Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ ZAWADZKI"

Architektura systemu wykorzystującego bezzałogowy pojazd latający do pomiaru stężeń substancji chemicznych DOI:10.15199/148.2019.7-8.8


  Z racji coraz większego stopnia industrializacji otoczenia pojawia się coraz większe ryzyko awarii, wskutek której może dojść do emisji znacznych ilości szkodliwych substancji do środowiska oraz narażenia ludzi na ich ekspozycję. Przykładami dużych awarii związanych z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych jest wyciek z fabryki nylonu w Flixborough (Anglia, 1974), podczas którego uformowała się chmura węglowodorów, a jej zapłon spowodował śmierć 28 osób [1]. W 1976 roku w Seveso (Włochy) [2] w wyniku rozszczelnienia zbiornika do atmosfery uwolniono 6 ton chemikaliów, w tym ok. 1 kg bardzo toksycznej 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioksyny. Skażenie pokryło obszar 18 km2. W ciągu kilku dni od katastrofy znaleziono na tym terenie ponad 3 tys. martwych zwierząt. Wykonywanie pomiarów jest niezbędnym elementem systemu zabezpieczającego ludzi przed efektami ewentualnego skażenia. Nie jest możliwe zbudowanie systemu ostrzegania bez odpowiednich sensorów, jednak w wielu przypadkach jest to trudne lub zbyt kosztowne, aby w pełni monitorować obiekty umiejscowione na dużej powierzchni. Dotyczyć to może różnego rodzaju fabryk, obiektów infrastruktury krytycznej, sieci służącej do transportu paliw oraz magazynów składowania paliw ciekłych i lotnych. W takich przypadkach może okazać się korzystne zastosowanie bezzałogowych statków latających (UAV - Unmanned Aerial Vehicle), wyposażonych w odpowiednie układy pomiarowe [3 - 5]. W szczególności pojazdy typu UAV mogą być wykorzystywane do detekcji wycieku różnego rodzaju substancji chemicznych [6 - 8]. Kolejnym zastosowaniem tego typu urządzeń jest wsparcie zabezpieczenia wielopodmiotowych i długotrwałych akcji ratowniczych [9] lub innych działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Warto zaznaczyć, że podczas tego typu działań, zarówno profilaktycznych, jak i ratowniczych, może być wykorzystywanych jednocześnie wiele różnych urządzeń typu UAV. Do efekty[...]

Metoda wzorcowania woltomierzy cyfrowych niskich częstotliwości

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje metodę wzorcowania mierników wartości skutecznej napięcia elektrycznego dla przebiegów zmiennych o częstotliwości poniżej 10 Hz. Stanowisko pomiarowe oraz metoda analizy danych umożliwia zachowanie spójności pomiarowej oraz uzupełnia ofertę krajowej służby miar. Abstract. Article describes new measurement method for rms voltage calibration for sinusoidal voltage at frequency below 10 Hz. Measurement system and result analysis gives unit achievement and new measurement possibilities, which van be offered to other laboratories. (New measurement method for rms voltage calibration for sinusoidal voltage at law frequency). Słowa kluczowe: wzorcowanie, wartość skuteczna, napięcie elektryczne. Keywords: calibration, rms voltage, voltage. Wstęp Woltomierze wzorcowane są[...]

Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do wzorcowania multimetrów cyfrowych i kalibratorów napięć, prądów oraz rezystancji. Na oprogramowanie komputerowe składają się aplikacje pomiarowe przeznaczone do automatyzacji procesu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Przedstawiono koncepcję i zasadę działania aplikacji oraz sposób wyznaczania niepewności pomiarów. Omówiono poszczególne programy oraz przedstawiono przykład zastosowania oprogramowania do wzorcowania wybranego przyrządu pomiarowego. Abstract. In the paper computer software for calibration digital multimeters and voltage, current and resistance calibrators was presented. Computer software consists of measuring applications designed to automatization measuring devices calibration process. A measurement application concept, a principle of operation of applications and a measurement uncertainty calculation procedure were presented. Individual applications were discussed. An example application software for calibration of a selected measuring instrument was presented. (Computer software for calibration digital multimeters and calibrators) Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, wzorcowanie, multimetr, kalibrator, dokładność, niepewność. Keywords: measurement application, calibration, multimeter, calibrator, uncertainty. Wstęp Rozwój techniki i upowszechnienie w połowie lat 90-tch komputerów PC skłonił producentów aparatury pomiarowej do implementacji w przyrządach pomiarowych interfejsów komunikacyjnych umożliwiających akwizycję danych doświadczalnych w systemach pomiarowych. Takie dane mogą podlegać obróbce za pomocą przygotowanej aplikacji pomiarowej. W artykule przedstawiono opracowane w Instytucie Metrologii Elektrycznej (IME) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oprogramowanie komputerowe ImeCAL do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów. Dzięki współpracy IME i Głównego Urzędu Miar (GUM) w Warszawie oprogramowanie ImeCAL przygotowano do wdro[...]

