Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"VALERIY PIDVYSOTSK’YY"

Model zmian naprężenia uplastyczniającego i struktury w warunkach odkształcenia plastycznego na gorąco stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model opisujący krzywe płynięcia, uwzględniający proces rekrystalizacji dynamicznej. Krzywe płynięcia wyznaczono metodą inverse na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania przeprowadzonej na symulatorze Gleeble dla stali austenitycznej X3CrNi18-9. Na podstawie badań opracowano równania opisujące kinetykę rekrystalizacji dynamicznej oraz zmiany wielkości dynamicznie zrekrystalizowanego ziarna badanej stali. Uzyskano dobrą zgodność krzywych płynięcia obliczonych na podstawie modelu reologicznego z danymi uzyskanymi w warunkach eksperymentalnych. This paper describe model of flow curves provide for dynamic recrystallization process. Flow curves was developed by inverse method during axial-symmetric compression test with using Gleeble simulator for austeniti[...]

Opracowanie równań opisujących statyczne procesy odbudowy struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania kinetyki procesów statycznych zachodzących po odkształceniu plastycznym na gorąco na podstawie o tzw. krzywych relaksacji. Zastosowana metoda w powiązaniu z badaniami struktury umożliwia wyznaczenie równań kinetyki rekrystalizacji statycznej i metadynamicznej, co jest niezbędne dla opracowania modelu zmian struktury do symulacji procesów przeróbki plastycznej. Badania wykonano metodą ściskania na gorąco dla stopu magnezu AZ31. Na podstawie badań opracowano równania opisujące czas połówkowej rekrystalizacji oraz zmiany wielkości ziarna This paper presents method determing kinetics of the static processes taking place after hot deformation based on the relaxation method. Relaxation curve was developed by hot compression method for magnezium AZ31 alloy grade. Selected method in connecting with structure researches is enable to determination of static and metadynamic equations for developing of hot deformed structural model. Formulas, which describe kinetics of static recrystallization and changes of statically recrystallized grain size of tested steel were developed. Słowa kluczowe: modelowanie, krzywe relaksacji, mikrostruktura, rekrystalizacja statyczna i metadynamiczna, rozmiar ziarna Key word: modelling, relaxation curves, microstructure, static and metadynamic recrystallization, grain size Wprowadzenie. Stopy Mg z grupy AZ, według norm ASTM, odznaczają się zawartością od 2 do 9 % aluminium oraz dodatkami cynku i manganu [1]. W pracy [2] stwierdzono, że dodatek aluminium znacząco zmniejsza energię błędu ułożenia tych stopów, co zwiększa skłonność do rekrystalizacji podczas procesów przeróbki plastycznej. Zmiany mikrostruktury stopu AZ31 w warunkach osiowosymetrycznego ściskania zaprezentowano w pracach [3÷4]. W celu analitycznego określenia rozwoju mikrostruktury podczas odkształcenia na gorąco opracowano dotychczas wiele metod. Każdy model zawiera równania pozwalające na obliczenie: roz[...]

 Strona 1