Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK GABRYEL"

Badania przebiegu wytopu katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

Czytaj za darmo! »

Zbadano zależność zawartości promotorów oraz stopnia utlenienia żelaza w lawie katalizatora żelazowego przeznaczonego do syntezy amoniaku od czasu wytopu. Stwierdzono, że zawartość promotorów w fazie ciekłej właściwie nie zmienia się w czasie wytopu i odpowiada ilości tych dodatków w gotowym katalizatorze, natomiast stopień utlenienia żelaza zwiększa się w czasie wytopu (zmniejsza się stosu[...]

Zagospodarowanie odpadowego fluoru z przemysłu nawozowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę produkcji fluorytu z odpadowego H2SiF6 i kredy, a także określono optymalne parametry procesu. Opracowano również technologię wytwarzania CaF2 i KOH. W kraju do produkcji związków fluorowych wykorzystuje się odpad z przemysłu nawozowego. Utylizacja fluoru zawartego w surowcach fosforowych, tzn. apatytach i fosforytach, jest możliwa w wypadku rozkładu rudy kwasami. Na skalę przemysłową pierwiastek ten odzyskuje się zasadniczo tylko podczas produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego - na etapie jego zatężania i w czasie wytwarzania superfosfatu prostego. W tym zakresie - poza dążeniem do zagospodarowania całej ilości fluoru zawartego w przerabianych surowcach i do rozwiązania problemu skażenia środowiska naturalnego tym pierwiastkiem - istotne jest zagadnienie najbardziej ekonomicznego wykorzystania omawianego odpadu, otrzymywanego w postaci roztworu kwasu fluorokrzemowego1 Jakie są perspektywy rozwoju przem[...]

Zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego zwiqzkami siarki przez przemysł nawozowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano krytycznej oceny metod stosowanych w kontroli skażenia powietrza związkami siarki i przedstawiono własne propozycje dotyczące tej kontroli. Zreferowano wyniki badań prowadzonych w rejonie ZCh "Police" z wykorzystaniem własnych technik pomiarowych. W ogólnej ilości nieorganicznych związków siarki odprowadzanych do atmosfery największy udział ma dwiutlenek siarki. Źródłem jego emisji jest w ok. 80% en e rg e ty k a1>2). W porównaniu z ilością zanieczyszczeń pochodzących ze spalania siarki zawartej w paliwach, ilość jej związków odprowadzana przez przemysł chemiczny (przede wszystkim przez przemysł kwasu siarkowego) jest niewielka. Ze względu jednak na fak t skupienia wytwórni chemicznych oraz tendencję do budowania coraz większych jednostek produkcyjnych należy się liczyć z możliwością przekraczania norm skażenia atmosfery związkami siarki w uprzemysłowionych regionach kraju. O wiele bardziej szkodliwy od S 0 2 jest kwas siarkowy występujący w atmosferze w postaci mgieł. Jego obecność w powietrzu jes następstwem emisji, np. z wytwórni kwasu siarkowego i zakładów przeróbki rud siarczkowych, a także wtórnych procesów zachodzących w powietrzu atmosferycznym, a mianowicie (utleniania związków siarki, przede wszystkim S 0 2. Do grupy omawianych zanieczyszczeń należy też siarkowodór. W Polsce ten najbardziej toksyczny spośród związków siarki obecnych w atmosferze w okolicach zakładów wytwarzających nawozy występuje praktycznie tylko w re jonie Tarnobrzega. Niniejszy arty k u ł dotyczy problemu zanieczyszczenia atmosfery związkami siarki przez Zakłady Chemiczne Police", które są największym i jedynym krajowym p ro ducentem nawozów wieloskładnikowych, a także półproduktu do ich otrzymywania, tzn. kwasu siarkowego. W Zakładach tych związki siarki mogą być emitowane z wytwórni H2S 0 4 oraz instalacji energetycznych, a ponadto mogą występować mgły kwasu siarko[...]

 Strona 1