Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Janczura"

Metal ion imprinted and moleculary imprinted polymers used in chemical analysis and examination of the environmental pollution Polimery z odwzorowanymi jonami metali oraz śladem molekularnym i ich wykorzystanie w analityce chemicznej oraz w badaniach zanieczyszczenia środowiska DOI:10.15199/62.2016.11.38


  A review, with 27 refs., of uses of the title porous polymers for detn. of heavy metals, plant protection agents, drugs, toxic substances, and artificial fertilizers in the environmental and food samples. Materiały porowate oparte na polimerach imprintowanych jonami metali (IIP) oraz polimery ze śladem molekularnym (MIP) znalazły szerokie zastosowanie w badaniu i monitorowaniu zanieczyszczenia środowiska zarówno metalami ciężkimi, środkami ochrony roślin, substancjami toksycznymi, jak i nawozami sztucznymi. Zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania tych polimerów w różnych dziedzinach chemii analitycznej i chemii środowiska. Najważniejszą właściwością polimerów z odwzorowanymi jonami metali IIP (ion imprinted polimer) oraz polimerów ze śladem molekularnym MIP (moleculary imprinted polimer) jest zdolność selektywnego rozpoznawania i absorpcji wybranego jonu lub cząsteczki. To właśnie ta cecha zaważyła na wykorzystaniu polimerów porowatych do usuwania zanieczyszczeń, a także do określania zawartości metali ciężkich w żywności i wodzie. Polimery IIP i MIP charakteryzują się selektywnością i specyficznością oraz odpornością mechaniczną, dlatego są tak powszechnie używane w wielu dziedzinach chemii. Technika ich otrzymywania jest prosta i tania, a powstałe polimery są stabilne chemicznie i fizycznie, dlatego mogą być wielokrotnie używane i przechowywane przez długi czas bez utraty swoich właściwości. Jedną z nauk wykorzystujących polimery porowate jest bromatologia. Ocenia ona m.in. zawartość substancji leczniczych i toksycznych w produktach spożywczych oraz prowadzi monitoring skażenia środowiska naturalnego. Najczęściej wykorzystywaną metodą wyodrębniania substancji leczniczych oraz toksycznych zarówno z pożywienia, jak i z próbek środowiskowych jest ekstrakcja do fazy stałej SPE (solid phase extraction). Metoda ta charakteryzuje się wieloma zaletami, np. selektywną i ilościową adsorpcją, możliwością analizy su[...]

 Strona 1