Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz TOMCZYK"

Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie problemów występujących przy dołączaniu przewodów wielodrutowych (typu "lica") z materiałów rezystywnych lub niepoddających się lutowaniu (np. kanthal, stop 46). Opracowano metodę laserowego spawania cienkich przewodów wielodrutowych z materiałów niepodatnych na lutowanie, którą zastosowano m.in. do dołączania przewodów ze stopu 46 do wyprowadzeń mikroukładu scalonego typu SMD. Abstract. The article presents the solution to the problems occurring during connecting stranded wires from resistive or non-solderable materials (eg KANTHAL, alloy 46). A method for laser welding of thin stranded wires from materials insusceptible to soldering which was used to attach conducting wires from the alloy 46 to the leads of SMD type device was developed. (Nontypical electrical connections - a new method for laser microwelding). Słowa kluczowe: nietypowe połączenia elektryczne, przewody wielodrutowe, mikrospawanie laserowe. Keywords: atypical electrical connections, stranded wires, laser microwelding.Po..czenia elektryczne stanowi. istotny element urz.dze. elektronicznych, a ich jako.. w decyduj.cym stopniu determinuje niezawodno.. pracy urz.dze.. Problem uszkodze. dotyczy zarowno po..cze. realizowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii ..czenia elementow o wymiarach w skali milimetrowej lub wi.kszej (lutowanie i spawanie), jak i technologii opracowanych na potrzeby monta.u wewn.trznego uk.adow scalonych o du.ej skali integracji oraz MEMS i MOEMS. Ta do.. oczywista prawda nie zawsze jest u.wiadamiana przez praktykow i badaczy spoza kr.gow technologow. Ro.norodno.. urz.dze. ze wzgl.du na realizowane zadania, rozmiary oraz materia.y, z jakich s. wykonane, a w ostatnich 30 latach nieustanne d..enie do miniaturyzacji oraz szybko.ci dzia.ania sprawiaj., .e opracowywane musz. by. coraz to nowe technologie wykonywania po..cze.. Obserwuje si. jednocze.nie, .e coraz bardziej zaawansowane techniki wytwarzania [...]

Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechniki Łódzkiej innowacyjną metodę laserowego cięcia ogniw krzemowych według zadanej trajektorii, co umożliwia wytworzenie fotowoltaicznych elementów dekoracyjnych o dowolnych kształtach. Uzyskano zadowalającą jakość krawędzi cięcia i nieznaczny wpływ wiązki laserowej na zmiany struktury warstw aktywnych ogniwa. Badania wyciętych elementów ogniw potwierdziły nieduży wpływ procesu cięcia na wyznaczone charakterystyki i parametry prądowe. Abstract. In the paper the innovative method of laser cutting silicon photovoltaic cells by given trajectory developed in the Institute of Electrical Engineering Systems Lodz University of Technology is presented that allows production of photovoltaic decorative elements of any shape. The satisfactory quality of cutting edge and negligible impact of laser beam on the structure changes of active layers of the photovoltaic cells was obtained. The study confirmed the small impact of cutting process on the characteristics and current parameters. (Photovoltaic cells of unconventional shapes). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, cięcie laserowe, niekonwencjonalne kształty. Keywords: photovoltaic cells, laser cutting, unconventional shapes.Wykorzystywane w praktyce panele fotowoltaiczne krzemowe łączone są z pojedynczych ogniw w kształcie prostokąta lub kwadratu, co wynika z technologii wytwarzania podstawowych materiałów do ich produkcji - krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Podobne kształty mają także małe ogniwa o powierzchni kilku cm2 stosowane do zasilania kalkulatorów, zabawek, źródeł światła małej mocy. Z punktu widzenia najbardziej efektywnych zastosowań ogniw słonecznych, generujących energię na dużą skalę, a jednocześnie wykazujących walory "pozatechniczne", najwięcej realizacji praktycznych spotyka się w architekturze [1]. Przykłady takich rozwiązań pokazano na rys.1.Wyra.nie wida., .e rownie. w[...]

 Strona 1