Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz BOBAK"

Chemiczno-termiczna metoda wstępnej izolacji bioaktywnych protein białka jaja


  Opracowano podstawy technologii wzbogacenia roztworów białka jaja w substancje bioaktywne, takie jak enzymy (lizozym), inhibitory proteinaz cysteinowych (cystatyna) i serynowych (owomukoid i owoinhibitor). Zwiększenie aktywności substancji biologicznie czynnych uzyskano w wyniku wykorzystania zróżnicowanej chemo- i termooporności białek jaja po obróbce w roztworach o pH 2-4, kształtowanej w wyniku dodania HCl lub kwasu cytrynowego oraz ogrzewania w temp. 50-70°C. Optymalne warunki procesu (pH 3,0, temp. 60°C) pozwalają na uzyskanie 4-krotnego wzrostu aktywności cystatyny i 2-3 krotnego wzrostu aktywności lizozymu i inhibitorów trypsyny. Egg white was dild. with NaCl soln., acidified by addn. of HCl or citric acid solns. and heat treated at 45.9-74.1°C for 30 min to sep. colloidal proteins by centrifugation. The optimum conditions for cystatin, trypsin and lysozyme sepn. were pH 3 and temp. 60°C. Proteiny białka jaja tworzą główny system ochrony żółtka będącego rezerwuarem substancji odżywczych oraz rozwijającego się zarodka przed inwazją mikroorganizmów1). W systemie tym można wyróżnić bakteriolityczny lizozym, owotransferynę chelatującą jony metali, awidynę i owoflawoproteid wiążące biotynę i ryboflawinę, a także inhibitory proteinaz (owoinhibitor, owomukoid, owostatyna, cystatyna). Niektóre z tych białek są pozyskiwane i izolowane na skalę przemysłową (lizozym, awidyna), znajdując zastosowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Teresa Skiba*, Wiesław Kopeć, Łukasz Bobak Chemiczno-termiczna metoda wstępnej izolacji bioaktywnych protein białka jaja Chemo-thermal method of initial isolation of bioactive proteins from egg white Prof. dr hab. Wiesław KOPEĆ w roku 1980 ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest profesorem Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - technologia przetwórstwa surowców z[...]

Comparison of composition of phospholipid fractions produced by chemical extraction and accelerated solvent extraction.Porównanie składu frakcji fosfolipidów pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej oraz przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem


  Lipids were sepd. from egg yolk by solvent extn. at 4°C for 15 min and by accelerated solvent extn. with MeOH, EtOH and i-PrOH at 80-100°C and 11 MPa under N2 for 60 s. The highest extn. yield (85.68%) was achieved by conventional extn. with MeOH. The accelerated solvent extn. was most efficient (yield 60.49%) when i-PrOH was used as solvent and process was carried out at 100°C. Przedstawiono porównanie frakcji lipidowych pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej rozpuszczalnikami organicznymi i przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE). Największą ilość ekstraktów pozyskano w procesie ASE w 100°C (60,49%), a najmniejszą (18,87%) w klasycznym procesie ekstrakcji chemicznej. W obydwu przypadkach ekstrahentem był alkohol izopropylowy. Ekstrakty o najwyższej czystości, wyrażonej jako substancja nierozpuszczalna w acetonie, otrzymano dla wariantu z zastosowaniem alkoholu metylowego podczas ekstrakcji chemicznej (85,68%). Technika przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem ASE (accelerated solvent extraction) realizowana jest zazwyczaj powyżej temperatury wrzenia rozpuszczalnika i pod podwyższonym ciśnieniem rzędu 10-15 MPa w atmosferze gazu obojętnego (N2). Zastosowane parametry pozwalają na zwiększenie szybkości ekstrakcji poprzez zmniejszenie lepkości rozpuszczalnika, wzrost współczynnika dyfuzji (temperatura) i utrzymywanie rozpuszczalnika w stanie ciekłym (ciśnienie). W porównaniu z klasyczną metodą Soxhleta, trwającą 4-48 h, metoda ASE pozwala na skrócenie czasu ekstrakcji do 10-20 min z jednoczesnym zredukowaniem zapotrzebowania na rozpuszczalniki o ponad 50%1, 2). Fosfolipidy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako naturalny emulgator, stabilizator emulsji oraz antyutleniacz. W organizmie człowieka budują one podwójną warstwę lipidową błon komórkowych oraz uczestniczą w regulacji transportu przez błony biologiczne. Fosfolipidy izolowane z surowca jajczarskiego zawierają do 75% fosfatydylocholiny, [...]