Wpływ zbiornika Jeziorsko na proces erozji podłużnej na dolnym odcinku Warty od zapory czołowej do miejscowości Uniejów DOI:


  W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii dna rzeki poniżej zbiornika Jeziorsko na odcinku od zapory czołowej do Uniejowa. Porównano układ zwierciadła wody i dna sprzed wybudowania zbiornika oraz w czasie jego eksploatacji. Przeprowadzono również ocenę stanu technicznego progów stabilizujących zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. Analiza wyników pokazała, że wybudowanie zbiornika wywołało silną erozję podłużną. Progi stabilizujące znacznie ograniczyły dynamikę procesu erozji na odcinku od zapory czołowej do miejscowości Księże Młyny (poniżej zbiornika).P rzegrodzenie koryta rzecznego zaporą i powstanie zbiornika wodnego zawsze przyczynia się do ingerencji w naturalny proces fluwialny. Polega on, z jednej strony, na zatrzymaniu rumowiska wleczonego i częściowo unoszonego co prowadzi do zamulenia zbiornika, z drugiej zaś strony niedobór rumowiska w dolnym stanowisku, co powoduje erozję wgłębną i boczną koryta rzeki poniżej zapory. Proces erozji powoduje powstanie wyboju miejscowego (erozja miejscowa) bezpośrednio poniżej wypadu urządzeń upustowych, a także systematyczne obniżanie się poziomu dna na coraz dłuższym odcinku rzeki (erozja liniowa) [Babiński 1997, Głowski i Parzonka 2007]. Erozja ma trwały charakter i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek rzeki [Babiński 2002, Wierzbicki i in. 2008]. Systematyczne obniżanie się dna koryta powoduje duże zagrożenie dla istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej, a w konsekwencji może zagrozić bezpieczeństwu samej zapory czołowej zbiornika [Przedwojski i Wierzbicki 2007, Zawadzki 2013]. Aby zniwelować negatywne skutki erozji liniowej, przy dużych zbiornikach, buduje się progi korekcyjne podpiętrzające wodę w dolnym stanowisku budowli lub rozważa się budowę kolejnego zbiornika [Głowski i Parzonka 2007]. Prowadzi to do przekształcenia systemu fluwialnego w zbiornikowy, jeziorny [Babiński i Habel 2013]. Innym sposobem zapobiegania ero[...]

Analiza filtracji przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko z wykorzystaniem programu Hydrus DOI:


  Przedmiotem analizy była filtracja przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko. W artykule porównano wyniki symulacji numerycznych z danymi archiwalnymi stanów wody w zaporze z okresu napełniania zbiornika. Wykonano również obliczenia filtracji dla dwóch wariantów hipotetycznych awarii polegających na uszkodzeniu folii i fartucha u zbocza skarpy odwodnej, wyznaczając położenia krzywych depresji oraz rozkłady prędkości przepływu. Analizowane uszkodzenia spowodowały przemieszczenie się w górę krzywych depresji oraz zwiększyły gradienty f iltracyjne. Obliczenia wykazały duże gradienty hydrauliczne w okolicach drenażu odwadniającego oraz rowów opaskowych, co może wyjaśniać pojawienie się tam zjawiska sufozji obserwowane w trakcie pierwszych napełnień zbiornika. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Hydrus 2/3D w wersji Standard.ZAPORA CZOŁOWA Powierzchnia zlewni Warty w przekroju zapory czołowej wynosi 9012,6 km2. Wody Warty zostały spiętrzone czołową zaporą jednorodną, wykonaną z piasków średnioziarnistych z ekranem żelbetowym. Podstawowe parametry zapory [Orłowski 1999, Kalbarczyk i Lipiński 2008] to: - I klasa budowli; - długość 2,73 km; - wysokość maksymalna 12,0 m; - szerokość korony 12,0 m; - nachylenie skarpy odwodnej 1:3; - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,5; - rzędna korony 124,40 m n.p.m. W 2014 r. - aby zwiększyć pojemność powodziową zbiornika - obniżono NPP z rzędnej 120,5 m n.p.m. do 120,0 m n.p.m., czyli o 0,5 m niżej niż w początkowym okresie eksploatacji [Wiśniewski 2015]. Skarpa odwodna jest ubezpieczona płytami żelbetowymi o grubości 0,15 m, ułożonymi na chudym betonie grubości 0,10 m i wymiarach: szerokość 6,0 m i długość 12 m, zakończonymi na koronie zapory parapetem odbojowym (rys. 1). Dylatacje między płytami uszczelniono taśmą PCW i masą bitumiczną. Od strony górnej wody, przy stopie zapory w pasie o szerokości 50 m, znajduje się fartuch z gliny o grubości 0,50 m, przykryty warstwą gruntu o miąż[...]

Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego DOI:10.15199/48.2018.11.15

Czytaj za darmo! »

Porównania wzorców, utrzymywanych w różnych laboratoriach, pozwalają, między innymi, na wykrycie ich błędów systematycznych. W 2018 roku dokonano w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEIA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach porównania termicznego przetwornika wartości skutecznej (TPWS) o nominalnym napięciu wejściowym 2 V, wchodzącego w skład państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar (GUM) w Warszawie z pierwotnym wzorcem o nominalnym napięciu wejściowym 3 V, zbudowanym i utrzymywanym w KMEiA. Jednym z celów przedstawionego w niniejszym artykule porównania było sprawdzenie możliwości wyeliminowania konieczności wzorcowania polskiego państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego w zagranicznym narodowym instytucie metrologicznym (ang. National Measurement Institute, NMI). Byłoby to możliwe, gdyby opracowany w KMEIA wzorzec pierwotny został uznany za wzorzec państwowy, który byłby nadzorowany i utrzymywany przez GUM we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej lub gdyby Laboratorium Wzorców AC-DC KMEiA uzyskało status Instytucji Desygnowanej (ang. Designated Institution, DI). Wzorzec utrzymywany w GUM W skład państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w GUM, wchodzi między innymi komercyjny zestaw termicznych przetworników wartości skutecznej (TPWS) Holt Model 11 (Rys. 1). Zestaw ten składa się z zestawu trzech jednozłączowych TPWS o różnych nominalnych prądach wejściowych (2,5 mA; 5 mA i 10 mA) oraz szeregu rezystorów szeregowych (zakresowych), umożliwiających rozszerzenie nominalnego napięcia wejściowego przetworników od około 0,5 V do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz. W odróżnieniu od wzorca pierwotnego KMEiA, wzorce Holt Model 11 nie są wzorcami liczalnymi i wymagają cyklicznej kalibracji względem wzo[...]

Ocena stanu technicznego jazu i umocnień zbiornika wodnego na przykładzie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu DOI:


  Z biorniki wodne w obrębie aglomeracji miejskich są niewątpliwie atrakcyjnym miejscem, w którym mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas. W ich bliskim sąsiedztwie są tworzone parki umożliwiające rekreację i kontakt z naturą. Same zbiorniki często są wykorzystywane również do celów sportowo- -rekreacyjnych, np. są tworzone kąpieliska, uprawiane są różnego rodzaju sporty wodne, istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego. Niestety zbiorniki takie są bardzo narażone na zanieczyszczenia oraz zamulenia wynikające m.in. z silnego wpływu człowieka na obszar wodny. Głównym zagrożeniem zbiorników miejskich jest problem ich zaśmiecania, którego niekontrolowany rozwój może spowodować degradację w bardzo szybki sposób. Istotnym zagrożeniem jest również doprowadzanie do zbiorników wód spływających ze zlewni zurbanizowanej, zwłaszcza dopływy z ulic niosą bardzo wysokie ładunki zanieczyszczeń [Birch, McCaskie, 1999; Bajkiewicz- Grabowska, 2002). W związku z niską odpornością małych zbiorników na degradację zanieczyszczenia kumulują się w ekosystemie. Stan taki skutkuje zubożeniem struktury roślinności naczyniowej, co dodatkowo pogłębia zły stan ekologiczny takich obiektów. Zbiorniki miejskie w sposób łatwy można uchronić przed zanieczyszczeniami dzięki prowadzeniu poprawnej eksploatacji oraz zabiegom gospodarczym, polegającym na ich okresowym oczyszczaniu, pogłębianiu i kontroli rozprzestrzeniania się roślinności (zarastania). W artykule przedstawiono ocenę stanu małego zbiornika rekreacyjnego Malta, utworzonego na Cybinie, a wykorzystywanego intensywnie przez sporty wodne. OPIS OBIEKTU BADAŃ Cybina jest prawym dopływem Warty; jej całkowita długość wynosi 43 km, a powierzchnia zlewni 186,5 km2. Średni spadek rzeki wynosi 1,6‰, a stan wody waha się nawet do 1,5 m. Dolina Cybiny jest niemal bezleśna i dość głęboko wcięta [Zawadzki, 2006]. Idea budowy zbiornika wodnego na podmokłych łąkach Cybiny powstała ok. 1917 r[...]

 Strona 1