Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Zakroczymski"

Oznaczanie form wodoru w metalach elektrochemicznymi metodami przenikania i desorpcji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wygodną i dokładną metodę oznaczania różnych form wodoru pochłoniętego przez metal. Metoda oparta jest na klasycznej elektrochemicznej technice pomiaru szybkości przenikania wodoru i jej adaptacji do pomiarów szybkości desorpcji wodoru z dwóch stron uprzednio naładowanej membrany. Najpierw z przebiegu krzywych częściowego spadku lub wzrostu szybkości przenikania wodoru p[...]

Wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2

Czytaj za darmo! »

Stosując metodę elektrochemiczną przenikania wodoru przez membranę, zbadano wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2. Wstępną powłokę zol-żelową, osadzoną na jednej stronie membrany metodą wirowania (spin-coating), wysuszono, zagęszczono i wygrzano w próżni do temperatury 800oC. Membrany pokryte powłoką i membrany bez powłoki ładowano wodorem wydzielanym katodowo z roztworu 0,1 M NaOH[...]

Wpływ warstwy azotowanej na stali ferrytycznoaustenitycznej na absorpcję i desorpcję wodoru

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną detekcję wodoru zbadano jego szybkość przenikania przez jednostronnie azotowane membrany ze stali ferrytyczno-austenitycznej, ładowane wodorem wydzielanym elektrolitycznie z wodnego roztworu NaOH. Po zakończeniu ładowania zmierzono szybkość desorpcji wodoru z obydwu stron membrany. W ten sposób określono nie tylko ilość wodoru pochłoniętego przez membranę, ale także rolę warstwy azotowanej w absorpcji i desorpcji wodoru. Stwierdzono, że azotowana warstwa utrudnia zarówno wnikanie wodoru do, jak i desorpcję wodoru z membrany. Zatem z punktu widzenia zapobiegania korozji wodorowej stali ferrytyczno-austenitycznej, zastosowane azotowanie może mieć wpływ korzystny jak i niekorzystny. Słowa kluczowe: stal ferrytyczno-austenityczna, azotowanie powierzchniowe, wod[...]

Naprężenie a odkształcenie w kruchości wodorowej metali

Czytaj za darmo! »

Stosując technikę powolnego odkształcania ze stałą szybkością, zbadano kruchość wodorową próbek żelaza Armco i stali wysokowytrzymałej AISI 1095, ładowanych wodorem wydzielanym katodowo z 0,1 M roztworu NaOH. Określono udział wodoru w niszczeniu próbek oraz rolę dynamicznego odkształcania na przebieg kruchości wodorowej. Słowa kluczowe: żelazo, stal wysokowytrzymała, odkształcanie, naprężenie, kruchość wodorowa Stress and strain in hydrogen embrittlement of metals Hydrogen embrittlement of Armco iron and high-strength AISI 1095 steel specimens, cathodically charged with hydrogen in 0.1 M NaOH solution, was studied using the slow constant strain rate technique. The share of hydrogen in the damage of specimens and the role of the dynamic straining in the progress of hydrogen embrittlement were determined. Keywords: iron, high-strength steel, straining, stress, hydrogen embrittlement ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Wpływ wodoru na właściwości użytkowe materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stopów żelaza, przyciągał uwagę użytkowników materiałów jak i badaczy od wielu lat [1-3] i nadal pozostaje przedmiotem intensywnych badań. Jak wiadomo, wpływ ten jest zwykle szkodliwy, a jego skutki bywały niekiedy nawet katastrofalne. Metale pod wpływem wodoru stają się mniej plastyczne i wytrzymałe, a zarazem bardziej kruche. Stąd ten rodzaj korozji metali określa się często mianem kruchości wodorowej. Kruchość wodorowa metali jest zjawiskiem bardzo złożonym i ze względu na różnorodność stosowanych materiałów metalicznych i źródeł wodoru niemożliwa do opisania jednym mechanizmem. Na jej zapoczątkowanie i przebieg wpływa wiele czynników, z których w odniesieniu do danego metalu, największe znaczenie mają niewątpliwie stężenie wodoru oraz stan naprężeń w metalu. Powszechnie wiadomo, że im większe jest stężenie wodoru w meta[...]

Badanie dyfuzji i absorpcji wodoru w niklu elektrochemiczną metodą przenikania i desorpcji

