Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam GUŁA"

Czy można lepiej wykorzystać biomasę dla redukcji emisji CO2?


  W niniejszym artykule chcemy zwrócić uwagę na ważny, a zarazem trudny do rozwiązania problem niewykorzystywanej możliwości zwiększenia efektu ekologicznego wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów biomasy dla ogrzewania budynków w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Wbrew temu, co, jak się wydaje, zakładają niektórzy decydenci (także unijni), biomasa jest zasobem ograniczonym, określonym głównie przez dostępny areał ziemi oraz warunki glebowe i pogodowe. Niewątpliwie podstawowym wykorzystaniem biomasy powinno być zapewnienie produkcji żywności oraz pasz dla zwierząt hodowlanych. Oczywiście, nie można pomijać innych funkcji, takich jak zapewnienie surowca dla przemysłu, jak też - co było do niedawna całkowicie ignorowane - funkcji czysto przyrodniczych i regulacyjnych: zachowanie bioróżnorodności, walorów krajobrazu, zapewnienia dostępu do rekreacji, retencja wody… W ostatnich latach rośnie znaczenie szczególnego sposobu wykorzystania biomasy, jako źródła energii odnawialnej. W świetle zobowiązań unijnych ma to ogromne znaczenie dla naszego kraju. Polska, w większości kraj płaski, nie ma dużego Paweł WAJSS, Wojciech GORYL, Adam GUŁA potencjału energii wodnej. Wbrew temu, co głoszą wpływowe lobby, nie ma też znaczących zasobów energii wiatru. Natomiast, będąc krajem właśnie płaskim, o rozwiniętym sektorze rolniczym, dysponuje pokaźnymi zasobami biomasy, które mogą być wykorzystane do celów energetycznych, co ilustruje rys. 1. Ważne jest przy tym uświadomienie sobie, że biomasa różni się od innych źródeł energii odnawialnej tym, że można ją wykorzystać do uzyskiwania różnych form energii końcowej (cieplnej, elektrycznej czy produkcji paliw silnikowych). Energię wiatru czy energię spadku wody można w praktyce wykorzystać jedyni[...]

Is Using Biomass for Power Generation a Good Solution? The Polish Case

Czytaj za darmo! »

It is argued that using solid biomass for power generation in Poland is a questionable way of using this renewable resource as means for abating CO2 emissions, as it leads to significant technological, environmental and economic problems. It is shown that a better alternative is to use this resource for space heating, especially in rural areas, which should be supported by diverting a fraction of subsidies given to using biomass for power generation to help farmers install modern, efficient biomass heating boilers. Streszczenie: W Polsce sposób wykorzystania biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej jest wątpliwą metodą redukcji emisji CO2, ponieważ prowadzi ona do znacznych problemów technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Wykazano, iż lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego zasobu w celach grzewczych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Część dotacji promującej produkcję energii elektrycznej z biomasy należy przekazać rolnikom, do wsparcia zakupu nowoczesnych i efektywnych kotłów grzewczych na biomasę. (Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie? Przypadek polski). Keywords: biomass, co-firing, electricity, heating. Słowa kluczowe: biomasa, współspalanie, energia elektryczna, ogrzewanie. Introduction Contrary to what some decision-makers seem to assume, biomass is a limited resource when considered in a defined region. Its potential is determined by the available land area, soil quality, climate conditions, etc. On the other hand, biomass as a source of renewable energy, can be used for energy purposes in different ways: it can be converted to gas or liquid fuels or can be used in the solid form, either directly (e.g. log wood, or straw bales) or as densified matter (pellets, briquettes, etc.). As a converted fuel, biomass can cover a wide spectrum of final energy applications: it can be used for electricity generation; heating or as motor biofuels (as opposed e.g. to wind or hydro energy). It is usually n[...]

 Strona 1