Fractionation of the whole egg of quail (Coturnix coturnix japonica) in supercritical carbon dioxide. Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla


  Mass of quail eggs collected from birds fed with Se Saccharomyces cerevisiae yeast-contg. fodder was extd. with CO2 under supercritical conditions (10-40 MPa, 60°C) optionally in presence of EtOH entrainer to remove components insol. in pure CO2. The fractions and extn. residue were analized for fatty acids in lipids by gas chromatog. Addn. of the yeast to the fodder resulted in an increase in content of α-linolenic acid (from 0.85% up to 5.19%), of eicosapentaenoic acids (from 0.74% up to 1.74%) and of docosahexaenoic acid (from 4.04.% up to 7.28%). Określono wpływ drożdży selenowych oraz alg morskich na zmiany składu kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych masy jajowej jaj przepiórczych. Wyniki uzyskane po ekstrakcji metodą Folcha porównano ze składem kwasów tłuszczowych frakcji uzyskanych po frakcjonowaniu masy jajowej w warunkach nadkrytycznych ditlenku węgla w zakresie ciśnień 10-40 MPa. Przepiórki japońskie (Coturnix coturnix japonica) utrzymywane były w dwóch grupach doświadczalnych w bateriach po 40 szt./m2 i karmione ad libitum. Iloraz kwasów tłuszczowych z grupy ω-6/ω-3 określony dla frakcji trójglicerydowej masy jajowej pozyskanej od ptaków żywionych paszą suplementowaną zmniejszył się ponad 3-krotnie względem frak-cji kontrolnych. Zmiana ilorazu tych kwasów w polarnych frakcjach fosfolipidowych zmniejszyła się ponad 2-krotnie, a zmiany te były statystycznie istotne (α = 0,05). Surowiec jajczarski stanowi doskonałe źródło substancji wykazujących aktywność biologiczną. Z żółtka jaj izolowane są na skalę przemysłową takie komponenty, jak immunoglobulina, foswityna oraz fosfolipidy. Frakcja fosfolipidowa izolowana z surowca jajczarskiego zawiera ponad 70% fosfatydylocholiny, co w porównaniu z fosfolipidami pozyskiwanymi z ziaren soi jest wartością ponad dwukrotnie wyższą. Cholina połączona wiązaniem fosfodiestrowym z resztą kwasu fosforowego(V) zlokalizowaną w pozycji sn-3 stanowi substra[...]

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jako niekonwencjonalna metoda utrwalania płynnych produktów spożywczych w ramach "teorii płotkowej" DOI:10.15199/48.2016.01.27

Czytaj za darmo! »

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escherichia coli, którymi zaszczepiono masę jajową i białko jaja kurzego. W wielowariantowym eksperymencie stwierdzono skuteczność metody CMF w odniesieniu do inaktywacji E. coli, co czyni metodę atrakcyjną w ramach "teorii płotkowej". Abstract. Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our experiment confirmed the effectiveness of CMF for liquid food as a part of more complex treatment in the context of hurdle theory (Concentrated Microwave Field CMF as unconventional preservation methods of liquid food in the framework of "hurdle theory"). Słowa kluczowe: skoncentrowane pole mikrofalowe, utrwalanie żywności, teoria płotkowa, Escherichia coli Keywords: concentrated microwave field, food preservation, hurdle theory, Escherichia coli Wstęp Klienci w coraz większym stopniu chcieli by kupować żywność smaczną, odżywczą, jak najbardziej naturalną i coraz łatwiejszą w przyrządzeniu [1]. Nietermiczne metody utrwalania żywności, do których zaliczyć można m.in. pulsacyjne pole elektryczne (PEF) czy skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF), wpływają w niewielkim stopniu na obniżenie wartości odżywczej żywności, walorów smakowozapachowych czy właściwości funkcjonalnych. Wiele badań wskazuje, że metody te są coraz skuteczniejsze w inaktywacji drobnoustrojów przy jednoczesnym zachowaniu walorów sensorycznych utrwalanej żywności [2, 3]. Za pomocą oddziaływań PEF [4] utrwala się najczęściej takie płynne produkty spoż[...]

 Strona 1