Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ CISZEWSKI"

PREPARATYKA MATERIAŁÓW ELEKTRODOWYCH Z AKTYWNYMI CZĄSTKAMI MOLIBDENU W OSNOWIE GRAFENOWEJ DOI:10.15199/67.2017.10.22

Czytaj za darmo! »

Energię elektryczną tak potrzebną w życiu codziennym do napędzania drobnych elementów użytkowych, jak i wielkich zespołów przemysłowych, można gromadzić stosując szereg nowoczesnych materiałów. Przede wszystkim należy wymienić tutaj ogniwa fotowoltaiczne, baterie i kondensatory. Każdy z wymienionych typów urządzeń cechuje się własnymi parametrami, a dzięki temu znajduje odmienne zastosowanie. W kondensatorach gromadzenie energii polega na tworzeniu warstwy podwójnej między ładunkami ujemnymi i dod[...]

Zastosowanie związków renu w katalizie DOI:10.15199/67.2016.10.2


  Od 2014 r. w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach w ramach projektu PBS2/A5/40/2014 "Organomet", trwają badania nad opracowywaniem nowych, nieorganicznych prekursorów do wytwarzania katalizatorów renowych Katalizatory renowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu reakcjach chemicznych, realizowanych w procesach przemysłowych. Dzięki wytworzonym katalizatorom otrzymywane są złożone związki organiczne, których synteza na innej drodze jest niemożliwa bądź w znacznym stopniu utrudniona. W artykule przedstawiono przykłady katalizatorów renowych stosowanych w reakcjach epoksydacji, metatezy olefin oraz innych reakcjach pozwalających na utworzenie nowych wiązań węgiel-węgiel, węgiel-heteroatom (C-N, C-O, C-S), a także w reakcjach utleniania czy redukcji. Stosowane w tych reakcjach związki renu to nie tylko proste katalizatory organiczne (np. MTO), ale również złożone związki kompleksowe zawierające rozbudowane ligandy, a także heterogeniczne katalizatory osadzone na stałych nośnikach. Najbardziej znanym katalizatorem renowym jest MTO (metylotrioksoren(VII), CH3ReO3), który wykazuje aktywność w reakcjach metatezy olefin i epoksydacji, ale również w reakcjach utleniania alkoholi oraz eterów. Z punktu widzenia katalizy heterogenicznej, ważnym katalizatorem jest tlenek renu(VII) osadzony na stałym nośniku (np. Al2O3, SiO2 czy Al2O3-SiO2). Tego typu katalizatory stosowane są przede wszystkim w reakcjach metatezy olefin. Ponadto bimetaliczne katalizatory renowo- platynowe osadzone na stałych nośnikach, są stosowane w procesie reformingu surowej benzyny. Słowa kluczowe: ren, okso-kompleksy renu, kataliza APPlication OF RHENIUM COMPOUNDS IN CATALYSIS Manufacturing of new inorganic precursors for rhenium catalysts has been developing in Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice since 2014 within the projects PBS2/A5/40/2014 “Organomet". Rhenium catalysts are widely applied in various chemical reactions in an industrial scale. Owing to produced[...]

ROZWÓJ ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII ODZYSKU RENU DOI:10.15199/67.2016.10.3


  W artykule przedstawiono przegląd wybranych światowych technologii stosowanych do odzysku renu. Opisano technologię odzysku renu z surowców molibdenowych, czyli proces Kennecott. W procesie tym ren odzyskuje się w postaci renianu(VII) amonu (nadrenianu amonu, APR) z zastosowaniem metody jonowymiennej. Inną technologią opartą na technice wymiany jonowej, jest krajowy sposób wydzielania renu z kwaśnych ścieków powstających w trakcie wytwarzania miedzi, gdzie obecnie produkuje się 8 t renianu(VII) amonu rocznie. Ważną techniką hydrometalurgiczną stosowaną do odzysku renu jest ekstrakcja rozpuszczalnikowa - stosuje się ją zarówno dla surowców miedziowych, jak i uranowych. W większości przypadków ren odzyskuje się w postaci APR, jednak istnieją technologie, w których w kolejnych etapach przetwarza się go na ren metaliczny metodami elektrochemicznymi lub z zastosowaniem metod metalurgii proszków. W artykule przedstawiono również opracowane i stosowane technologie odzysku renu z przepracowanych katalizatorów i odpadów superstopów, a w tym w ostatnim przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem technologii krajowej opracowanej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Słowa kluczowe: renian(VII) amonu, wymiana jonowa, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, recykling DEVELOPMENT OF WORLD TECHNOLOGIES OF RHENIUM RECOVERY This work presents review of the selected global trends in technologies of rhenium recovery. The Kennecott process dealing with rhenium recovery from molybdenum resources was also described here. Ion-exchange method is used to recover rhenium as ammonium perrhenate (APR). Another example based on ion-exchange technique is domestic rhenium recovery from acidic sewage obtained from copper production. Using this method 8 tons of ammonium perrhenate is produced per annum. Another noteworthy hydrometallurgical technique for rhenium recovery is a solvent extraction, which is used for copper as well as uranium raw materials. Mostly, rhenium is recove[...]

 Strona 1