Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Małek"

Spalanie biomasy


  Innowacyjna technologia Ecoenergii sp. z o.o. na przykładzie instalacji w Energa Kogeneracja sp. z o.o. w Elblągu.Obowiązujące w Polsce zalecenia i akty prawne w zakresie promocji wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz fakt eksploatowania w znacznym stopniu zużytych jednostek kotłowych opalanych węglem kamiennym lub przeznaczonych do likwidacji albo głębokiej modernizacji, a także możliwość uzyskania znacznych korzyści ekonomicznych sprawiają, że obecnie silna jest motywacja do stosowania technologii umożliwiającej energetyczne wykorzystanie biomasy z użyciem po modernizacji istniejących kotłów. Ponadto obowiązujące akty prawne nakładają obowiązek na zakłady energetyczne zakupu energii wyprodukowanej z OZE, gwarantując producentom odpowiednio wyższe korzyści finansowe w stosunku do generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii pierwotnej. W 2011 r. ECOENERGIA rozpoczęła dla użytkownika kotłów parowych OP-130 nr 5 i 6, ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu kompleksową modernizację mającą na celu przystosowanie ww. kotłów do współspalania biomasy. Przyjęto następujące założenia: - pozostawienie układów i urządzeń kotłowych umożliwiających spalanie węgla kamiennego, - umożliwienie spalania w kotle biomasy agro i leśnej z mocą maksymalną wprowadzoną w paliwie w ilości 36 MWt. - transport biomasy autocysternami do punktu rozładunku, - zapewnienie składowania dwóch gatunków pyłu biomasowego w zbiornikach cylindrycznych, - dobowa retencja magazynu biomasy, - odprowadzenie wód opadowych z magazynu i placu manewrowego, - zabudowa instalacji do separacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych niezależnie od wymagań dostarczania biomasy czystej, bez zanieczyszczeń, - ręczne pobieranie próbek biomasy do rozliczeń z dostawcą i URE, - pomiar masy biomasy do rozliczeń z URE, - spalanie biomasy w nowyc[...]

Właściwości technologiczne mieszanek formierskich na bazie węglika krzemu stosowanych do produkcji ceramicznych form odlewniczych DOI:10.15199/28.2015.6.44


  Technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide for manufacturing ceramic shell moulds Silicon carbide (SiC) is widely used in science and industry. It exhibits advantageous properties like: high strength, hardness and resistance to thermal shocks and oxidation. It is also characterized by thermal resistance and stability. It characterized by very high thermal and electrical conductivity. In comparison with other ceramic powders like: aluminium oxides, zirconium oxides or mullite, SiC exhibits the highest thermal conductivity. Therefore SiC is potentially useful for fabrication ceramic shell moulds in investment casting process. SiC gives possibilities to control macro- and microstructure parameters (like grain size or interdendritic distance) in cast materials, because it exhibit high thermal conductivity. The aim of the study was to investigate the effect of adding three different binders on the technological properties of ceramic slurries used in manufacturing SiC shell moulds for investment casting of aircraft turbine engine parts. In this work technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide were characterized. Main binder was substance with nanoparticles of aluminium oxide. Additionally to modify parameters three binders were used: poly(ethylene) glycol, poly(vinyl alcohol) and polyacrylic dispersion. State phase was 65 wt %. The time of mixed ceramic slurries was 96 h in conditioned lab. During the experiment properties such as viscosity, pH and density were investigated. Additionally adhesion to surface test and dynamic viscosity were done. To characterize silicon carbide SEM, grain size and chemical composition were measured. Silicon carbide based ceramic slurries had very promising properties and there are very perspective for future application. Key words: silicon carbide, ceramic slurries, ceramic shell moulds, technological properties. Węglik krzemu jest używany w wielu dziedzinach nauki [...]

