Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna Hoła"

Badania zawilgocenia ścian zabytkowego kościoła wzniesionego w konstrukcji szachulcowej


  Prawidłowe zabezpieczenie obiektu budowlanego przed działaniem wody podciąganej kapilarnie z gruntu ma istotne znaczenie zewzględu na jego trwałość,walory użytkowe, a także z powodów ekonomicznych. Jest ono szczególnie istotne w przypadku obiektów zabytkowych, wymagających szczególnej ochrony ze względu na ich wartości kulturowe. Tymczasem, wiele tego typu obiektów w Polsce, szczególniemurowanych z elementówceramicznych, z powodu braku odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykazuje obecnie objawy nadmiernego zawilgocenia. Pod jego wpływem rozpoczynają się i intensyfikują procesy korozyjne, w wyniku których następuje stopniowa destrukcja poszczególnych elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych [1].Przykłademobiektu, którego dotyczy ten problem, jest niewielki kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu (fotografia 1), wzniesiony w 1919 r. w konstrukcji szachulcowej. Do jego budowy użyto drewna z rusztowań remontowanej przed 1914 r. północnej wieży wrocławskiej katedry. Kościół ma układ trójnawowej bazyliki z płytkimprezbiterium, do której dobudowane zostały zakrystia i kruchta. Nawę główną i prezbiterium przekryto dwuspadowym dachem zwieńczonymsygnaturką, a nawy boczne dachami pulpitowymi [2].W1981 r. obiekt wpisano do rejestru zabytkówmiastaWrocławia. Charakterystyka i badania zawilgoconych ścian Elementy nośne ścian nadziemia omawianego kościoła wykonane zostały z drewna modrzewiowego, natomiast przestrzenie pomiędzy podwaliną, słupami, ryglami i zastrzałami wypełniono cegłą ceramiczną pełną i dziurawką, a następnie obustronnie otynkowano. Grubość tak wykonanych ścian, do wysokości dachów pulpitowych naw bocznych, wynosi 29 cm. Ściany fundamentowe posadowione zostały na głębokość ok. 1,25m.Wymurowano je z bloczków piaskowca, na których [...]

Zawilgocenie ścian murowanych kompleksu nowych budynków mieszkalnych


  Problem nadmiernego zawilgocenia ścian murowanych z elementów ceramicznych dotyczy zazwyczaj budynków starych, eksploatowanych kilkadziesiąt i więcej lat. Powodem zawilgocenia jest wówczas najczęściej brak izolacji przeciwwilgociowych, których dawniej nie wykonywano. Wbudynkach "młodszych", posiadających izolacje przeciwwilgociowe, nadmierne zawilgocenie ścian może wystąpić wtedy, gdy izolacja zostanie wyeksploatowana lub uszkodzona mechanicznie. W przypadku obiektów nowo wzniesionych, sygnalizowany problem nie powinien wystąpić w ogóle, ponieważ świadomość konieczności i zasad wykonywania izolacji przeciwwilgociowych jest obecnie wysoka - zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców. Często okazuje się jednak, że budynki nie są wznoszone zgodnie ze sztuką budowlaną, czego przykładem jest zespół nowych dwurodzinnych niepodpiwniczonych budynków mieszkalnych. W budynkach tych nadmierne zawilgocenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ujawniło się już w dwa lata po przekazaniu d[...]

Stan wilgotnościowy ceglanych ścian podziemi XV-wiecznego reprezentacyjnego budynku oceniony nieniszcząco DOI:10.15199/33.2015.03.05


