Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej GRACZKOWSKI"

Dielectric response of cellulose impregnated with different insulating liquids

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania odpowiedzi dielektrycznej celulozy w postaci papieru i preszpanu. Preszpan był impregnowany różnymi cieczami izolacyjnymi (nowym i starzonym olejem transformatorowym, estrem syntetycznym). Badania przeprowadzono dla preszpanu o zawilgoceniu 5% i 0,5%. Próbki nieimpregnowanego papieru były badane podczas procesu suszenia. Otrzymane dane przeanalizowano z wykorzystaniem funkcji relaksacji Havriliaka-Negamiego. Rezultaty mogą być przydatne dla oceny zawilgocenia izolacji celulozowej. (Odpowiedź dielektryczna celulozy impregnowanej różnymi cieczami izolacyjnymi). Abstract. The dielectric response of cellulose in the form of paper and pressboard was investigated. Samples of pressboard were impregnated with different insulating liquids: new and aged transformer oil and synthetic ester. The research was done for two groups of pressboard with about 5% and 0.5% moisture content. Samples of non-impregnated paper were investigated during drying process. Obtained data were analyzed using Havriliak-Negami relaxation function. The results can be useful for moisture evaluation in impregnated cellulose insulation. Słowa kluczowe: odpowiedź dielektryczna w dziedzinie częstotliwości, izolacja papierowa/preszpanowa, ciecze izolacyjne, zawilgocenie. Keywords: dielectric frequency response, paper/pressboard insulation, dielectric liquids, moisture content. Introduction Oil-paper insulation is widely used in high voltage power equipment. For such insulation the information of moisture content is very important. It is the key factor for evaluation of aging processes of cellulose and prediction of the insulation lifetime. In some cases the action of drying of insulation can be performed to extend equipments operation [1, 2]. Direct evaluation of moisture using chemical methods is often not applicable. Indirect methods utilizing dielectric spectroscopy in frequency domain is now recommended for [...]

Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie czasu i częstotliwości izolacji papierowo-olejowej o znacznym stopniu niejednorodności zawilgocenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań odpowiedzi dielektrycznej modelu układu izolacyjnego papier-olej o znacznym stopniu niejednorodności zawilgocenia. Badania wykonano przy użyciu metody spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS) oraz metody napięcia powrotnego (RVM). Uzyskane wyniki badań poddano analizie przy wykorzystaniu standardowych programów służących do wyznaczania [...]

Adsorpcja i desorpcja wody w izolatorach przepustowych - konsekwencje zjawiska i diagnostyka stanu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy izolatorów przepustowych. Omówiono fizyczne zasady procesu zawilgacania izolacji celulozowej. Zbadano bubble effect na wybranych modelach izolatorów przepustowych. Wykorzystując metodę FDS zbadano izolatory przepustowe 220 kV i wyznaczono ich zawilgocenie. Abstract. In the article the most frequently used types of bushing insulators are presented. The physical principles of cellulose insulation moistening are described. Bubble effect in chosen models of bushing insulators was investigated. Using FDS method bushing insulators 220 kV were investigated and water content in paper insulation was determined. (Adsorption and desorption of water in bushing insulators - the consequences of phenomenon and diagnostics of the state). Słowa kluczowe: izolator przepustowy, diagnostyka, adsorpcja wody, desorpcja wody. Keywords: bushing insulator, diagnostics, adsorption of water, desorption of water. Wprowadzenie Izolatory przepustowe stosowane w wysokonapięciowych transformatorach energetycznych stanowią ostatnio obiekt szczególnego zainteresowania. Według statystyki opracowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, dotyczącej awaryjności stacji transformatorowych SN/nn, około 22% awarii jest powodowanych przez uszkodzenia izolatorów przepustowych [1]. Natomiast w przypadku transformatorów sieciowych dużej mocy, wszystkie awarie, które wystąpiły w ostatnich latach, wiąże się z uszkodzeniami izolatorów przepustowych [2]. Ten stan rzeczy nie wynika ze złej konstrukcji i technologii izolatorów przepustowych, ale z różnicy czasu życia transformatora i przepustu. Zarówno transformatory jak i przepusty były projektowane na około 30 lat życia. Dziś wiemy, zebrawszy doświadczenia wielu lat eksploatacji, że transformatory pracują w systemie do 40 lat, a w krajach skandynawskich o zimnym klimacie, można spotkać transformatory nawet sześćdziesięcioletnie [3]. Spodziewany[...]

Statystyka zawilgocenia izolacji transformatorów transformatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych oraz probierczych. Przedstawione wyniki są konsekwencją blisko sześciu lat badań prowadzonych w początkowej fazie w Polsce, Szwecji i Niemczech w ramach programu badawczego REDIATOOL, a w drugiej fazie, na obszarze zachodniej Polski. W badaniach wykorzystywano głównie technikę spe[...]

Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule wskazano na przyczyny wzrostu zainteresowania estrami syntetycznymi. Omówiono zasadę wyznaczania zawilgocenia izolacji celulozowej z wykorzystaniem metody opartej na analizie odpowiedzi dielektrycznej. Przedstawiono przykładowe charakterystyki wzorcowe izolacji celulozowej syconej estrem syntetycznym o wybranym stopniu zawilgocenia i wybranych wartościach temperatury. Abstract. In the article the reasons for increasing interest in synthetic esters were pointed out. It was also discussed the idea of moisture determination of cellulose insulation using the method based on an analysis of dielectric response. The paper presents exemplary standard characteristics of cellulose insulation impregnated with synthetic ester. Prepared samples had various moisture and were studied at selected value of temperature. (Frequency Dielectric Response Patterns of Ester-impregnated Cellulose Insulation of Various Moisture Content). Słowa kluczowe: zawilgocenie izolacji celulozowej, odpowiedź dielektryczna, estry syntetyczne, wzorce zawilgocenia. Keywords: moisture in cellulose insulation, dielectric response, synthetic esters, moisture patterns.Temat dotyczy diagnostyki układów izolacyjnych wykonanych na bazie wyrobów celulozowych impregnowanych dielektrykiem ciekłym. Diagnostyka jest pojęciem bardzo szerokim i może dotyczyć badania wielu różnych wielkości istotnych z punktu widzenia eksploatacji urządzenia elektrycznego. Niniejszy artykuł dotyczy wyznaczania zawilgocenia układu papier celulozowy-dielektryk ciekły. Najbardziej rozpowszechnionym dielektrykiem ciekłym jest olej mineralny. Izolacja papierowo-olejowa jest stosowana w transformatorach od 1910 roku. Układ ten został bardzo dobrze poznany, technologię doprowadzono do perfekcji, transformatory pracują bezawaryjnie nawet 60 lat. Do wad oleju mineralnego można zaliczyć palność, wybuchowość oraz nieznaczną toksyczność. Alternatywą dla[...]

 Strona 1