Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szewczak"

Wymagania i kryteria oceny kitów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Kity budowlane przeznaczone są do wypełniania i uszczelniania szczelin na zewnątrz i wewnątrz budynków, m.in. w przekryciach dachowych, podłogach i posadzkach, ścianach, przy drzwiach i oknach, do mocowania i uszczelniania szyb w ramach, do wypełniania i uszczelniania szczelin dylatacyjnych i połączeń elementów budowlanych, wykończeniowych i przejść instalacji, do wypełniania i uszczel[...]

Kity sanitarne - zmiana właściwości po działaniu wody

Czytaj za darmo! »

Silikonowe kity sanitarne w wielu przypadkach nie spełniają oczekiwań użytkowników. Pękają, odspajają się od podłoża, pokrywają się ciemną warstwą grzybów pleśniowych. Powoduje to konieczność ich usunięcia i ponownego zaaplikowania nowego kitu w szczelinie. W związku z tym w Instytucie Techniki Budowlanej przeprowadzone zostały badania laboratoryjne pięciu kitów silikonowych, dostępnyc[...]

Wymagania dotyczące oceny geosyntetyków

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki - Terminy i definicje, geosyntetykami (GSY) nazywa sięwyroby, których co najmniej jeden składnik wytworzony został z syntetycznego lub naturalnego polimeru,mające postać arkuszy, taśm lub form przestrzennych, stosowane w kontakcie z gruntem lub innymi materiałami w geotechnice i budownictwie.Wtabeli 1 przedstawiono podział geosyntetyków w zależ[...]

Ryzyko związane z niepewnością wyników badań i oceną zgodności wyrobów budowlanych


  W przypadkach, gdy określone w badaniach wartości właściwości użytkowych wyrobu znajdują się w pobliżu kryterium oceny, producent ponosi ryzyko, że w procedurach kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub podczas badań okresowych jego wyrób może zostać uznany za niezgodny z wymaganiami. Odpowiedzią na pytanie, jak duże jest to ryzyko, jest prawidłowo oszacowana niepewność wyników badań. Niepewność wyników badań, której szacowanie jest obowiązkiemwszystkich laboratoriów akredytowanych, to bardzo istotny czynnik oceny zgodności. Wyniki badań otrzymanych w różnych laboratoriach, a także w tym samym laboratoriummogą się różnić i jest to zjawisko naturalne. O zakresiemożliwych różnic informuje wartość niepewności. W większości badań wyrobów budowlanych, ze względu na wieloetapowy charakter procedur badawczych angażujących kilka pomiarów, a także na niejednorodność wyrobu, mniejsza wartość niepewności niekoniecznie świadczy o tym, że laboratorium jest lepsze. Czasem może świadczyć o tym, że nierzetelnie oszacowało niepewność, nie uwzględniając wszystkich składowych. Wynik podany bez niepewności lub z niepewnością nieuwzględniającą wszystkich składowych,może stwarzać ryzyko negatywnej oceny wyrobu w kolejnych badaniach. Metody oceny zgodności i uwzględniania niepewności w tej ocenie powinny być dostosowane do specyfiki wyrobu i jego zastosowania oraz specyfiki metody badawczej. Szczególnie ważne jest określenie jednolitego postępowania w przypadkach wątpliwych. Bez względu na to, czy oszacowana niepewność wyniku badania jest bezpośrednio uwzględniana w ocenie zgodności, czy też nie, jej wartość ma zawsze wpływ na ryzyko producenta.Czym jest niepewność wyniku badania i w jaki sposób jest związana z jegowiarygodnością? Niepewność jest to parametr charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Zawiera ona na ogół wiele składników, które wyznaczane są statystycznie oraz [...]

