Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"LESŁAW JANOWICZ"

Wpływ przechowywania na wilgotność ziarna zbóż

Czytaj za darmo! »

Bardzo ważnym parametrem, uwzględnianym w normach jakościowych, jest wilgotność ziarna. Jeśli jest ona zbyt wysoka, wywołuje zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne ograniczając czas bezpiecznego składowania. Zbyt niska wilgotność ziarna może doprowadzić do zwiększonej podatności na uszkodzenia (głównie przez zespół młócący, zespoły czyszczące i przenośniki) i powstawania strat. Pamiętajmy, ż[...]

Współczesne przechowalnictwo ziarna zbóż

Czytaj za darmo! »

We współczesnym magazynie rolniczym do przechowywania surowców zbieranych kombajnem należy uwzględniać specyfikę biologicznie czynnych surowców. Musi być on także przystosowany do prowadzenia w nim procesów technologicznych, np. dosuszania. Wyniki prac związanych z monitorowaniem produkcji i handlu zbóż pod względem skażenia mikrobiologicznego zwróciły uwagę na wymagania jakościowe. Rezulta[...]

Nowa edycja mechanizmów finansowych

Czytaj za darmo! »

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG Polska otrzymała do rozdysponowania 578 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie, m.in. ochrony środowiska, w tym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Na ochronę środowiska, przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo część środków otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych. W ramach obszaru związanego ze środowiskiem będzie realizowany, m.in. Program Operacyjny "Oszczędność energii i promocja źródeł energii odnawialnej", w którym przewiduje się otwarty nabór wniosków. Minimalną wartość pro[...]

Praktyki dobrego przechowywania ziarna DOI:


  Ziarno zbóż, niezależnie od pogody dojrzewa około trzech tygodni. W tym czasie zachodzą w nim procesy biochemiczne, głównie przemiana cukrów w skrobię, przy jednoczesnym ubytku wody. Zbiór kombajnowy umożliwia opóźnienie żniw i zbieranie ziarna w dojrzałości rogowej, dzięki czemu uzyskuje się ziarno bardziej dojrzałe i suche, nie ponosząc większych strat z powodu obsypywania się ziarna. Obecnie uważa się, że najmniejsze straty z tego powodu ponosi się, gdy ziarno ma wilgotność 18%. Należy zwrócić uwagę, że operując parametrem "wilgotność ziarna" mówimy o średniej wilgotności zebranej masy ziarna, natomiast ziarno zebrane kombajnem zbożowym charakteryzuje się istotną różnicą wilgotności poszczególnych ziaren w stosunku do średniej wilgotności, co może mieć duży wpływ na trwałość i jakość ziarna podczas jego przechowywania. Stwierdzano niejednokrotnie, że bezpośrednio po zbiorze średnia wilgotność ziarna osiągała 15%, natomiast poszczególne ziarna miały wilgotność 10-12%, ale były także te o wilgotności 40-50%. Nierównomierność wilgotności ziarna może stać się przyczyną powstawania procesów samozagrzewania się przy średniej wilgotności ziarna z zakresów uważanych za bezpieczne. Ziarno zebrane kombajnem charakteryzuje się też stosunkowo wysoką temperaturą w[...]

Magazyn silosowy - wstęp do projektowania

Czytaj za darmo! »

Silosy - metalowe lub betonowe - stały się nieodzownym wyposażeniem nowo powstałych magazynów. Postęp technologiczny w projektowaniu i produkcji silosów zapewnia ich bardzo dobrą jakość, bezpieczeństwo konstrukcyjne oraz trwałość. Początkowe konstrukcje silosów metalowych cechowała ograniczona pojemność, która była niższa niż w przypadku silosów betonowych. Dzisiejsze konstrukcje, typoszere[...]

Przechowywanie i jakość ziarna DOI:


  W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. Zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. We współczesnym magazynie ziarna należy uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność enzymów skutkująca obniżeniem jakości. Słowa kluczowe: magazyn ziarna, jakość ziarna, wentylator przewietrzający, ziarna zbóż.The article describes the main processes occurring in the grain storing warehouse. Attention was paid to dangers of qualitative changes of grain due to its improper storage and bad ventilation. The contemporary storage site and the storage technology have to consider threats of the increase of biological and enzymatic activities in the grain mass. The consequence of those processes can be the mass decline, the loss of sprouting abilities, the grain overheating, a gluten breakdown, a mold growth, the grain decay and infestation, odors arising and intensified enzyme activity causing the grain quality loss. Keywords: grain storing. grain quality, ventilation fan, cereal grains Zboże składowane w silosach podlega zmianom jakościowym. Do cech jakościowych można zaliczyć: wskaźnik sedymentacji, strukturę glutenu, własności kiełkowania i aktywność wody. Te właściwości podczas składowania mogą ulegać pogorszeniu, gdyż parametrami, jakie mają wpływ na ich wielkość, są wilgotność, temperatura i czas. Czynnik czasu można regulować poprzez planowaną sprzedaż. Natomiast wpływ wilgotności i temperatury można zmniejszyć przez suszenie oraz obniżenie temperatury, chłodzenie przy zastosowaniu stacjonarnych lub przewoźnych urządzeń chłodzących. W okresie przechowywa[...]

