Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Zajezierska"

Effectivness of demulsifiers in hydraulic oils Efektywność działania demulgatorów w olejach hydraulicznych


  Com. Ca dinonylnaphthalenesulfonate and an ethylene oxide and propylene oxide copolymer were added (0.001- 0.010% by mass) as demulsifiers to Zn dialkyldithiophosphate- contg. hydraulic oils with varying hydrocarbon compns. High demulsifying efficiency of both additives was obsd. even at their low concns. Przedstawiono wyniki badania efektywności działania demulgatorów w olejach hydraulicznych, wytworzonych z udziałem dialkiloditiofosforanu cynku oraz olejów podstawowych o zróżnicowanym składzie węglowodorowym. Stwierdzono, że efektywnie działającym demulgatorem w odniesieniu do mineralnych olejów smarowych, jest kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu. Działanie demulgatora obserwowane jest przy niskich koncentracjach, 0,003-0,005% mas. Wykazano ponadto, że w warunkach prowadzonego testu, wyższą tendencję do separowania wody wykazują oleje wytworzone z udziałem konwencjonalnego oleju typu Solvent Neutral, a nieco gorszą zdolnością demulgowania charakteryzują się oleje hydrauliczne zawierające niskoaromatyczne oleje podstawowe. Systemy hydrauliczne z uwagi na swe zalety eksploatacyjne, znajdują szerokie zastosowanie w układach sterowania i przenoszenia energii. Stosowane są w konstrukcji pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych oraz instalacjach przemysłowych1). Zróżnicowane pod względem rozwiązań konstrukcyjnych oraz warunków pracy systemy hydrauliczne, wymagają zastosowania wyspecjalizowanych gatunków olejów hydraulicznych. Dla określenia poziomu jakości i unifikacji nazewnictwa, dokonano ich klasyfikacji opierając się na ich podstawowych parametrach użytkowych. W przypadku olejów hydraulicznych, wytwarzanych z udziałem olejów mineralnych, jako kryterium podziału na klasy jakościowe przyjęto stabilność oksydacyjną, właściwości smarne oraz zmienność lepkości z temperaturą (wskaźnik lepkości). Zgodnie z przyjętym systemem w krajach europejskich klasyfikacja olejów hydraulicznych dokonywana jest zgodnie z normą2) a po[...]

Effect of components used for synthesis of polyurea greases on their performance Wpływ komponentów stosowanych w syntezie smarów polimocznikowych na ich właściwości eksploatacyjne DOI:10.12916/przemchem.2014.901


  Twelve greases were prepd. by thickening mineral or synthetic oils with polyurea and improved by addn. of multifunctional additives and corrosion inhibitors and homogenization at 95-100°C for 30 min and then studied for operational and lubricating properties and thermal stability by std. methods. The polyurea grease based on a synthetic polyalphaolefinic hydrocarbon oil showed high thermooxidizing stability and very good rheol. properties at low temps. Zn alkylaryldithiophosphate inhibited efficiently the oxidation processes in presence of O2. Ca dinonylnaphthalene sulfonate showed good corrosion protection power. Zn dialkyldithiophosphate was also very efficient also polyfunctional additive. Przedstawiono wyniki badania wpływu komponentów, stosowanych w syntezie smarów polimocznikowych na ich podstawowe właściwości eksploatacyjne. Stwierdzono, że smar polimocznikowy wytworzony z udziałem syntetycznego oleju węglowodorowego, polialfaolefinowego, charakteryzuje się wysoką stabilnością termooksydacyjną oraz bardzo korzystnymi właściwościami reologicznymi w niskich temperaturach. Wysoką zdolność inhibitowania procesów utleniania, określoną w statycznym teście prowadzonym w obecności tlenu, wykazuje alkiloaryloditiofosforancynku. Stwierdzono również, że z przebadanej grupy związków o odmiennym charakterze chemicznym, efektywnie działającym inhibitorem korozji w smarach polimocznikowym jest dinonylonaftalenosulfonian wapnia. Dobrą ochronę korozyjną, zapewnia również dilakiloditiofosforan cynku o wielofunkcyjnym działaniu. Postęp wymuszany przez producentów nowoczesnych maszyn i urządzeń, związany z zapewnieniem niezawodności ich pracy, powoduje stały wzrost wymagań co do jakości środków smarowych. Czynnikami stymulującymi te zmiany jest stosowanie coraz bardziej wysilonych węzłów tarcia, zwiększanie trwałości smarów i wydłużanie okresów wymiany oraz coraz szersze stosowanie łożysk zakrytych, w których smar aplikowany jest [...]

 Strona 1