  W pracy przedstawiono rezultaty badań obrazujące stan wilgotnościowy murowanych ścian podziemi zabytkowego, reprezentacyjnego budynku użyteczności publicznej, wzniesionego na przełomieXIViXVwieku. Z uwagi na ograniczonemożliwości ingerencji w strukturę historycznych murów obiektu, badania wykonano nieniszczącą metodą elektryczną.Wyniki badań posłużyły do ustalenia przyczyn zawilgocenia, a następnie do zaproponowania właściwych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Słowa kluczowe: obiekt zabytkowy, ściany ceglane, zawilgocenie, badania nieniszczące, zabezpieczenia przeciwwilgociowe.Większość zabytkowych obiektów o ścianach murowanych z cegły, wzniesionych do początków XX wieku, nie ma zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W związku z tym, po długim czasie ich eksploatacji, w wyniku zmian warunków gruntowo- wodnych oraz starzenia się elementów muru, ściany piwnic, parteru, a często także wyższych kondygnacji obiektów są nadmiernie zawilgocone [1, 2]. Efektem tego jest postępująca destrukcja tynków, zaprawy i cegieł. Przed przystąpieniem do remontu obiektu zabytkowego niezbędne jest więc ustalenie, na drodze badawczej, przyczyn oraz zaawansowania nadmiernego zawilgocenia murów, bez czego zaprojektowanie właściwych zabezpieczeń przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych nie jestmożliwe [3, 4]. Wartykule przedstawiono wyniki badań wilgotności ceglanych ścian podziemi zabytkowego, reprezentacyjnego budynku użyteczności publicznej, wzniesionego na przełomie XIV i XV w. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne omawianych podziemi, grubości 65 - 230 cm, wymurowane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Na fragmentach ścianymają kamienne podmurówki różnej wysokości, które miejscami sięgają nawet 130 cm, licząc od poziomu posadzki, natomiast posadzki są ceglane [...]

Błędy wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w nowych budynkach DOI:10.15199/33.2015.10.09


  W artykule zebrano i omówiono najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych stykających się z gruntem w nowo wznoszonych budynkach. Zaliczono do nich m.in. brak lub niezgodne z projektemwykonanie izolacji pionowej i poziomej, ułożenie izolacji na niewłaściwie przygotowanym podłożu, przy zbyt niskiej temperaturze otoczenia, o zbyt małej grubości oraz nieprawidłowe uszczelnienie przerw dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. Wskazano przyczyny występowania tych błędów. Niektóre z nich zilustrowano przykładami i wzbogacono rysunkami przedstawiającymi poprawne rozwiązania. Słowa kluczowe: nowo wznoszone budynki, izolacje przeciwwilgociowe, błędy wykonawcze.Właściwie wykonana izolacja przeciwwilgociowa skuteczniechronibudynekprzed wilgocią i korozją biologiczną, ma istotny wpływ na warunki użytkowania, a także jest gwarancją jego trwałości. Dostępne obecnie, nowoczesne technologie i materiały pozwalają na efektywne i trwałe zabezpieczanie przed wilgocią nowo wznoszonych obiektów [1, 2, 3]. Z praktyki budowlanej wynika jednak, że w wielu budynkach wzniesionych w ostatnich latach, niezależnie od ich funkcji i przeznaczenia, najczęściej spotykanymi uszkodzeniami są właśnie te, które powstały w wyniku zawilgocenia przegród stykających się z gruntem. Problem ten był sygnalizowany m.in. w [4, 5, 6]. W większości przypadków, wspomniane zawilgocenia spowodowane są nieprawidłowo wykonanymi izolacjami przeciwwilgociowymi fundamentów, ścian i posadzek (fotografia 1), na co niewątpliwie ma wpływ szybkie tempo realizacji inwestycji, a niejednokrotnie także chęć obniżenia kosztów budowy oraz niska kultura techniczna wykonawców. Naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwie wykonanych izolacji jest na ogół możliwa, ale trudna do przeprowadzenia i kosztowna [7, 8]. Wartykule pokazaliśmy najczęściej popełniane błędy podczaswykonywania izolacji przeciwwilgociowych w nowych budynka[...]

