Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Niesyczyński"

Stropy betonowe DOI:10.15199/33.2016.04.30


  Obecnie stropy zarówno w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym, najczęściej wykonywane są jako konstrukcje z betonu zbrojonego. Na polskim rynku istnieje bardzo bogata gama rozwiązań konstrukcyjnych płyt stropowych i stropodachowych, która umożliwia optymalne dostosowanie projektu do wymagań inwestorskich. Zalecana grubość płyty stropowej związana jest z jej rozpiętością i wartością obciążenia. Zgodnie z wytycznymi normy EC2 [6] jako płytę stropową można traktować element, którego minimalny wymiar w planie jest nie mniejszy niż pięciokrotna wysokość przekroju. Jeżeli w płycie miałoby być stosowane zbrojenie na ścinanie przy przebiciu, to wymagana grubość powinna wynosić co najmniej 200 mm. W rzeczywistości, optymalna smukłość stropu - rozumiana jako proporcja rozpiętości do wysokości użytecznej przekroju - zależy od warunków podparcia i stopnia zbrojenia elementu. Obecnie płyty żelbetowe mają najczęściej grubość 120 - 400 mm. Zalecane ogólne wytyczne dotyczące smukłości stropów betonowych, podawane w literaturze, zestawiono w tabeli 1. Przy doborze wysokości płyty stropowej należy dodatkowo pamiętać o dochowaniu warunków prawidłowego otulenia zbrojenia, zapewnienia warunków izolacyjności akustycznej oraz przepisów przeciwpożarowych. Stropy monolityczne W tradycyjnie wykonywanych stropach żelbetowych beton pełni funkcję nośną głównie w strefie ściskanej, natomiast w strefie rozciąganej wykorzystywany jest jedynie jako otulenie zbrojenia zapewniające ochronę antykorozyjną i przeciwpożarową oraz przyczepność prętów zbrojeniowych do pozostałej części przekroju. Beton znajdujący się w okolicach środka wysokości płyty stropowej stanowi przede wszystkim dodatkowe obciążenie, ale również wpływa pozytywnie na pracę stropu, zwiększając jego sztywność. Z powodu chęci ograniczenia ciężaru własnego stropów, a przez to zwiększenia ich zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych, w p[...]

Ściany warstwowe - efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji DOI:10.15199/33.2017.04.06


  Streszczenie. Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Słowa kluczowe: beton prefabrykowany, ściany warstwowe, ściana typu sandwich.Prefabrykacja, ze względu na wiele zalet, pełni bardzo ważną rolę w budownictwie europejskim. WPolsce również nabiera coraz większego znaczenia, co wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania nowoczesnych linii technologicznych w połączeniu z zastosowaniem innowacyjnych materiałów. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy chętnie skłaniają się ku rozwiązaniom znacznie skracającym czas trwania inwestycji, które przy obecnym poziomie technologicznym są również atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne. Dobrym przykładem możliwości, jakie daje prefabrykacja, są ściany warstwowe typu sandwich. Typologiczny podział ścian Ściana to element konstrukcyjny, którego jeden z wymiarów (grubość) jest znaczniemniejszy od dwóch pozostałych, a główne obciążenia działają w płaszczyźnie środkowej. Ściany oprócz przenoszenia obciążeń stałych i zmiennych pełnią również funkcję izolacji akustycznej i termicznej, a także mogą stanowić bariery wydzielające strefy pożarowe - liczne wymagania w tej kwestii zawarte zostały w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5]. Stosowanie prefabrykatów warstwowych typu sandwich na ściany zewnętrzne jest bardzo efektywnym rozwiązaniem, które gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań przy minimalnym lub zerowym nakładzie prac dodatkowych w miejscu wbudowania. Z konstrukcyjnego punktu widzenia można wyróżnić trzy typy ścian: nośne, samonośne oraz osłonowe. Ściany nośne przenoszą całość obciążeń z elementów powiązanych na fundamenty. Ściany samonośne, które z główną konstrukc[...]

Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2017.04.08


  Wartykule omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zaprojektowania wieńców oraz styków podłużnych pomiędzy elementami stropowymi, istotnie wpływających na zapewnienie sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. Przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania i realizacji płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych, które pozwalają na zastosowanie tarczowego modelu pracy takich stropów. Słowa kluczowe: sztywność przestrzenna, tarczowa praca płyt stropowych, styki podłużne, wieńce.Projektowanie stropów prefabrykowanych nie może się sprowadzać jedynie do zaprojektowania (lub czasem tylko doboru) pojedynczego elementu prefabrykowanego. Projektant zobligowany jest do analizy pracy całej tarczy stropowej, jako układu elementów współpracujących ze sobą oraz oddziałujących na pozostałe części konstrukcji, którama za zadanie przenosić nie tylko obciążenia pionowe, ale również poziome. Ponadto tarcze stropowe mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu w przypadku wystąpienia obciążeń wyjątkowych. Sztywność przestrzenna obiektu Zagwarantowanie sztywności przestrzennej jest szczególnie ważne w przypadku szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych, ponieważ należy do najistotniejszych czynników decydujących o zapewnieniu bezpieczeństwa całego budynku. Projektanci najczęściej decydują się na stworzenie ustroju konstrukcyjnego, w którym siły poziome wywołane np. przez obciążenie wiatremprzenoszone są przez stropy na ściany usztywniające. Wybierając takie rozwiązanie, należy tak kształtować geometrię obiektu, aby środek ciężkości projektowanych elementów usztywniających znalazł się możliwie najbliżej wypadkowej działania sił poziomych (pozwala to na redukcję efektu skręcania budynku).Wpływ nieosiowego usytuowania ścian usztywniających przedstawiono schematycznie na rysunku 1. Innym sposobem zapewnien[...]

 Strona 1