Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marian KĘPIŃSKI"

Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego DOI:10.15199/48.2015.10.14

Czytaj za darmo! »

Do procesu grafityzacji stosuje się powszechnie piece oporowe Achesona lub Castnera. W obu przypadkach, szczególnie dla pieców do produkcji wielkoformatowych elementów grafitowych używane są prostowniki o regulowanym prądzie rzędu 50 kA i napięciu DC w zakresie 300 V. Prostowniki są zasilane ze specjalnych transformatorów wyposażonych w wielopozycyjne przełączniki zaczepów. W artykule przedstawiono schemat zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych służących do określenia wskaźników jakości energii elektrycznej pobieranej przez zespół pieca grafityzacyjnego. Przedstawiono wykresy napięć i prądów w obwodzie zasilania pieca oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono charakterystyki zmian rezystancji obciążenia pieca podczas procesu grafityzacji. Abstract. Acheson or Castner resistance furnaces are commonly used for the graphitization process. In both cases, the rectifiers with regulated currents of 50 kA and DC voltage about 300 V are used, particularly to furnaces for the production of large format graphite elements. The rectifiers are supplied with the special transformers equipped with multi-tap switches. The paper presents the furnace power system with the points for measuring the electrical power quality indicators of the energy consumed by the unit of graphitisation furnace. Graphs of voltages, currents and harmonics in the power supply system of the furnace are shown. The characteristics of furnace load resistance during the graphitization are calculated. (Selected operating parameters of the rectifier unit for graphitisation furnace). Słowa kluczowe: proces grafityzacji, transformator specjalny, prostownik, analiza harmoniczna. Keywords: graphitisation process, special transformer, rectifier, harmonic analysis. Wstęp Grafit jest odmianą alotropową węgla i służy do produkcji wielu wyrobów stosowanych w przemyśle metalurgicznym, elektrochemicznym i elektrotechnicznym. W metalurgii grafit wykorzystywany jest między innymi [...]

Asymetria parametrów bifilarnego toru wielkoprądowego pieca łukowo-oporowego DOI:10.15199/48.2017.11.18

Czytaj za darmo! »

Piece elektryczne łukowo - oporowe przeznaczone są do produkcji żelazostopów metodą redukcji tlenków metali. W piecach tych prąd przepływa w wyniku tworzenia się licznych łuków elektrycznych pomiędzy elektrodami a wsadem, a częściowo również bezpośrednio przez elektrody pogrążone we wsadzie. Wsad nagrzewany jest w wyniku konwekcji i promieniowania ciepła pozyskiwanego z łuku elektrycznego, a także na skutek rezystancji własnej wsadu. Żelazostopy to stopy żelaza z innymi pierwiastkami takimi jak krzem (żelazokrzem - FeSi), krzem i mangan (żelazokrzemomangan - FeSiMn) o różnych procentowych udziałach krzemu i manganu. Żelazostopy służą do odtleniania i odgazowania stali, również do wprowadzania do niej dodatków stopowych. Żelazostopy i inne dodatki metalurgiczne decydują o jakości i ostatecznych parametrach stali i żeliwa produkowanych w hutach. W zależności od mocy, piece łukowo-oporowe do produkcji żelazostopów dzieli się na jednofazowe i trójfazowe o różnym układzie geometrycznym elektrod. Piece trójfazowe dzieli się na stałe, przechylne, z obrotowym trzonem, otwarte, półzamknięte, zamknięte. O przynależności pieca do danej grupy urządzeń świadczy zakres jego temperatur roboczych oraz ilości wytwarzanych gazów odlotowych. Układ zasilania elektroenergetycznego przekształca energię elektryczną z poziomu wysokiego napięcia na prąd o dużym natężeniu przy jednoczesnym niskim napięciu za pośrednictwem transformatorów i autotransformatorów. Prowadzenie procesu produkcji żelazo-stopów w piecach łukowo-oporowych oparte jest na sterowaniu natężeniem prądu i mocą, utrzymując stałe ich wartości, przez podnoszenie lub opuszczanie elektrod w głąb wsadu. W wytapianiu żelazostopów stosowane są elektrody samospiekające się tzw. elektrody Söderberga lub wstępnie spiekane elektrody pełne lub drążone. Charakterystyka techniczna układu zasilania pieca łukowo-oporowego Przykładem instalacji pieca łukowo-oporowego jest linia technologiczna p[...]

Bezpośredni pomiar i analiza przebiegów odkształconych w torach wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmonicznej przebiegów. Pokazano przebieg mocy czynnej i prądu pieca podczas wytopu, a także charakterystyki U-I łuku i rozkłady harmonicznych prądu. Sformułowano wnioski dotyczące pracy oraz tworzenia modeli symulacyjnych pieców łukowych AC. Abstract. The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltages at the secondary side of a furnace transformer. The waveforms of the active power and current of the furnace during cast as well as V-I characteristics of the arc and the current harmonics are shown. Conclusions concerning of the operation and development of simulation models of AC arc furnaces are formulated. (Direct measurement and analysis of distorted waveforms in high-current busbars). Słowa kluczowe: piece łukowe, cewki Rogowskiego, harmoniczne prądu, charakterystyki napięciowo-prądowe. Keywords: arc furnaces, Rogowski coils, current harmonics, voltage-current characteristics. Wstęp Przesył dużych mocy i energii elektrycznych na bliskie odległości odbywa się często z wykorzystaniem torów wielkoprądowych. W przypadku wyprowadzeń z generatorów synchronicznych elektrowni [1] lub w układach zasilania przemysłowych stacji transformatorowych występuje zazwyczaj prąd sinusoidalny. Natomiast w torach wielkoprądowych zasilających urządzenia elektrostalownicze dużej mocy (piece łukowe AC i DC do wytopu stali oraz pieco-kadzie stosowane w tzw. metalurgii pozapiecowej [2]) przewodzone są prądy niesinusoidalne, [...]