Struktura sprzedaży silosów zbożowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego DOI:


  Przeanalizowano główne kierunki produkcji ziarna zbóż w Polsce. Na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano analizy sprzedaży silosów zbożowych z uwzględnieniem ich ładowności. Wyniki przedstawiono na mapkach geograficznych i w formie diagramów. Stwierdzono wysoki udział w sprzedaży (pod względem liczby sztuk i sumarycznej pojemności) silosów o ładowności w granicach od 20 do 100 t ziarna. Słowa kluczowe: produkcja ziarna zbóż, sprzedaż silosów zbożowych.Podstawowym czynnikiem decydującym o skali krajowego przechowalnictwa zbożowego jest udział i wielkość tych upraw w ogólnym bilansie zasiewów. Ostatnie lata to plony na poziomie 28 mln t ziarna (2015). Zmieniająca się struktura zasiewów, a w szczególności wzrost upraw kukurydzy na ziarno, ale również wzrost znaczenia długookresowego przechowywania ziarna spowodował dodatkowy wzrost sprzedaży obiektów magazynowych, w tym silosów zbożowych. Polskę charakteryzuje wyższy udział gruntów ornych na osobę niż w krajach "starej" UE. Jednocześnie udział powierzchni upraw zbożowych na osobę jest w Polsce prawie dwukrotnie wyższy. Możliwy do osiągnięcia przez krajowe rolnictwo zwiększony potencjał produkcyjny w uprawach zbożowych, to wysokość plonów zbliżona do europejskich na poziomie 5,5 t/ha (Tab. 1). W ocenie GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 7,5 mln ha, z czego powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi przekroczyła obszar 6,7 mln ha. Największe zasiewy związane były z pszenicą - 2,4 mln ha i pszenżytem - 1,5 ml[...]

Współczesne przechowalnictwo ziarna cz.I DOI:


  Wstęp Ziarno zbóż niezależnie od pogody dojrzewa około trzech tygodni. W tym czasie zachodzą w nim procesy biochemiczne, głównie przemiana cukrów w skrobię przy jednoczesnym ubytku wody. Zbiór kombajnowy umożliwia opóźnienie żniw i zbieranie ziarna w dojrzałości rogowej, dzięki czemu uzyskuje się ziarno bardziej dojrzałe i suche, nie ponosząc większych strat z powodu obsypywania się ziarna. Obecnie uważa się, że najmniejsze straty z tego powodu ponosi się, gdy ziarno ma wilgotność 18%. Należy zwrócić uwagę, że operując parametrem wilgotność ziarna mówimy o średniej wilgotności zebranej masy ziarna, natomiast ziarno zebrane kombajnem zbożowym charakteryzuje się istotną różnicą wilgotności poszczególnych ziaren w stosunku do średniej wilgotności, co może mieć duży wpływ na trwałość i jakość ziarna podczas jego przechowywania. Stwierdzano niejednokrotnie, że bezpośrednio po zbiorze średnia wilgotność ziarna osiągała 15%, natomiast poszczególne ziarna miały wilgotność 10-12%, ale były także takie o wilgotności 40-50%. Nierównomierna wilgotności ziarna może stać się przyczyną powstawania procesów samozagrzewania się przy średniej wilgotności ziarna z zakresów uważa[...]

Współczesne przechowalnictwo ziarna cz. II DOI:


  Suszenie ziarna Suszenie stanowi znaczny wydatek w ogólnym bilansie uprawy zbóż. Szczególnie uprawa ziarna kukurydzy może być obciążona nawet w 1/3 kosztami suszenia. Z tego względu coraz powszechniej rolnicy poszukują oszczędności poprzez stosowanie energooszczędnych suszarni termicznych, jak również alternatywnych paliw, przyczyniających się do redukcji kosztów. Obecnie w Polsce dominują suszarnie zasilane olejem opałowym lekkim. Duże magazyny zbożowe coraz częściej decydują się na zamianę oleju opałowego czy LPG na gaz naturalny. Natomiast mniejsze gospodarstwa, posiadające suszarnie niewymagające dużych mocy cieplnych, decydują się coraz powszechniej na zasilanie suszarni biomasą, taką jak słoma czy drewno kawałkowe. W gospodarstwach rolnych od wielu lat upowszechniły się dwa zasadnicze systemy suszenia: suszenie przez wentylację i suszenie termiczne, których podział podaje rys. 3. Należy podkreślić, że tylko suszenie termiczne może zapewnić obniżenie wilgotności o 20% (ziarno kukurydzy) w efektywnym czasie. Jednocześnie suszenie termiczne jest metodą energochłonną, wymagającą kapitałochłonnych inwestycji oraz odpowiednio wykwalifikowanej obsługi. W dużych gospodarstwach farmerskich najczęściej są stosowane suszarki termiczne o pracy ciągłej. Najpopularniejsze są suszarki kolumnowe o zabudowie daszkowej. Głównymi zespołami tych suszarek są: kolumna susząco-chłodząca, podgrzewacz powietrza, wentylator główny i wentylator czynnika chłodzącego. Mają one również instalację elektryczną i kontrolno-sterującą. Suszarki firmy Pedrotti, Drzewicz i Riela (cylindryczne) dla odmiany przeznaczone są dla małych i średnich gospodarstw. Nie wymagają dużych inwestycji i stałych ciągów technologicznych. Mogą być zasilane za pośrednictwem WOM ciągnika. Ich okresową pracę wyróżniają dwa etapy: I etap suszenia i II etap schładzania nasion. Zasyp nasion, w zależności od zastosowanej technologii, może odbywać się za pośrednictwem przenośnika [...]

 Strona 1  Następna strona »