Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard BATURA"

Instalacje elektryczne gospodarstw rolniczych w Polsce - stan techniczny i wymagania normatywne

Czytaj za darmo! »

W Polsce, według danych GUS z powszechnego spisu rolnego [1], w 2002 roku istniało 2933,2 tys. gospodarstw rolniczych, obejmujących 2932 tys. gospodarstw sektora prywatnego oraz 1,2 tys. gospodarstw sektora publicznego. Uwzględniając powierzchnię użytków rolnych, powierzchnię powyżej 1 ha miało 1956,1 tys. gospodarstw (w tym 1951,7 tys. indywidualnych). Pozostałą liczbę (977,1 tys.) stanowił[...]

Emisja materiału z elektrod łączników próżniowych podczas procesów łączeniowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badania procesów emisji i rozkładu masy makrocząstek wytwarzanych w łukach próżniowych. Wyładowania rejestrowano z użyciem szybkiej kamery filmowej, natomiast przestrzenny rozkład emisji kropli oceniono na podstawie analizy ilości osadzonego materiału na powierzchni szklanych lub metalowych kolektorów. Abstract. The article presents researches of emission processes and distr[...]

Wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej wyłącznika próżniowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań procesów łączeniowych podczas wyłączania obwodów pojemnościowych SN wyłącznikiem próżniowym oraz wytrzymałości elektrycznej przerwy międzystykowej. Prezentowane badania dotyczą wyłączania rzeczywistych nieobciążonych linii kablowych SN i ich modeli fizycznych dla różnych przyśpieszeń styku ruchomego. Abstract. The paper presents results of investigations of joining processes during switching medium voltage (MV) power cable lines by a vacuum switch and electrical strength of the gap between the contacts. The presented investigations concern switching of the real unloaded medium voltage (MV) power cable lines and their physical models for different accelerations of movable contact. (Electrical withstand of contact gap of vacuum breaker). Słowa kluczowe: kabel elektroenergetyczny, wyłącznik próżniowy, ponowny zapłon łuku, przyspieszenie styku Keywords: power cables, vacuum switch, arc reignition, acceleration of contact Wprowadzenie W elektroenergetycznych sieciach średniego napięcia (SN) coraz powszechniej stosowane są wyłączniki próżniowe. Ich niezaprzeczalne zalety to, między innymi, małe wymiary geometryczne, bardzo duża niezawodność, trwałość łączeniowa, trwałość mechaniczna oraz specyficzne właściwości, nie spotykane w innych środowiskach gaszeniowych, takie jak np.: ucinanie prądu przed naturalnym przejściem przez zero, bardzo duża zdolność wyłączania prądów wysokiej częstotliwości, zależność wytrzymałości połukowej i elektrycznej przerwy międzystykowej m.in. od formy wyładowania łukowego, wartości wyłączanego prądu, materiału elektrod, kształtu, wymiarów i odległości styków, operacji łączeniowych poprzedzających wyłączanie, itd. Cechy te sprawiły jednak, że podczas wyłączania obwodów indukcyjnych (głównie) i pojemnościowych mogą być generowane przepięcia łączeniowe stanowiące zagrożenie dla izolacji pracujących w sieci urządzeń elektroenergetycznych [1, 2, 3]. W mechanizmie generowania [...]

Konstrukcje łączników próżniowych i próżniowych komór gaszeniowych opracowane w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia układy zestykowe oraz konstrukcje łączników próżniowych i próżniowych komór gaszeniowych. Ich koncepcyjne, modelowe i prototypowe rozwiązania zostały opracowane w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Prace realizowano z ukierunkowaniem na optymalizację układu izolacyjnego i zestykowego - m.in. w celu zwiększenia trwałości i zdolności łączeniowej łączników. Niektóre rezultaty prac uzyskały ochronę patentową lub znalazły zastosowanie w konstrukcjach wdrożonych przez jednostki zewnętrzne. Abstract. The article presents the contacts and the constructions of vacuum switches and vacuum interrupters. Their conceptive, model and prototype solutions were designed at the Institute of Electric Power Engineering, Poznan University of Technology. The researches and projects were realised to the direction of optimizing the insulating and contact system, especially in the viewpoint of increasing the permanence and breaking capacity of switches. Some of the results were patented or had found an application in constructions implemented by the industry. (Projects and constructions of vacuum switches and vacuum interrupters at the Institute of Electric Power Engineering, Poznan University of Technology). Słowa kluczowe: łączniki próżniowe, próżniowe komory gaszeniowe, łuk w próżni, elektryczny łuk łączeniowy. Keywords: vacuum switches, vacuum interrupters, vacuum arc, switching arc. Wprowadzenie Technicznymi możliwościami wykorzystania próżni jako środowiska izolacyjnego w łącznikach elektroenergetycznych zainteresowano się już w latach dwudziestych ubiegłego wieku [1]. Uzyskane dobre parametry łączeniowe opatentowanego przez Millikana i Sorensena pierwszego wyłącznika próżniowego [2] oraz jego kolejnych modyfikacji, wskazywały na możliwość szybkiego wdrożenia próżniowej techniki łączeniowej w systemach przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Na przeszkodzie realizacji takich zamierzeń stanęły niestety trudności[...]

