Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bijak"

Metodyka oznaczania zawartości melityny z jadu pszczelego DOI:10.15199/62.2019.3.24


  Jad pszczeli, zwany również apitoksyną, jest wydzieliną gruczołów jadowych pszczoły miodnej (Apis mellifera), produkowaną jako substancja obronna. Skład jadu pszczelego jest wysoce złożony i charakteryzuje się obecnością biomolekuł o zróżnicowanych masach cząsteczkowych. Zdecydowaną większość jego składu stanowią takie aktywne peptydy, jak apamina, peptyd MCDP, tertiapina, sekapoina, adolapina i prokamina oraz białka o właściwościach enzymatycznych, głównie należące do klasy hydrolaz (fosolipaza A2, hialuronidaza, fosfomonoesteraza, lizofosfolipaza, α-D-glukozydaza). Ponadto w jadzie pszczelim występuje wiele związków małocząsteczkowych, takich jak cukry, aminokwasy, fosfolipidy, feromony, aminy biogenne i mikroelementy1). Wiele spośród tych składników to związki biologicznie czynne, które mogą być wykorzystywane w farmakoterapii. Jad pszczeli jest skuteczny w leczeniu takich schorzeń, jak artretyzm2), przewlekły ból3), choroby nowotworowe4) oraz choroby skóry5). Podawany w dawkach terapeutycznych jest bezpieczny i nie powoduje skutków ubocznych1). Głównym składnikiem jadu pszczelego (52% jego suchej masy) jest melityna. Związek ten jest syntetyzowany w gruczole jadowym 484 98/3(2019) Dr hab. Michał BIJAK w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii na tym samym Wydziale. W 2018 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia. Od 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalność - biochemia i biologia molekularna. Dr Monika SZYPOSZYŃSKA w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 2000 r. Jest adiunktem w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie. Specjalność - chemia analityczna. Fig. 1. Melittin structure created using Sw[...]

Terpeny. Budowa, klasyfikacja oraz zastosowanie w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym oraz farmaceutycznym DOI:10.15199/62.2019.4.25

Czytaj za darmo! »

Terpeny są związkami powszechnie występującymi w przyrodzie. Przyjęta typologia związków naturalnych, zaproponowana w 1891 r. przez noblistę Albrechta Kössela1) obejmuje biomakromolekuły (DNA, RNA, białka strukturalne, enzymy), metabolity pierwotne (aminokwasy, cukry, lipidy, nukleotydy) oraz metabolity wtórne (fenole i polifenole, flawonoidy, terpeny i terpenoidy, alkaloidy, steroidy i ich pochodne). Terpeny i ich pochodne są zatem zaliczane do grupy metabolitów wtórnych, które wytwarzane są przez rośliny. Mimo że nie są bezpośrednio niezbędne do ich wzrostu i rozwoju, pełnią one ważną rolę, chociażby jako substancje obronne, umożliwiając roślinom m.in. obronę przez zwierzętami roślinożernymi, a jednocześnie przyczyniając się do wabienia owadów, lub działając jako substancje sygnałowe. Obecnie wyodrębniono kilkadziesiąt tysięcy tychże metabolitów wtórnych, a szacuje się, że w naturze liczba ta może wynosić nawet ponad 200 tys. Ważną cechą jest specyficzność ich występowania i niejednokrotnie charakterystyczny skład dla danego gatunku2). Klasyfikacja i budowa terpenoidów Historycznie określenie terpeny wywodzi się od terpentyny, czyli destylatu z żywicy roślin iglastych. Jednym z zasadniczych składników terpentyny okazały się związki węglowodorowe o ogólnym wzorze sumarycznym (C5H8)n, które zostały nazwane terpenami. Wszystkie pochodne terpenów, zawierające dowolne heteroatomy, określane są terpenoidami3). Cechą charakterystyczną terpenów, co wynika wprost z ich wzoru sumarycznego, jest ich specyficzna budowa, oparta na wielokrotności podstawowej jednostki budulcowej, jaką jest 2-metylobuta- -1,3-dien o wzorze sumarycznym C5H8, nazwany izoprenem. Jest on aWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa; bUniwersytet Łódzki Jarosław Wojciechowskia,*, Michał Ceremugaa, Michał Bijakb, Monika Szyposzyńskaa Terpenes. Structure, classification and use in the food, perfumery and pharmaceutical industries Terpeny. Budowa, klasyfikacja[...]

 Strona 1