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną metodę przenikania i desorpcji wodoru, zbadano dyfuzję i absorpcję wodoru w cienkich membranach niklowych, ładowanych wodorem wydzielanym katodowo w roztworze NaOH. Najpierw, na podstawie przebiegu krzywych wzrostu i spadku szybkości przenikania przez membranę określono współczynnik dyfuzji wodoru. Następnie na podstawie analizy krzywych desorpcji wodoru z obydwu stron membrany określono ilości wodoru dyfuzyjnego i odwracalnie pułapkowanego, jak również rozmieszczenie tych form wodoru w membranie. Najprawdopodobniej wodór pułapkowany odwracalnie pochodził głównie z wodorku niklu, tworzącego się tuż pod powierzchnią membrany. Słowa kluczowe: nikiel, wodór, współczynnik dyfuzji, przenikanie wodoru, pułapkowanie wodoru Study of hydrogen diffusion and absorption in nickel by the electrochemical permeation and desorption method Diffusion and absorption of hydrogen in thin nickel membranes, cathodically charged with hydrogen in NaOH solution, were studied by the electrochemical permeation and desorption method. First, the diffusion coeffi cient of hydrogen was determined on the basis of the permeation build-up and decay transients. Then, the analysis of the desorption rate of hydrogen at both sides of the previously charged membrane enabled the determination of amounts of the diffusible and reversibly trapped hydrogen and their distribution in the membrane. Most probably, the reversibly trapped hydrogen originated mainly from nickel hydride forming beneath the membrane surface. Keywords: nickel, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation, hydrogen trapping 1. Wprowadzenie Oddziaływanie wodoru z metalami jest przedmiotem zainteresowań wielu dziedzin nauki i techniki. Związane jest to przede wszystkim z niszczącym oddziaływaniem wodoru na metale (korozja wodorowa) oraz z wykorzystaniem wodoru[...]

Wodór w membranie dwuwarstwowej - symulacja procesów przenikania i desorpcji i ich doświadczalne potwierdzenie


  Stosując komputerową symulację dyfuzji wodoru w dwuwarstwowej membranie zbadano wpływ rodzaju warstwy oraz orientacji membrany na szybkość przenikania wodoru w stanie ustalonym przenikania oraz na szybkość całkowitej desorpcji wodoru z membrany. Stwierdzono, że na podstawie pomiarów przenikania i desorpcji wodoru prowadzonych na membranie z dodatkową warstwą raz po stronie wejściowej a raz po stronie wyjściowej możliwe jest jakościowe określenie, czy warstwa działa jako przepuszczalna pułapka, czy też jako przepuszczalna bariera dla dyfundującego wodoru. Możliwość ta została potwierdzona doświadczalnie na membranie ze stali ferrytyczno-austenitycznej z warstwą azotowaną. Słowa kluczowe: dyfuzja wodoru, symulacja dyfuzji, membrana niejednorodna Hydrogen in a two-layer membrane - simulation of permeation and desorption processes and their experimental verifi cation The infl uence of a type of a layer and an orientation of a membrane on a hydrogen permeation rate in the steady state of permeation and on an overall hydrogen desorption rate was studied using a computer simulation of the diffusion of hydrogen in a two-layer membrane. It was found that on the base of experiments with various orientations of the membrane (with the additional layer at the entry or at the exit side of the membrane) it is possible to determine how does that layer act - as a permeable trap or as a permeable barrier for hydrogen. That possibility was experimentally confi rmed in the case of an austenitic-ferritic stainless steel membrane with a nitride layer. Keywords: diffusion of hydrogen, simulation of diffusion, two-layer membrane ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Modyfi kacja powierzchni metalu poprzez wytworzenie na nim dodatkowej warstwy o odmiennych właściwościach może m.in. istotnie wpłynąć na szybkość wnikania wodoru do metalu oraz na jego tr[...]

Elektrochemiczne badania wnikania i absorpcji wodoru w żelazie pokrytym ZrO2


  Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie i absorpcję wodoru przez membrany żelazne bez oraz z powłoką cyrkonową, wytworzoną metodą zol-żelową. Membrany ładowano wodorem wydzielanym katodowo z roztworu 0,1 M NaOH, przy stałej gęstości prądu. Po przerwaniu ładowania, oznaczono zaabsorbowany wodór, mierząc szybkość jego desorpcji z obydwu stron membrany. Analiza szybkości desorpcji wodoru pozwoliła określić całkowitą ilość wodoru w membranie oraz rozróżnić jego różne formy: wodór dyfuzyjny oraz wodór pułapkowany odwracalnie. Słowa kluczowe: żelazo Armco, powłoka ZrO2, wnikanie wodoru, desorpcja wodoru. Electrochemical investigations of hydrogen entry and absorption in iron coated with ZrO2 Hydrogen permeation through and hydrogen desorption from the uncoated and zirconia coated iron membranes were studied using the electrochemical detection of hydrogen. The membranes were charged with hydrogen cathodically generated from 0.1 M NaOH under constant current density. After cessation of hydrogen charging, the hydrogen desorption was measured at both sides of the membranes. The analysis of the hydrogen desorption rate at both sides of the membranes enabled the determination of total amounts of hydrogen and distinction its different forms: diffusible and reversible trapped hydrogen. Keywords: Armco iron, ZrO2 coating, hydrogen entry, hydrogen desorption ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Jak wiadomo, wodór wpływa niekorzystnie na właściwości mechaniczne metali i stopów, powodując zmniejszenie ich wytrzymałości oraz zwiększenie kruchości (korozja wodorowa). Jednym ze sposobów zapobiegania korozji wodorowej jest wytworzenie na powierzchni metalu warstwy utrudniającej wnikanie wodoru z otaczającego środowiska do wnętrza metalu. Rolę taką mogłyby spełniać, między innymi, powłoki ceramiczne wytworzone metodą zol-żel [1, 2]. Spośród szerokiej gamy powłok ceramicznych, szczególnie atrakcyjne wydają się po[...]

 Strona 1  Następna strona »