Poprawa izolacyjności termicznej ścian zabytkowego budynku o konstrukcji szachulcowej DOI:10.15199/33.2016.03.09


  Wartykule omówiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej zewnętrznych ścian szachulcowych zabytkowego budynku sakralnego znajdującego się na terenie Dolnego Śląska.Wzwiązku z planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi obiektu, w celu zdefiniowania ich zakresu, określono aktualny stan cieplno-wilgotnościowy przegród budynku, a następnie zaproponowano kilka wariantów docieplenia jego ścian zewnętrznych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii. Przedstawiono, uzyskane na podstawie obliczeń, spodziewane efekty docieplenia, a następnie, uwzględniając zalecenia konserwatorskie, wskazano najwłaściwsze sposoby poprawy izolacyjności termicznej analizowanego obiektu. Słowa kluczowe: obiekty zabytkowe; ściany zewnętrzne, konstrukcja szachulcowa; izolacyjność termiczna; termomodernizacja.ścian 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego 2) Kingspan Environmental Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: anna.hola@pwr.edu.pl Poprawa izolacyjności termicznej ścian zabytkowego budynku o konstrukcji szachulcowej Thermal insulation improvement of walls in a historical building with a timber-framed construction dr inż. arch. Anna Hoła1)*) mgr inż. Martyna Czarnota2) Streszczenie.Wartykule omówiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej zewnętrznych ścian szachulcowych zabytkowego budynku sakralnego znajdującego się na terenie Dolnego Śląska.Wzwiązku z planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi obiektu, w celu zdefiniowania ich zakresu, określono aktualny stan cieplno-wilgotnościowy przegród budynku, a następnie zaproponowano kilka wariantów docieplenia jego ścian zewnętrznych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii. Przedstawiono, uzyskane na podstawie obliczeń, spodziewane efekty docieplenia, a następnie, uwzględniając zalecenia konserwatorskie, wskazano najwłaściwsze sposoby poprawy izolacyjności te[...]

Wilgotność murów zabytkowego kościoła po akcji gaszenia pożaru

Czytaj za darmo! »

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Gdańsku pochodzący z XV w. to trójnawowy obiekt (rysunek 1), którego ściany i filary wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany mają grubość 130 - 140 cm, a filary 140 - 160 cm. Nawy przekryto sklepieniami ceglanymi różnych typów: gwiaździstymi, kryształowymi i krzyżowymi, grubości ok. 12 cm. Wszystkie murowane powierzchnie wewnątrz kościoła pokryto tynkiem. W2006 r. spaleniu uległ dach kościoła). Podczas gaszenia pożaru ogromna ilość wody zalała ceglane sklepienia, murowane ściany i filary, a także kamienną posadzkę. Po zakończeniu akcji gaśniczej, obiekt pozbawiony dachu był jeszcze przez pewien czas zawilgacany wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Na fotografii pokazano widok zawilgoconych śc[...]

Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości DOI:10.15199/33.2017.10.14


  Posadzki cementowe są powszechnie stosowane w budownictwie jako wykończeniowa warstwa podłóg betonowych lub jako podłoże pod bardziej szlachetnymateriał posadzkowy. Obecniewykonywane są głównie z gotowych zapraw przemysłowych.Wzwiązku z tym, że na posadzki działają przede wszystkim pionowe obciążenia użytkowe, powinny charakteryzować się m.in. odpowiedniąwytrzymałością na ściskanie, którą określa projektant w zależności od wartości przewidywanych obciążeń i warunków eksploatacji [1]. W praktyce, aby sprawdzić, czy w przypadkach wątpliwych posadzka spełnia wymagania projektowe, wycina się niewielkie jej fragmenty, z których pozyskuje się próbki beleczkowe do badań wytrzymałościowych. Z uwagi na fakt, że posadzki cementowe są formowanewpoziomie,możliwe są różnice w wytrzymałości na ściskanie wzdłuż kierunku betonowania - w górnej strefie posadzkimoże ona niekorzystnie odbiegać od wartości wytrzymałości w strefie środkowej i dolnej [4, 5].Wyniki z klasycznych, niszczących badań wytrzymałościowych nie dostarczają dostatecznej wiedzy na ten temat. Biorąc pod uwagę fakt, że górna strefa posadzki podlega bezpośrednim oddziaływaniom eksploatacyjnym, wiedza na temat wytrzymałości na ściskanie w tej strefiewydaje się niezbędna, zwłaszcza, gdy posadzka cementowa stanowi warstwę wykończeniową podłogi. Wcelu przybliżenia zasygnalizowanego problemu, w artykule zaprezentowano badania wytrzymałościowe trzech posadzek cementowych. Porównano wytrzymałość na ściskanie wzdłuż grubości próbek pozyskanych zwyciętych fragmentówposadzek określonąmetodą ultradźwiękową zw[...]

Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.03.19


  Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań [1] sporządzonymw2011 r., 72% populacji w polskich miastach mieszkawbudynkachwielorodzinnych [4]. W 2011 r. w miastach w województwie dolnośląskim odnotowano największy (ok. 40%) w Polsce odsetek budynków sprzed drugiej wojny światowej [1], przy czym przeszło 25% ma sto i więcej lat. Tego typu budynki bardzo często nie spełniają ogólnych warunków użytkowania zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym [6] oraz Rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji [3], dotyczących wymagań podstawowych, takich jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród [5]. Zgodnie z art. 5.2. Prawa budowlanego [6] budynki te, tak jak wszystkie inne budynki wielorodzinne, należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej [2].Aby te warunki zostały spełnione, w czasie użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom (przeglądom) okresowym, potwierdzonym każdorazowo protokołem, którego sporządzenie musi być odnotowane w książce obiektu budowlanego. Budynki stuletnie lub starsze często nie mają wymaganej Prawem budowlanym książki obiektu budowlanego, albo zapisy w tej książce prowadzone są niesystematycznie, bez podawania danych o stanie technicznym, o zagrożeniach, o koniecznych naprawach i remontach, a jeżeli są dokonywane, to wynikające z nich zalecenia nie są realizowane, pomimo wiedzy o tym, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego [6] kto nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedmiotem artykułu jest 120-letni wielor[...]

Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie DOI:10.15199/33.2016.10.22


  Wartykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 - 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, wskaźnik wypadkowości, bezpieczeństwo pracy, zjawisko wypadkowości.Unii PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2016 (nr 530) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: mariusz.szostak@pwr.edu.pl Streszczenie.Wartykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 - 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, wskaźnik wypadkowości, bezpieczeństwo pracy, zjawisko wypadkowości. Abstract. The article discusses the most important actions taken by the EuropeanUnion and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 - 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of p[...]

Analiza wypadkowości w polskim budownictwie w aspekcie wybranych czynników generujących koszty DOI:10.15199/33.2016.11.64


  W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątemwybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ nawielkość kosztów wypadkówprzy pracy czynnikówtakich, jak tzw. czas stracony osoby poszkodowanej i innych osób oraz straty materialne. Zwrócono również uwagę na fakt, że koszty poniesione na działania prewencyjne są niewspółmiernie niskie w stosunku do całkowitych kosztów wypadku. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, koszty wypadków.(2) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: mariusz.szostak@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątemwybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ nawielkość kosztów wypadkówprzy pracy czynnikówtakich, jak tzw. czas stracony osoby poszkodowanej i innych osób oraz straty materialne. Zwrócono również uwagę na fakt, że koszty poniesione na działania prewencyjne są niewspółmiernie niskie w stosunku do całkowitych kosztów wypadku. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, koszty wypadków. Abstract. The article presents an attempt of analysing the accident rate in the construction industry with regards to agents that generate costs. The impact of factors such as the time lost by an injured person and other people and also material losses on the size of costs of accidents at work was analysed using statistical data published by the Central StatisticalOffice.Attentionwas also drawn to the fact that the costs incurred on preventive measures are not commensurately low in relation to the total cost of an accident. Keywords: construction industry, acci[...]

 Strona 1  Następna strona »