Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Gładyszewska"

Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. V. Oddziaływanie na mikroorganizmy i właściwości barierowe DOI:10.15199/62.2017.7.9


  Naukowy obszar badawczy obejmujący zagadnienia biodegradowalnych folii skrobiowych wypełnianych nanododatkami, stosowanymi coraz powszechniej w przemyśle spożywczym i opakowalnictwie, stale rozwija się i stanowi nowoczesne podejście do materiałów powłokowych nowej generacji. Najczęściej celem badań z tego zakresu jest modyfikacja parametrów fizykochemicznych oraz biologicznych folii poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków plastyfikujących i wypełniających. Z racji tego, że nie istnieją teoretyczne wytyczne w sprawie doboru substancji modyfikującej predestynującej folie do konkretnych zastosowań przemysłowych, wyboru dokonuje się, opierając się na badaniach eksperymentalnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Agata Święciło*, Anita Kwaśniewska , Bożena Gładyszewska Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 5. Microbial and water barrier properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. V. Oddziaływanie na mikroorganizmy i właściwości barierowe** DOI: 10.15199/62.2017.7.9 Mgr inż. Anita KWAŚNIEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 422. Prof. dr hab. Bożena GŁADYSZEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 425. Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tel.: (81) 524-81-04, fax: (81) 445-60-31, e-mail: agata.swiecilo@up.lublin.pl Dr Agata ŚWIĘCIŁO w roku 1993 ukończyła studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność mikrobiologia. W 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Obecnie pracuje w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - biochemia i fizjologia drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae. * Autor do korespondencji: Starch films were filled with wollastonite, modifie[...]

Studies on thermoplastic starch film properties under impact load conditions Badania właściwości folii ze skrobi termoplastycznej w warunkach obciążeń udarowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1375


  Three films (thickness 0,11-0,24 mm) made of thermoplastic starch modified with glicerol, poly(vinyl alc.) or/and keratin were prepd. by extrusion with blowing and studied for impact strength at relative air humidity 50-99%. The poly(vinyl alc.)-contg. films exhibited the highest crit. force response and the lowest elongation. The addn. of keratin resulted in decrease of both the crit. force response and elongation. The film samples studied under high relative humidity showed a low crit. force. Przeprowadzono testy udaru próbek folii termoplastycznej wytwarzanej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego) (PVAL). Zbadano wpływ dodatków oraz warunków przechowywania na wartość siły i wydłużenia krytycznego oraz na charakter uszkodzenia folii. W warunkach wilgotności względnej powietrza 50% próbki z dodatkiem PVAL uzyskiwały najwyższe wartości siły reakcji oraz najniższe wartości wydłużenia. Dodatek keratyny powodował znaczne obniżenie zarówno wartości maksymalnej siły reakcji, jak i wydłużenia folii. Próbki z dodatkiem PVAL ulegały uszkodzeniu poprzez przebicie o wymiarach zbliżonych do wymiarów impaktora, a dodatek keratyny nadawał próbkom cechy szkła i uszkodzenie miało charakter wielokrotnych pęknięć promieniowych. Folia przechowywana w powie-trzu o wilgotności 91% i 99% charakteryzowała się niskimi wartościami siły niszczącej, co ogranicza jej zakres zastosowania. Analiza technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowania i recyklingu materiałów opakowaniowych spowodowała konieczność opracowania nowych oraz modyfikacji już istniejących metod wytwarzania1) i składowania tych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw degradowanych biologicznie pochodzenia roślinnego. Materiały te stosowane w produkcji opakowań2, 3) ulegają rozkładowi do związków chemicznych neutralnych dla środowiska pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, tlenu oraz działania mikroorganizmów obe[...]

Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 1. Mechanical and structural properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. I. Właściwości mechaniczne i strukturalne DOI:10.15199/62.2016.11.18