Zastosowanie tlenku itru do budowy warstwy przymodelowej ceramicznych form odlewniczych stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym

Czytaj za darmo! »

Odlewanie precyzyjne jest podstawową metodą wytwarzania części turbin lotniczych z nadstopów niklu i kobaltu. Proces produkcyjny składa się z następujących etapów: a) wykonanie modelu woskowego odlewu, b) wytworzenie formy ceramicznej na wykonanym modelu woskowym, c) wytopienie wosku, d) cieplna obróbka wykonanych form ceramicznych, e) zalanie form ceramicznych stopami metalu, f) obróbki poodlewnicze. Głównymi zaletami procesu odlewania precyzyjnego są: możliwość uzyskania bardzo dużej dokładności wymiarowej, gładkości powierzchni oraz otrzymanie bardzo skomplikowanych kształtów odlewów [1 -2].Wytwarzanie odlewów precyzyjnych o dobrych właściwościach mechanicznych w dużym stopniu zależy od jakości i właściwości technologicznych form odlewniczych. Do odtworzenia skomplikowanych geometrycznie kształtów w odlewnictwie precyzyjnym stosuje się wielowarstwowe formy ceramiczne. Formy te powinny wykazywać odpowiednie właściwości technologiczne, w związku ze znaczącym wpływem na jakość uzyskiwanych odlewów. Do najważniejszych właściwości należą: odpowiednia porowatość, gazoprzepuszczalność podczas zalewania ciekłym metalem oraz wytrzymałość [4]. Ceramiczne formy odlewnicze zbudowane są z kilku warstw, które pełnią swoje określone funkcje. Występują dwa rodzaje warstw: - warstwa pierwsza, tzw. warstwa przymodelowa, która zapewnia głównie zachowanie tolerancji chropowatości powierzchni przy minimalnym utlenieniu naskórka odlewniczego, a w dalszej kolejności także odwzorowanie tolerancji dokładności wymiarowej i kształtowej oraz tolerancji strukturalnej segregacji odlewu, SŁOWA KLUCZOWE tlenek itru, odlewnictwo precyzyjne, warstwa przymodelowa, właściwości reologiczne, spoiwa na bazie nanocząstek tlenku glinu, spoiwa poli(akrylowe) KEYWORDS yttrium (III) oxide, investment casting, prime coat, rheological properties, nano aluminium oxide binder, poli(acrylic) binder MGR INŻ. MARCIN MAŁEK1, DR INŻ. PAWEŁ WIŚNIEWSKI2, DR I[...]

Technologiczne właściwości mas formierskich z SiC z przeznaczeniem dla ceramicznych form odlewniczych dla przemysłu lotniczego

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu ze względu na swoją dużą wytrzymałość mechaniczną, twardość i odporność na szoki termiczne jest perspektywicznym materiałem do wytwarzania ceramicznych form odlewniczych. Dzięki dużej dostępności, stosunkowo niskiej cenie oraz dzięki swym właściwościom fi zykochemicznym jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak: budownictwo, inżynieria materiałowa, elektronika czy kosmonautyka.Węglik krzemu charakteryzuje się także wysoką odpornością i stabilnością termiczną oraz wysoką przewodnością cieplną i elektryczną (Hirata Y. et al., 1998). W porównaniu z innymi tworzywami używanymi do produkcji przemysłowej ceramicznych form odlewniczych, SiC wykazuje kilkukrotnie większą przewodność cieplną wynoszącą 130 W/m∙K w temperaturze 20°C. Dzięki dużej przewodności termicznej stosowanie SiC może stworzyć nowe możliwości sterowania makro- (wielkość ziarna) i mikrostrukturą (odległość międzydendrytyczna) odlewów, a co za tym idzie zwiększeniem ich wytrzymałości mechanicznej w podwyższonej temperaturze. Tym samym jednym z celów postawionych przed zespołem badawczym były badania nad otrzymaniem form odlewniczych z węglika krzemu. Zagadnienie to jest nowością w skali międzynarodowej. W ramach prowadzonych prac w projekcie PKAERO opracowano szereg kompozycji mas formierskich z SiC i przeprowadzono próby w skali półtechnicznej. Kolejnymi etapami były: wytworzenie i zbadanie form ceramicznych w skali półtechnicznej oraz przemysłowej, zalanie ich nadstopami niklu a następnie ocena właściwości łopatek. Wyniki okazały się na tyle interesujące, że zespół wykonawców dokonał zgłoszenia patentowego z tego zakresu (Małek M. i in., 2013). Drugim aspektem innowacyjnym był dobór odpowiednich spoiw polimerowych. Obecnie do wytwarzania form ceramicznych przeznaczonych do odlewania precyzyjnego w przemyśle lotniczym stosowane są spoiwa konstrukcyjne na bazie zhydrolizowanego krzemianu etylu, rozpuszczalne w alkoholach, które [...]

 Strona 1