Straty mocy w transformatorach stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamionowej transformatorów przy obciążeniu prądem niesinusoidalnym. Abstract. The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveforms of voltages and currents. (Power losses in industry power station feeding nonlinear loads). Słowa kluczowe: transformatory, odbiorniki nieliniowe, harmoniczne prądu, straty mocy. Keywords: transformers, nonlinear loads, current harmonics, power losses. Wstęp W ostatnich latach w wyniku rozwoju energoelektroniki, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz stosowania energooszczędnych źródeł światła nastąpiło zwiększenie udziału odbiorników nieliniowych w ogólnej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. Pobierane przez te odbiorniki prądy niesinusoidalne powodują spadki napięć w sieci, co prowadzi do odkształcenia przebiegu napięcia od kształtu sinusoidalnego. Zainstalowane w systemie energetycznym odbiorniki nieliniowe będące źródłami harmonicznych można podzielić na trzy grupy urządzeń [1, 2]:  piece łukowe, urządzenia spawalnicze i wyładowcze źródła światła,  urządzenia elektroniczne i energoelektroniczne,  maszyny elektryczne z rdzeniami magnetycznymi: transformatory, silniki, generatory itp. Wzrost ilości i mocy odbiorników elektronicznych i energoelektronicznych spowodował problemy związane z obecnością i zwiększającym się poziomem wyższych harmonicznych w sieci. Ilościowo zawartość harmonicznych w prądzie można wy[...]

Wyższe harmoniczne w trójuzwojeniowych transformatorach hutniczych napędów przekształtnikowych

Czytaj za darmo! »

W praktyce przemysłowej napędy sterowane dużej mocy prądu stałego zasilane są z trójuzwojeniowych transformatorów w celu ograniczenia skutków ich negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Na przykładzie napędów walcarek rur oraz samotoków hutniczych przedstawiono wyniki analizy prądów pobieranych z sieci elektroenergetycznej przez transformatory trójuzwojeniowe. Przedstawiono widma rozkładów wyższych harmonicznych prądów, na bazie których określono stopień obniżenia obciążenia tych transformatorów, jako efekt niesinusoidalnego zasilania odbiorów nieliniowych oraz sformułowano zalecenia i wnioski dotyczące wpływu przebiegów odkształconych na parametry techniczne transformatorów trójuzwojeniowych. Abstract. In industry, the high power controlled dc drives are supplied using three-winding transformers to limit negative effects in the power network. The results of analysis of the currents drawn from the power networks with the use of three-winding transformers are presented. The results were obtained during the work of drive rolls and metallurgical rolling mills. In the paper the higher harmonic of the spectrum distributions of currents are presented. The load reduction ratio of the investigated transformers was determined. This is the effect of non-sinusoidal supply of the nonlinear loads. Furthermore, the recommendations and conclusions that concerned the influence of the distorted waveforms on the performance parameters of the three-winding transformers are formulated in the paper. (The high harmonics in the three-winding transformers used in metallurgical drive converters). Słowa kluczowe: harmoniczne, transformatory trójuzwojeniowe, Keywords: harmonics, three-winding transformers. Transformatory trójuzwojeniowe w strukturach przekształtnikowych hutniczych układów napędowych Przemysł ciężki, a zwłaszcza hutnictwo i górnictwo, charakteryzuje się znaczną ilością napędów i urządzeń technologicznych wymagających ciągłej regulacji prędkoś[...]

Wpływ parametrów instalacji zasilania pieca łukowego na wskaźniki elektroenergetyczne procesu wytopu stali DOI:10.15199/48.2017.01.02

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano parametry elektryczne modernizowanej instalacji pieca łukowego AC dla dwóch różnych mocy transformatora piecowego oraz zmniejszonej reaktancji dławika szeregowego w torze zasilania średniego napięcia. Wyznaczono parametry oraz charakterystyki systemu zasilania pieca. Po modernizacji przeprowadzono racjonalizację stanów pracy pieca łukowego. Celem było uzyskanie maksymalnej mocy czynnej pobieranej przez piec w warunkach istniejących ograniczeń prądowych, przy zachowaniu stabilnej pracy w stanach dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące efektywność procesu wytopu. Abstract. Electric indices of a the modernized AC arc furnace system are compared for two furnace transformers of different power and reduced reactance of the serial reactor in medium voltage power line. Parameters and characteristics of the power system of the arc furnace are determined. Improvement of the arc furnace operating conditions after the modernization has been performed. The aim was to obtain the maximum active power consumed by the furnace and preserve its stable operation in dynamic states taking into account existing current limitations. The electric power indices that characterize efficiency of the melting process were determined on the basis of experiments. (The influence of parameters of the arc furnace supply system on electrical power indices of steel melting process). Keywords: AC arc furnace, furnace transformer, nonlinear load, electric power indices Słowa kluczowe: piec łukowy AC, transformator piecowy, nieliniowe obciążenie, wskaźniki elektroenergetyczne Wstęp - wskaźniki elektroenergetyczne procesu wytopu stali Przemysł stalowy należy do tych sektorów gospodarki, które zużywają największe ilości energii elektrycznej. Współcześnie w procesach metalurgicznych wytopu stali pochodzącej ze złomu powszechnie wykorzystuje się elektryczne piece łukowe AC. Istotne wskaźniki ch[...]

 Strona 1