  Biodegradable starch was filled with wollastonite, modified by addn. of Arabic gum (8-16% by mass) and used for prodn. of films by soln. casting. The films were studied for structural and mech. properties. The addn. of arabic gum resulted in an increase in deformation limits and decrease in Young modulus. Przeprowadzono badania wpływu dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych skrobia/wollastonit wytwarzanych metodą castingową. Wartości parametrów strukturalnych i materiałowych wyznaczono podczas testu quazi-statyczengo jednoosiowego rozciągania. Dodatek gumy arabskiej spowodował obniżenie wartości modułu sprężystości wzdłużnej Younga oraz wzrost energii sprężystej, pracy do zerwania oraz odkształcenia sprężystego i granicznego. Zastosowanie biodegradowalnych opakowań spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony nie tylko producentów, ale i proekologicznie nastawionej części społeczeństwa. Wśród poszukiwanych nowych materiałów na szczególną uwagę zasługują polimery pochodzenia naturalnego, takie jak polisacharydy czy białka1). Po folie opakowaniowe wytwarzane na bazie naturalnych polimerów polisacharydowych sięga obecnie głównie przemysł spożywczy i farmaceutyczny oraz rolnictwo2). Do najczęściej stosowanych biopolimerów należy skrobia, której wysoka zdolność do zagęszczania lub suspendowania umożliwia tworzenie żeli, folii lub błon. Jedną z głównych wad wytwarzanych obecnie folii są ich niezadowalające właściwości mechaniczne. W celu poprawy tych właściwości dodaje się różne napełniacze funkcjonalne do głównego biopolimeru obok plastyfikatora, który podczas podgrzewania skrobi gwarantuje jej żelatynizację. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie nową grupą nanonapełniaczy3). Zalicza się do niej zarówno materiały pochodzenia nieorganicznego, takie jak grafen, nanorurki węglowe oraz nanocząstki metali (Cu, Ag, Au) i tlenków metali (ZnO, TiO2, MgO), jak również materiały pochodzenia org[...]

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na właściwości spektroskopowe ksantohumolu DOI:


  W ostatnich latach przemysł farmaceutyczny i browarniczy ponownie zaczyna interesować się roślinami leczniczymi i zawartymi w nich związkami poprzez badanie ich działania zarówno in vitro, jak i na poziomie molekularnym1, 2). Uzyskanie maksymalnego prozdrowotnego efektu przy minimalnych skutkach ubocznych możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie izolowanych, stężonych substancji aktywnych występujących w roślinach. Wśród tej grupy roślin ważne miejsce zajmuje chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.), który stanowi cenne źródło naturalnych substancji aktywnych o wszechstronnym pozytywnym działaniu na organizm człowieka2-4). Chmiel jest bogatym źródłem flawonoidów, olejków eterycznych, żywic, terpenów oraz garbników odpowiedzialnych za kształtowanie smaku i aromatu piwa5). Podstawowym materiałem wykorzystywanym w przemyśle browarniczym są żeńskie kwiatostany szyszek chmielu2). Na największą uwagę, ze względu na interesujące właściwości prozdrowotne i znaczenie dla przemysłu browarniczego, zasługuje prenyloflawonoid 2’,4’,4-trihydroksy-6’-metoksy-3-(3-metylo-but-2-en- -1-yl)chalkon (ksantohumol, XN), który stanowi aż 80-90% całkowitej masy polifenoli zawartych w chmielu6-8). Pod względem strukturalnym należy on do grupy chalkonów, będących produktami pośrednimi w biosyntezie flawonoidów. Szkielet strukturalny związku stanowią dwa pierścienie aromatyczne (A i B) połączone poprzez łańcuch trzech węgli z nienasyconym wiązaniem oraz podstawiona w pierścieniu A jednostka prenylowa w pozycji 3` (rys. 1). Dotychczas bardzo intensywne badania nad zastosowaniem XN w lecznictwie wskazują na szerokie spektrum jego aktywności biologicznej. Wykazuje on działanie antynowotworowe9, 10), antyangiogenne11), przeciwwirusowe12), a także ochronne przed uszkodzeniami oksydacyjnymi w DNA13). Przy niskich stężeniach (1-50 μM) wykazuje działanie przeciwnowotworowe na wszystkich etapach procesu nowotworzenia, w fazie inicjacji, promocj[...]

Effect of sweet water on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films. Wpływ wody słodkiej na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi


  Patato starch was compounded with glycerol, poly(vinyl alc.) and keratin and then extruded to thin biodegradable films. The uni-axial stress-strain characteristics of the films were detd. by random markers method. The Young modulus and the breaking force of the films decreased with the increase of soaking time after first 15 s of soaking. Przeprowadzono badania wpływu wody słodkiej na wartości modułu Younga i siły zerwania folii termoplastycznej z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Badane próbki folii poddawano testom naprężeniowym przy jednoosiowym rozciąganiu stosując metodę losowych znaczników. Stwierdzono, że zarówno moduł Younga, jak i siła zerwania szybko maleją wraz z czasem namaczania folii w wodzie słodkiej, przy czym największe zmiany obserwowano po upływie 15 s. Stwierdzono, że zmiany modułu Younga i siły zerwania prawdopodobnie powiązane są ze zmniejszeniem stopnia krystalizacji materiału folii TPS.Folia ze skrobi TPS uważana jest za bardzo atrakcyjny materiał opakowaniowy, mogący zastąpić materiały syntetyczne. W związku z niskim kosztem wytwarzania, ogólną dostępnością surowców oraz całkowitą biodegradowalnością, obserwuje się duże zainteresowanie zastosowaniami tych materiałów1-5). Użycie polimerów biodegradowalnych w zastępstwie polimerów syntetycznych pozwoliłoby rozwiązać problem gromadzenia i utylizacji zużytych opakowań i innych pozostałości. Całkowita biodegradowalność jest tą cechą, która staje się najistotniejszą dla dalszego rozwoju badań i zastosowań folii z TPS. Produkcja folii opakowaniowych na bazie TPS może być prowadzona przy użyciu ogólnie znanych i dostępnych urządzeń, które wcześniej wykorzystywano do wytwarzania polimerów syntetycznych6- 8). [...]

Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi DOI:10.12916/przemchem.2014.360


  Thermoplastic starch was plasticized by addn. of glycerol (20% by mass), modified by addn. of poly(vinyl alc.) or keratin (0.5-2.0% by mass), formed as film by extrusion (screw rotation speed 50-80 rpm) and studied for Young modulus, max. stress, max. elongation and degree of crystallinity. The max. stress and Young modulus increased with increasing degree of crystallinity. Przeprowadzono badania wpływu ilości dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVAL) i keratyny na moduł Younga E, maksymalne naprężenie σMAKS i maksymalne wydłużenie εMAKS folii z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonych ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu metodą wytłaczania. Wartości parametrów mechanicznych wyznaczono z krzywych naprężenie-odkształcenie otrzymanych w wyniku testów naprężeniowych przy jednoosiowym rozciąganiu. Zmiany strukturalne obserwowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że wartości modułu Younga oraz maksymalne naprężenie foli jest powiązane ze stopniem krystalizacji typu Vh folii TPS. Nie zaobserwowano związku pomiędzy stopniem krystalizacji a maksymalnym wydłużeniem. Zmiany prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, w którym folie były wytwarzane wpływają na właściwości mechaniczne poprzez zmiany stopnia krystalizacji, jak również poprzez zmiany właściwości fazy amorficznej. Skrobia jest powszechnie uważana za materiał, z którego można otrzymywać polimery stosowane w produkcji opakowań, zwłaszcza do celów spożywczych i rolniczych1-4). Materiały wytworzone na bazie skrobi są całkowicie biodegradowalne, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Większa złożoność biopolimerów oraz wielość przemian fazowych zachodzących w skrobi w trakcie procesu wytwarzania bardzo silnie zależy od techniki ich otrzymywania oraz silnie wpływa na właściwości otrzymanych materiałów5, 6). Dlatego problem związku pomiędzy procesami zachodzącymi w trakcie wytwarzania materiału oraz jego strukturą i właściwościa[...]

Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on stress relaxation course in thermoplastic starch Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na przebieg relaksacji naprężeń w termoplastycznej skrobi DOI:10.12916/przemchem.2014.364


  The thermoplastic starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin films made by blowing extrusion were tested for tensile stress relaxation under varying relative humidity conditions (50-99%). The increase of keratin content resulted in a decrease of relaxation curve asymptote value, while the increase of poly(vinyl alc.) content contributed to its increase. The 5-parameter viscoelastic Zener model was used to describe the behaviour of films under loading. At the humidity of 99%, no effect of film compn. on its mech. properties was obsd. Przeprowadzono testy relaksacji naprężeń w próbkach folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu z dodatkiem keratyny i/lub PVAL. Określono wpływ tych dodatków na przebiegi krzywych relaksacji naprężeń. Stwierdzono, że wzrost zawartości keratyny powoduje obniżenie położenia asymptoty krzywej relaksacji naprężeń natomiast wzrost zawartości PVAL przyczynia się do jego wzrostu. Do opisu zachowania się folii pod obciążeniem użyto pięcioparametrowego modelu Zenera. Oszacowano także wkład poszczególnych składników modelu na zachowanie się próbek podczas relaksacji naprężeń. Przeprowadzono ponadto badania wpływu wilgotności względnej powietrza na parametry lepkosprężystego modelu Zenera. Wartości trzech parametrów E0, E1 i η1 dla różnych zawartości keratyny i PVAL wykazują znaczne rozbieżności przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50%. Różnice te zanikają dla względnej wilgotności powietrza równej 99%. Całkowita biodegradowalność, łatwa dostępność surowca i urządzeń do produkcji, a także niski koszt wytwarzania czyni folię ze skrobi termoplastycznej materiałem mogącym w przyszłości zastąpić materiały opakowaniowe pochodzenia petrochemicznego1). Uniknięcie problemu gromadzenia i utylizacji zużytych opakowań jest najlepszą propozycją realizacji ostatniego etapu cyklu życia opakowania jako produktu2). Możliwości zastosowania produktów skrobiowych do wytw[...]

