Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joachim BARGIEL"

Gmina Gierałtowice aktywnie uczestniczy w unowocześnianiu gospodarki energetycznej


  Od 15 lat gmina Gierałtowice zmienia charakter gospodarki elektroenergetycznej. W latach 1998-2008 przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego z rtęciowego na sodowe. Zmodernizowano kilkanaście kotłowni węglowych na gazowe, olejowe i elektryczne. Zainstalowano w kilku obiektach układy solarne w połączeniu z termomodernizacją. Od roku 2006 rozpoczęto realizację projektu przyjętej w 2005 r. przez Radę Gminy koncepcji budowy 4 centrów energetycznych. Aktualną sytuację przedstawiono w niniejszym artykule.Na poziomie lokalnej energetyki wdrażanej przez samorządy - gminy zostały zobligowane, przez założenia polityki energetycznej państwa do roku 2030, do przygotowania miejscowych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jest to zagadnienie, które ściśle wiąże się z planami inwestycyjnymi w obszarze energetyki rozproszonej. W związku z tym na szczeblu samorządowym rośnie świadomość konieczności inwestycji w energetykę rozproszoną i podjęcia dyskusji nad kierunkami technicznego rozwiązania tego problemu oraz otoczeniem formalno-prawnym realizacji biznesowych. Dotychczasowe akty prawne UE i regulacje polskie pozwoliły na rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Zarówno rozpoczęte inwestycje, jak i planowane potrzebują pozytywnych sygnałów legislacyjnych, które pozwolą na wdrożenie i rozwój kolejnych inwestycji w energetykę rozproszoną na poziomie gminnym.[...]

Bezpieczeństwo energetyczne gminy Gierałtowice – pilotażowe rozwiązania klastrowe DOI:10.15199/48.2019.02.08

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo energetyczne przestało być zagadnieniem zarezerwowanym dla energetyki zawodowej obejmującej swoim zasięgiem olbrzymie terytoria państw. Bezpieczeństwo energetyczne stało się problemem wszystkich użytkowników systemu energetycznego (sieci elektroenergetycznej, gazowej i dostaw innych paliw energetycznych). Dzisiaj, zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jak i indywidualni odbiorcy końcowi chcą minimalizować swoje straty wywołane ewentualnymi przerwami w dostawach rożnych rodzajów energii do ich ważnych obiektów. Ci sami odbiorcy przestają już tylko liczyć na odpowiedni poziom zasilania ich obiektów ze strony energetyki zawodowej, ale sami starają się kształtować sposób i pewność zasilania swoich ważnych obiektów. Obserwujemy rozwój świadomości energetycznej różnych obszarów życia społecznego, gospodarczego, technicznego na różnych szczeblach państwa. Bezpieczeństwo energetyczne to już nie tylko problem w wymiarze globalnym (całe państwo), ale przede wszystkim w wymiarze lokalnym (jednostki samorządu terytorialnego, odbiorcy końcowi). Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym zależy głównie od dostaw energii elektrycznej, w której ważną rolę pełnią sieci średniego napięcia energetyki zawodowej i ich niezawodność. Sieci średnich napięć mają strukturę kształtowaną przez wiele lat i dopasowaną w miarę możliwości do potrzeb odbiorców. W wyniku tego procesu powstała struktura sieci średnich napięć, która tylko w pewnych fragmentach rezerwuje się wzajemnie. Zróżnicowanie struktur, wynika z roli, jakie te sieci mają pełnić - dostarczać energię dla gospodarstw wiejskich, zabezpieczać zasilanie odbiorcom komunalnobytowym w miastach czy też rozdzielać energię na terenie dużych zakładów przemysłowych. Spełnienie tych ról determinuje bardziej lub mniej skomplikowaną strukturę sieci. Ponadto elementy istniejących struktur sieciowych SN napowietrznych i kablowych mają od kilku do kilkudziesięciu lat. Ma[...]

 Strona 1