Zapewnienie kompleksowej usługi badawczej uczestnikom rynku wyrobów budowlanych przez Zespół Laboratoriów Badawczych ITB DOI:10.15199/33.2015.11.03


  Wyroby budowlane, któremają byćwprowadzone do obrotu, muszą być poddane badaniom laboratoryjnym mającym na celu ocenę ich właściwości użytkowych. Dotyczy to zarówno wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi lub polskimi normami, jak iwyrobów innowacyjnych, w przypadku których wydawane sąAprobaty Techniczne lub EuropejskieOceny Techniczne.Na tymjednak nie kończy się rola badań laboratoryjnych. Producent zobowiązany jest do prowadzenia zakładowej kontroli produkcji, zgodnie ze stosownymi specyfikacjami technicznymi, której podstawą są badania.Wyroby już wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym mogą być także kontrolowane przez właściwe organy. Jednym z największych w Polsce i Europie laboratoriów przystosowanych do wykonywania wszystkich wymienionych badań wyrobów budowlanych jest Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w którego skład wchodzi obecnie dziewięć specjalistycznych laboratoriów, zajmujących się m.in. badaniami: ● ogniowymi, w tym badaniem reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy, odporności ogniowej nośnych i nienośnych elementów budynku i elementów składowych systemów instalacji użytkowych; - wytrzymałości i odporności na oddziaływania środowiskowe, klimatyczne i mechaniczne, np. na obciążenia statyczne i dynamiczne, przebicie i rozbicie, obciążenie wiatrem, wstrząsy, korozję, odrywanie od podłoża, sztuczne starzenie; zaburzenia kompatybilności elektromagnetycznej i in.; - właściwości mechanicznych, także elementów wielkogabarytowych; - właściwości fizykochemicznych, w tym badaniami związanymi z transportem ciepła i wilgoci; - akustycznymi; - związanymi z wpływem na środowisko, w tym emisji lotnych związków organicznych, obecności i rodzaju azbestu, zawartości metali i biocydów; - trwałości; - struktury i mikrostruktury betonu. Pod[...]

Kierunki zmiany postanowień rozporządzenia nr 305/2011


  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące wprost, w brzmieniu ustalonym w odpowiednim wydaniu językowym Dziennika Urzędowego UE, nie wymagają transpozycji do krajowego prawa [1, 2]. Dlatego też, kierując się doświadczeniami ze stosowania dyrektywy CPD, Komisja Europejska systemowo wpisała w strukturę rozporządzenia CPR możliwość nowelizacji jego postanowień, w szczególności ze względu na potrzebę dostosowania do postępu technicznego. Systemowe możliwości zmian Rozporządzenie CPR antycypuje, że wraz z rozwojem techniki niezbędne mogą okazać się zmiany wskazane w art. 60 pkt e) i f), obejmujące: - format deklaracjiwłaściwości użytkowychwgZałącznika III; - grupy wyrobów budowlanych objęte działalnością jednostek oceny technicznej wg tablicy 1 Załącznika IV; - ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wg Załącznika V; - określanie i zmiany klas właściwości użytkowych, wskazanych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, wg zasad przewidzianych w art. 27. Jednocześnie Komisja pozostawiła sobie prawo do stanowienia w drodze aktów delegowanych w przypadkach, kiedy: - okaże się niezbędne wskazanie tych zasadniczych charakterystyk lub wartości progowych dotyczących określonych rodzin wyrobów budowlanych, które wymagają zadeklarowania dla określonego zamierzonego zastosowania wyrobu (art. 60 ust. a); - możliwe okaże się wskazanie bez badań lub bez potrzeby dalszych badań określonych poziomów lub klas właściwości użytkowych, pod warunkiem spełnienia wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych (art. 60 ust. g); - możliwe i potrzebne okażą się stosowne zmiany systemówoceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowychwodniesieniu do określonychwyrobówbudowlanych (art. 60 ust. h). Zmiany mogą się okazać konieczne w odniesieniu do wskazanego w art. 11 CPR okresu, przez który producent powinien przechowywać dokumentację techniczną wyrobu oraz deklarac[...]

 Strona 1