations and a method enabling calculation of the capacity of tanks and water heaters basing on 24-hour or maximum hot water demands. The solutions proposed include respective systems with full or partial heat accumulation. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Przygotowanie ciepłej wody w dużych zakładach gastronomicznych Hot Water Preparation in Large Gastronomic Plants AGNIESZKA LUDWIŃSKA*) [...]

 Strona 1