Selektywność pełna i częściowa wyłączników różnicowoprądowych DOI:10.15199/48.2018.11.21

Czytaj za darmo! »

W zdecydowanej wi˛ekszo´sci u odbiorców przemysłowych i komunalnych instalacje elektryczne niskiego napie˛cia (nN) pracuja˛ w układzie promieniowym, w których instaluje sie˛ wiele poła˛czonych szeregowo wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowych o róz˙nych pra˛dach znamionowych, pra˛dach znamionowych róz˙nicowych, charakterystykach czasowo-pra˛dowych oraz działaja˛cych przy róz˙nych kształtach pra˛dów róz˙nicowych (rys. 1). Przy takim poła˛czeniu, wyste˛puja˛ce trwale w instalacji naturalne pra˛dy upływnos´ciowe lub powstałe wskutek uszkodzenia izolacji pra˛dy raz˙eniowe, moga˛ przepływac´ przez wie˛cej niz˙ jeden wyła˛cznik róz˙nicowopra˛dowy. Rys. 1. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej niskiego napi˛ecia w układzie promieniowym: O1, O2, O3 - odbiorniki, FI1 - zabezpieczenie róz˙nicowopra˛dowe typu AC o znamionowym pra˛dzie róz˙nicowym IΔn= 300 mA, FI2-FI4 - zabezpieczenie róz˙nicowopra˛dowe typu A o znamionowym pra˛dzie róz˙nicowym IΔn= 30 mA Spowodowa´c mo˙ze to niepo˙z ˛ adane jednoczesne zadziałanie kilku szeregowo poła˛czonych wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowych i wyła˛czenie zasilania urza˛dzen´ elektrycznych nie tylko w uszkodzonych obwodzie, ale takz˙e w sprawnych technicznie obwodach powoduja˛c nieuzasadniona˛ utrate˛ ich dyspozycyjnos´ci. Dla uniknie˛cia takich sytuacji, wyła˛czniki róz˙nicowopra˛dowe powinny działa´c selektywnie, tzn. w przypadku pojawienia sie˛ jakichkolwiek zakłócen´ powoduja˛cych powstanie pra˛dów raz˙eniowych (prowadza˛cych do powstania niebezpiecznych napi˛e´c dotykowych) lub du˙zych pra˛dów upływnos´ciowych, powinien zadziałac´, tylko i wyła˛cznie, wyła˛cznik róz˙nicowopra˛dowy zainstalowany najbliz˙ej miejsca zakłócenia. Zadziałanie tego wyła˛cznika róz˙nicowopra˛dowego powinno spowodowac´ wyła˛czenie tylko uszkodzonego fragmentu obwodu przy zachowaniu cia˛głos´ci zasilania pozostałych obwodów i urza˛dzen´ odbiorczych. Róz˙norodnos´c´ stosowanych wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowyc[...]

Calculation of minimal short-circuit current in parallel arrangement of cables for a three phase short-circuit fault DOI:10.15199/48.2019.05.30

Czytaj za darmo! »

Power increase: required by low-voltage switchgears, individual loads (most often powering the technological line), MV / LV transformers make the required cross-section of a single power cable often larger than the cross-section offered by manufactures. In this situation, the only solution is to use cables that are laid in parallel along the same route. Other reasons for the use of parallel cables are the permissible bending radius of a single conductor (this applies mainly to power cables), mass and cost of laying. The method of laying cables mainly affects the permissible long-term load capacity of conductors, including, among others, the asymmetry coefficient [2]. Cable resistance plays a positive role in evennes of the current distribution. When increasing the reactance proportions in the resultant cable impedance, the load on the individual cables increases asymmetry [4]. Nonsymmetrization of loads in individual cables is problematic in terms of design and operation [3]. For shielded cables, the influence of the arrangement method affects the power losses generated in the screen [7]. It is suggested that in order to obtain the lowest asymmetry coefficient, the cables should be arranged in an equilateral triangle [6, 5]. If all of the above conditions are met the current will be evenly distributed in all of the cables (both in normal and fault conditions). Cables operating in parallel system should have the same cross-sections and lengths, and working conductors and PEN and PE conductors should be made of the same material. The specified requirements are also listed in the IEC 60364-5-52 standard [1]. In the event of a short circuit with one of the cables of the parallel circuit, the same shortcircuit current flows through the remaining parallel-connected cables. This applies both to the three-phase and singlephase short-circuits. Therefore, in the analysis of three-phase short-circuit current described below, it was as[...]

 Strona 1