Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Simiński"

Nowy lekki pojazd wysokiej mobilności DOI:


  Pojazdy wojskowe są konstrukcjami, których zadaniem jest zapewnienie wysokiej ergonomii, mobilności oraz trwałości. Obecnie używane przez Wojsko Polskie pojazdy są przestarzałe technicznie. Rynek dysponuje szeroką gamą pojazdów "militarnopodobnych", które po dogłębnej analizie nie spełniają wymagań użytkownika końcowego.Liczną grupę samochodów, obecnie użytkowanych przez Wojsko Polskie, stanowią samochody osobowo-terenowe Honker oraz pojedyncze UAZ-y. Pojazdy te występują w WP w wielu odmianach, począwszy od samochodów osobowych po bardzo wyspecjalizowane, z bogatym wyposażeniem. Tak długie użytkowanie ww. konstrukcji świadczy o tym, że przyjęto dobre założenia taktyczno-techniczne, które do dziś pozwalają wypełniać na wymaganym poziomie zadania funkcjonalne. Sprawa przedstawia się inaczej w aspekcie parametrów trakcyjnych, dla których założenia były podyktowane możliwościami uwarunkowań sprzed wielu lat. Własności trakcyjne samochodu Honker są na poziomie zadowalającym użytkowników wojskowych. Powoduje to, iż celowym jest zakup nowego samochodu ciężarowo-osobowego wysokiej mobilności. Parametry trakcyjne nowego pojazdu powinny wynikać ze współczesnych możliwości technologicznych przemysłu motoryzacyjnego, a więc będą znacznie wyższe niż dla rynku cywilnego. ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA pro jektu Głównymi zadaniami lekkich pojazdów wysokiej mobilności jest przewóz ludzi i ładunków nie przekraczających 1000 kg. W przeważającej części są to transporty masy towarowej na potrzeby zabezpieczenia szkolenia oraz transport osób na odległości nie przekraczające 500 km (najczęściej pojazd taki pokonuje dziennie do 100 km). [...]

Ocena granulatów z odpadów konopi siewnej jako biopaliwa DOI:10.15199/62.2018.5.5


  Konopie przemysłowe (siewne) (Cannabis sativa) stosowane są do wielu celów komercyjnych, m.in. takich jak produkcja tekstylna, żywność, papier, kosmetyki, paliwa, materiały budowlane i surowce chemiczne wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych, farb i klejów1). Rośliny te posiadają wiele korzystnych cech pod względem uprawowym, do których zalicza się odporność mikrobiologiczną, niskie wymagania glebowe, duży przyrost biomasy (do 50 cm/miesiąc)2, 3). Obecnie uwaga naukowców skupiona jest na zastosowaniu konopi jako ekologicznego surowca budowlanego4-6), przy czym wykorzystanie jej jako materiału termoizolacyjnego (λ = 0,06 ± 0,08 W/(m·K)) jest rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć wpływ sektora budowlanego na środowisko. Obecnie udział tego sektora w światowym zużyciu energii sięga 40%7-10). Światowa produkcja konopi z przeznaczeniem na włókno w 2013 r. obejmowała areał ponad 40 tys. ha, przy czym w Polsce było to jedynie 70 ha11). Szacuje się, że uzysk zielonej masy wynosi średnio 14,5 t/ha12) (w przeliczeniu na suchą masę), z czego 70-75% stanowią paździerze konopne (produkty uboczne przerobu konopi), które zwykle pozostawiane są na polu, stanowiąc nawóz organiczny13, 14). Istnieje możliwość uzyskania ok. 10,5 t/ha surowca, który może być potencjalnie wykorzystany na cele energetyczne. Pod względem chemicznym włókna i paździerze konopne wykazują istotne różnice (rysunek). W składzie włókien oraz paździerzy konopnych przeważa celuloza, polimer tworzący nierozgałęzione liniowe łańcuchy. Zawartość hemicelulozy, będącej niejednorodną grupą polisacharydów, jest trzykrotnie wyższa we włóknie niż w paździerzach. Ilość ligniny w paździerzach konopnych jest ponad czterokrotnie wyższa niż we włóknach. Potwierdzają to badania Branca i współpr.15), gdzie w wyniku rozkładów pirolitycznych konopi uzyskiwano przeważające ilości produktów ciekłych (47,8% przy 23 kW/m2 o[...]

Wpływ spalania paliwa alternatywnego o odmiennych właściwościach fizykochemicznych na dynamikę pojazdów specjalnych DOI:10.15199/62.2018.5.18


  Pojazdy specjalne eksploatowane w siłach zbrojnych muszą spełniać określone wymagania co do dynamiki jazdy. Często dużym wyzwaniem dla producentów silników jest stawiane wymaganie stosowania jednolitego paliwa pola walki F-34. Od przebiegu procesu spalania zależy współczynnik wzrostu ciśnienia, szczytowe ciśnienie spalania, szybkość narastania ciśnienia oraz zwłoka zapłonu. Może rzutować to na osiągi pojazdu. Proces spalania przebiega częściowo w przemianie zbliżonej do izochorycznej a częściowo podczas przemiany izobarycznej. Od wartości opałowej i kaloryczności paliwa zależeć będą parametry pracy silnika i starty. Paliwo F-34 różni się od oleju napędowego właściwościami fizycznymi, co może nie tylko wpływać na efektywność pracy silnika, ale również być przyczyną jego uszkodzeń1-3). Paliwo F-34 jest paliwem opartym na lżejszych i bardziej lotnych frakcjach węglowodorów niż olej napędowy (ON)4). Wpływ zmiany niektórych charakterystycznych cech paliwa na pracę silnika może jednak być kompensowany poprzez sterowanie układem zasilania. Z punktu widzenia efektywności pracy silnika zmiana paliwa z ON na F-34 nie musi zatem prowadzić do istotnych zmian efektywności jego pracy. Wyniki badań prezentowane w różnych publikacjach pokazują, że zmiana paliwa z ON na F-34 może powodować spadek momentu obrotowego oraz mocy maksymalnej silnika. Zmiany efektywności pracy pokazywano na przykładzie zmian charakterystyki prędkościowej silnika zasilanego różnymi paliwami. Przedstawione wyniki badań pozwalają nie tylko na jakościową, ale również na ilościową (liczbową) ocenę wpływu zastosowanego paliwa na efektywność pracy silnika, określoną momentem napędowym przy określonej prędkości obrotowej wału korbowego5-12). Wyraźne zagrożenie stanowi jednak znaczne obniżenie lepkości paliwa F-34, które może prowadzić do przyspieszonego zużycia lub zatarcia element[...]

 Strona 1