Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Siudzińska"

Biocompatibility of titania and zirconia coatings synthesized by sol-gel method Ocena biokompatybilności powłok z ditlenku tytanu i ditlenku cyrkonu syntezowanych metodą zol-żel DOI:10.12916/przemchem.2014.920


  TiO2 and ZrO2 coatings were produced by hydrolysis of Ti[OCH(CH3)2]4, Ti(OC2H5)4 and Zr(OC4H9)4 precursors by sol-gel method and applied on a Cr-Ni-Mo steel 316L by dip-coating. The coatings were tested for biocompatibility with mesenchymal stem cells. The cell proliferation did not differ on individual coatings but the cell morphology was substantially better on TiO2 than on ZrO2. Metodę zol-żel zastosowano do otrzymywania powłoki z tlenku tytanu(IV) i tlenku cyrkonu- (IV), nanoszonych zanurzeniowo (dip-coating) na podłoża ze stali austenitycznej 316L w celu poprawy jej bioakceptowalności. Ocenę morfologii powierzchni oraz składu pierwiastkowego otrzymanych materiałów wykonano za pomocą analizy SEM-EDX. Biokompatybilność otrzymanych materiałów tlenkowych oceniono w badaniach in vitro z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej ASC (adipose derived adult stem cell). Ocenę tempa proliferacji przeprowadzono w pierwszym, drugim, piątym oraz siódmym dniu hodowli. Wpływ otrzymanych materiałów na żywotność i proliferację komórek ASC badano w teście kolorymetrycz-nym z użyciem barwnika Alamar Blue, a morfologię, adhezję i architekturę wzrostu komórek oceniano metodami mikroskopowymi. Otrzymane wyniki wskazują na większą aktywność biologiczną powłoki z ditlenku tytanu w porównaniu z powłoką z ditlenu cyrkonu. W pracach dotyczących biomateriałów technika zol-żel jest wymieniana jako jedna z metod syntezy powłok, za pomocą której można modyfikować właściwości powierzchni implantów medycznych1, 2). Technika ta może być rozpatrywana jako metoda chemicznej syntezy materiałów tlenkowych, polegająca na sporządzaniu roztworów koloidalnych (zoli) w wyniku hydrolizy i kondensacji użytych prekursorów. Zaawansowany proces polikondensacji, połączony najczęściej z odparowaniem rozpuszczalnika, prowadzi do żeli, z których po termicznej stabilizacji można uzyskać finalny materiał3, 4). Niewątpliwymi z[...]

 Strona 1