Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Ptak"

Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim w Euroregionie Nysa


  Geneza Euroregionu Nysa. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa obejmuje trzy obszary przygraniczne położone na styku granic Niemiec, Czech i Polski. Obejmuje w większości obszary leżące w Sudetach, a jedynie północna jego część to Niziny Sasko-Łużyckie i Nizina Śląska (rys.). Poszczególne części Euroregionu powiązane są gospodarczo, infrastrukturalnie i komunikacyjnie. łączy je zwłaszcza wspólna gospodarka wodno-ściekowa na granicznej Nysie Łużyckiej. W tabeli przedstawione zostały podstawowe informacje o Euroregionie Nysa w 2009 r. Jest to najstarszy region współpracy transgranicznej w granicach Polski. Idea jego utworzenia miała charakter inicja- Bartosz BARTNICZAK, Michał PTAK tywy samorządowej, podjętej w 1990 po stronie niemieckiej i czeskiej przez władze powiatowe, po stronie polskiej - gminne [6, s. 121]. Stosunkowo szybko okazało się jednak, że działania lokalne nie zapewnią skutecznej realizacji działań w różnych dziedzinach. Do wypracowania formuły trójstronnej współpracy przygranicznej włączyły się więc władze regionalne: Saksonii, okręgu północnoczeskiego i ówczesnego województwa jeleniogórskiego [6, s. 117]. Pewne ustalenia były także czynione na szczeblach rządowych. W maju 1991 r. w Zittau zorganizowano konferencję, inicjującą utworzenie euroregionu. Patronat nad konferencją "Dreiländereck" (określenie "trójkąt trzech ziem" miało być nazwą Euroregionu [2, s. 77]) objęli prezydenci Richard von Weizsacker, Vaclav Havel i Lech Wałęsa całym odcinku granicznym nie mieściła się bowiem w żadnej klasie czystości wód[...]

Struktura zużycia paliw w transporcie drogowym i cen emisji ditlenku węgla z ich spalania w Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2019.3.5


  Transport drogowy jest w dużym stopniu uzależniony od paliw ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy1). Alternatywą dla tradycyjnych paliw silnikowych są paliwa pochodzenia kopalnego, takie jak gaz ziemny i gaz płynny (LPG) a także paliwa wyprodukowane z biomasy2). Do niekonwencjonalnych źródeł energii w transporcie drogowym można też zaliczyć energię elektryczną3) i wodór4). Stosowanie alternatywnych paliw silnikowych nabiera coraz większego znaczenia z powodu konieczności ograniczania emisji ditlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza5-7). We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej paliwa podlegają opodatkowaniu podatkami akcyzowymi, bądź innymi podatkami lub opłatami8, 9). Podatki te są nakładane na producentów (rafinerie) lub na pośredników w obrocie gotowymi paliwami. Podatnicy formalni przerzucają ciężar podatków na użytkowników pojazdów. Podatki od paliw silnikowych pobierane są najczęściej ze względów fiskalnych. Takie podatki mogą też w sposób zamierzony lub niezamierzony służyć osiąganiu celów klimatyczno-energetycznych, polegających na zmniejszaniu zużycia paliwa lub na zmniejszaniu emisji ditlenku węgla. Osiąganie celów pozafiskalnych jest możliwe * Autor do korespondencji: 98/3(2019) 379 Table 2. Fuel consumption in passenger cars, light duty trucks, heavy duty trucks, buses and motorcycles in the European Union in 201610) Tabela 2. Zużycie paliw w samochodach osobowych, lekkich samochodach dostawczych, ciężarówkach, autobusach i motocyklach w Unii Europejskiej w 2016 r.10) Paliwa Samochody osobowe Lekkie samochody dostawcze Ciężarówki i autobusy Motocykle Ogółem w PJ Benzyna 2 968,4 87,4 1,2 139,1 3 196,1 Olej napędowy 4 034,1 1 316,6 3 088,1 0,1 8 438,9 LPG 242,4 1,4 0,1 - 243,9 Gaz ziemny 46,3 1,4 18,5 - 66,2 Biomasa 280,1 61,9 154,1 3,5 499,6 Inne paliwa 0,3 0,1 0 0,7 1,1 Ogółem 7 571,6 1468,8 3 262 143,4 12 445,8a) w % Benzyna 39,2 6,0 0,0 97,0 - Olej napędowy 53,3 89,6 94,7 [...]

 Strona 1