Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir NOSKE"

Wyniki badań wyładowań niezupełnych jako źródło informacji wspomagających zarządzanie siecią kablową średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Artykuł wskazuje na nowe możliwości zarządzania jednym z istotniejszych elementów sieci elektroenergetycznych, liniami kablowymi średnich napięć. Nowe możliwości wprowadza ocena stanu technicznego linii kablowych oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych z wykorzystaniem samogasnącej fali napięciowej. Abstract. The paper focuses on the new possibilities in management of one of the most importan[...]

Monitorowanie, pomiary i analizy w sieciach inteligentnych - projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim


  Pojawianie się generacji rozproszonej, zmiana struktury wytwarzania oraz aktywne angażowanie się odbiorców w rynek energii mogą w przyszłości spowodować, że zaprojektowana kilkadziesiąt lat temu i pracująca obecnie sieć dystrybucyjna będzie pracować w sposób nieefektywny. Jednym ze sposobów na wzrost efektywności pracy sieci jest wdrożenie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych (smart grid) [1]. Sieć inteligentna, zgodnie z przyjętą w Energa -Operator definicją jest siecią dystrybucyjną i powiązaną z nią technologią informatyczno- telekomunikacyjną, integrującą w sposób inteligentny działanie uczestników procesu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i efektywności OSD oraz aktywnego angażowania odbiorców w podnoszenie efektywności energetycznej. Podstawą do wdrażania nowych funkcjonalności i technologii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu automatyzacji i monitorowania sieci dystrybucyjnej, w tym również sieci nN. Projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim Projekt pilotażowy inteligentnej sieci na Półwyspie Helskim jest ważnym projektem badawczym Energa -Operator w zakresie możliwości rozwoju sieci inteligentnych [2, 3]. Celem projektu jest stworzenie podstaw do wprowadzenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej elementów, które pozwolą przebudować ją do poziomu sieci inteligentnej. Zaprojektowanie rozwiązań, budowa oraz prace badawcze miały umożliwić praktyczne zweryfikowanie efektywności zastosowanych technologii smart grid i możliwości wykorzystania ich w skali całej sieci Energa -Operator . Jako obszar projektu została wybrana sieć w obrębie Półwyspu Helskiego, wykonana głównie jako sieć kablowa. Aby objąć zakresem także sieć napowietrzną, projekt został rozszerzony o linię napowietrzną SN Piaśnica. Projektem zostało objętych blisko 200 km linii SN, 150 stacji SN/nN oraz 150 km linii nN. Z sieci na obszarze pilotażu jest zasilanych blisko 10 ty[...]

Wykorzystanie danych pomiarowych z systemów AMI do optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych DOI:10.15199/48.2015.11.50

Czytaj za darmo! »

Optymalizacja rozcięć jest jednym z podstawowych działań bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszanie strat w sieci dystrybucyjnej, przy założeniu, że nie są instalowane nowe punkty podziału. Wprowadzenie metod optymalizacyjnych może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dokonanych dla rzeczywistego fragmentu sieci rozdzielczej SN i nN. Abstract. Optimization of network configuration is one of the basic non-investment activities for reducing the losses in the distribution network. Introduction of optimization methods can lead to a reduction in aggregated losses by up to ten percent. The results of calculations made for the actual fragment distribution network MV and LV are presented in the paper. (The use of measurement data from AMI systems to optimize the configuration of distribution networks). Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, odwzorowanie sieci el-en, optymalizacja konfiguracji, system informatyczny. Keywords: distribution power networks, network model, network reconfiguration, computer system. Wstęp Przedsiębiorstwa dystrybucyjne zobowiązane są do podnoszenia efektywności energetycznej. W tym zakresie, miedzy innymi, powinny wpływać bezpośrednio na obniżanie start technicznych w sieci energetycznej. Obowiązek podnoszenia efektywności wynika bezpośrednio z praw unijnych i krajowych. Obowiązki OSD w zakresie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii specyfikuje Dyrektywa 2006/32/UE [1] o efektywności końcowej wykorzystania energii i usługach energetycznych. W art. 17 nakłada ona na OSD obowiązek ograniczenia przepływu mocy biernej oraz strat sieciowych w ciągach liniowych i transformatorach. Planowane są pewne zmiany w tej Dyrektywie. Mogą one doprowadzić do większej presji na podnoszenie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii w państwach członkowskich. W zakresie prawa krajowego obowiązek zmniejs[...]

 Strona 1