Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Orzechowski"

Badanie właściwości reologicznych plastycznych materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Ważnymi cechami plastycznych materiałów wybuchowych (PMW) są: plastyczność, fizykochemiczna trwałość i odpowiednie właściwości wybuchowe w wymaganym zakresie temperatur od -40oC do +70oC. Plastyczność jest parametrem determinującym zastosowanie PMW. Badano ją penetrometrem. Przebadano wpływ użytych składników lepiszcza, ich zawartości w mieszaninie, substancji modyfikujących, zawartości m[...]

Automatyzacja pomiarów stężenia soli wapniowych

Czytaj za darmo! »

Opracowano elektrochemiczny analizator soli wapniowych, który może być wykorzystany w przemyśle cukrowniczym do kontrolowania jakości półproduktów oraz do oznaczania twardości wody. Zasada działania analizatora wykorzystuje tradycyjną metodę kompleksometrycznego oznaczenia miareczkowego, w której zamiast wskaźnika kolorymetrycznego zastosowano selektywne ogniwo elektrochemiczne. Połączenie anal[...]

Małowrażliwe materiały wybuchowe. 4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekan

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości oraz metody otrzymywania 10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10- diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekanu (TEX). Przeprowadzono krystalizację TEX stosując różne rozpuszczalniki i zmienne parametry procesu krystalizacji. Określono rozmiar ziaren, morfologię kryształów oraz ich gęstość nasypową. Najwyższą gęstość nasypową uzyskano w przypadku zastosowania mieszaniny DMSO/woda jako rozpuszczalnika. Otrzymany TEX zastosowano do sporządzania mieszanin typu PBX, zawierających heksogen i 5% lepiszcza polifluorowego. Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości wybuchowych PBX stwierdzono, że dodatek 40% TEX powoduje znaczny spadek wrażliwości ale nie obniża prędkości detonacji. 4,10-Dini t ro-2,6,8,12- tet raoxa-4,10-diazatet racyc lo-[5.5.0.05,903,11]dodecane (TEX) was synthesized by condensation of CHOCHO with HCONH2 to 1,4-diformyl-2,3,5,6- tetrahydroxypiperazine and its nitration with a mixt. of concd. HNO3 and H2SO4 in presence of urea at below 50°C. TEX was sepd. by rapid cooling on ice and purified by crystn. from HCONMe2, N-methylpyrrolidone, Me2SO, Me2SO-glycerol mixts. or 100% HNO3. The crystn. from Me2SO-glycerol mixts. yielded product with the best crystal size needed for prodn. of TEX-based plastic-bonded explosives. The addn. of 40% TEX to a hexogen and polytetrafluoroethylene mixt. resulted in a significant decrease in sensitivity to mech. stress without any decrease of detonation velocity of the explosive. Poszukiwania nowych materiałów wybuchowych (MW) związane są z rozwojem technologii, w których są one wykorzystywane zarówno w technice wojskowej, jak i cywilnej. W ostatnich latach jednym z bardzo istotnych aspektów badań w dziedzinie MW było bezpieczeństwo ich produkcji i stosowania. W związku z tym w opracowaniach nowych materiałów wybuchowych zwraca się szczególną uwagę nie tylko na MW o coraz wyższych parametrach detonacyjnych, ale również na ich niską wrażliwość na bodźce zewnęt[...]

Małowrażliwe materiały wybuchowe. 1,1-Diamino-2,2-dinitroeten

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu (FOX-7) oraz wyniki badań postaci krystalicznej tego materiału. Uzyskano izometryczne kryształy FOX-7, zbadano ich gęstość nasypową i nasypową utrzęsioną, rozmiar ziaren oraz przedstawiono zdjęcia ilustrujące strukturę otrzymanych kryształów. Sprawdzono przydatność tej formy krystalicznej jako dodatku do sporządzenia materiałów wybucho[...]

Zastosowanie polimerów w medycynie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze kierunki działalności Zakładu Polimerów i Materiałów dla Medycyny Instytutu Chemii Przemysłowej pod kątem możliwości zastosowania w praktyce medycznej tworzyw opracowywanych w Zakładzie, a w szczególności: specjalistycznych plastyfikatów poli(chlorku winylu), testów paskowych do analizy moczu, lateksowych testów diagnostycznych opartych na aglutynacji cząstek polim[...]

Studies on active mixtures for a Rocksplitter-type gasifier Badania mieszaniny aktywnej gazogeneratora typu Rocksplitter DOI:


  Na and K nitrates(V), chlorates(V) and chlorates(VII) were mixed with a gas oil (5:95 to 14:86 by mass) and studied for impact and friction sensitivity, thermal stability and ignition succeptibility. The NaClO3-gas oil mixt. met the requirements for pyrotech. agents used in quarry. Przedstawiono wyniki badań uzyskanych przy opracowaniu składu mieszaniny aktywnej nowego gazogeneratora przeznaczonego do wykonywania specjalistycznych prac strzałowych. Do badań wytypowano kilkanaście mieszanin pirotechnicznych. Kompozycje zawierały różnego rodzaju utleniacze oraz olej napędowy jako substancję palną. Dla wybranych składów przeprowadzono szacowania numeryczne i badania właściwości fizykochemicznych. Na podstawie ich wyników wytypowano skład mieszaniny, która została zastosowana w nowym typie gazogeneratora Rocksplitter. W przemyśle wydobywczym stosowane są kruszące materiały wybuchowe (MW). Zachodzący w nich proces detonacji powoduje w ekstremalnie krótkim czasie powstanie dużej ilości gazów o wysokiej temperaturze i ciśnieniu oraz wygenerowanie fali uderzeniowej w środowisku otaczającym detonujący ładunek MW. W wyniku tych procesów następuje urobienie górotworu, ale jednocześnie występują niekorzystne zjawiska, takie jak uformowanie się fali parasejsmicznej i powietrznej fali podmuchowej oraz rozrzut odłamków, których strefa oddziaływania może sięgać poza teren prowadzenia prac strzałowych. Te negatywne zjawiska powodują, że w niektórych przypadkach (urabianie złóż blocznych, kruszenie nadgabarytów, likwidacja nawisów skalnych na zboczach, profilowanie skarp i wykopów, profilowanie wyrobisk korytarzowych, urabianie górotworu w rejonach ograniczonego działania fal parasejsmicznych) zastosowanie kruszących MW jest ograniczone. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być urządzenia generujące energię w wyniku reakcji deflagracji mieszanin pirotechnicznych1-3). Reakcja chemiczna zachodząca pomiędzy składnikami tego typu mieszanin generuje,[...]

 Strona 1