Effect of additives on strength characteristics of a biodegradable starch film Wpływ dodatków na charakterystyki wytrzymałościowe biodegradowalnej foli skrobiowej DOI:10.12916/przemchem.2014.728


  Thermoplastic films were produced from mixts. of potato starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin by extrusion with blowing. The film samples were studied for elastic modulus, crit. stress and crit. strain at varying deformation velocity and sample loading direction. The films modified by addn. of poly(vinyl alc.) and keratin showed increased values of elastic modulus and crit. stress. The increase of sample deformation velocity during the test resulted in an increase in elastic modulus and crit. stress values while the values of crit. strain remained on a similar level. The samples expanded in perpendicular direction to sleeve axis of the blown film showed increased mean values of elastic modulus and crit. stress. Przeprowadzono testy próbek folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Zbadano wpływ dodatków, prędkości deformacji oraz kierunku obciążenia próbki na wartości modułu sprężystości oraz naprężenia i odkształcenia krytycznego. Stwierdzono, że próbki folii zawierające oba dodatki wykazywały większe średnie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego. Wzrost prędkości deformacji próbek podczas testu powodował zwiększenie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego, przy czym wartości odkształcenia krytycznego pozostawały na zbliżonym poziomie. Próbki rozciągane w kierunku prostopadłym do osi rękawa wydmuchiwanej folii charakteryzowały się większymi średnimi wartościami modułu sprężystości i naprężenia krytycznego. Postępujący rozwój przemysłu spożywczego i branży produktów szybkozbywalnych (FMCG) w ostatnim dwudziestoleciu kreuje popyt na nowe innowacyjne opakowania. Wadą powszechnie stosowanych syntetycznych materiałów opakowaniowych jest to, że nie ulegają biodegradacji, dlatego konieczna jest ich kosztowna utylizacja lub recykling1). Oprócz zanieczyszczania środowiska materiały z polimerów syntetycznych [...]

Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 2. Adhesion properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. II. Właściwości adhezyjne DOI:10.15199/62.2016.11.19


  Wollastonit-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for contact angle (oil and water) and surface free energy (ethylene glycol and CH2I2). An increase in hydrophobicity of the film and the decrease of a surface free energy were obsd. Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na zwilżalność powierzchni folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem. Miarą adhezyjności powierzchni otrzymanych filmów były kąty zwilżania dla wody oraz oleju a także wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych. Stwierdzono istotny wpływ gumy arabskiej na hydrofobowość folii oraz zmniejszenie się ich swobodnej energii powierzchniowej, zwłaszcza składowej polarnej. We wcześniejszej pracy oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem1). Oprócz pożądanych właściwości wytrzymałościowych folie biopolimerowe muszą charakteryzować się określonymi cechami powierzchniowymi. W przypadku zastosowania folii jako opakowania zabezpieczającego owoce lub warzywa przed wyschnięciem musi ona stanowić odpowiednią barierę do przenikania przez nią płynów i gazów, w tym wody i olejów. W związku z tym pożądane jest, aby charakteryzowała się ona jak największą hydrofobowością. Nadmierna hydrofilowość opakowań żywności może być przeszkodą w regulowaniu ich wodochłonności, co może ułatwiać migrację wody podczas przechowania produktów spożywczych2). Jednym z głównych czynników decydującym o właściwościach adhezyjnych folii jest dobór plastyfikatora2-4). Jego obecność gwarantuje, że skrobia podgrzewana podczas przygotowywania folii nie ulega degradacji a żelatynizacji. Do najczęściej stosowanych plastyfikatorów należy glicerol, jednak jego wodorotlenkowa struktura sprawia, że jako plastyfikator wykazuje on silnie hydrofilowy charakter i skłonność do wiązania wody, co nie zawsze p[...]

Physical properties of kaolin clay-containing pectin gels Właściwości fizyczne żeli pektynowych zawierających glinkę kaolinową DOI:10.15199/62.2017.2.29


  Low-ester pectin was mixed with various amts. of kaolin clay to obtain hydrous gels. The addn. of clay resulted in an alteration of phys. parameters of gels, esp. d. and colour. Performed texture profile anal. revealed an increase of hardness, adhesiveness and flexibility of the kaolin- -enriched gels. Zaprezentowano wyniki eksperymentalnych badań cech fizycznych żeli otrzymanych z mieszanki pektyny z nanododatkiem w postaci gliny kaolinowej. Badania przeprowadzono dla 6 różnych kombinacji, wyznaczając podstawowe parametry fizyczne (gęstość, aktywność wody, barwa, zwilżalność) termiczne (analiza DSC) oraz reologiczne (profilowa analiza tekstury TPA). Stwierdzono istotny wpływ zarówno zawartości pektyny, jak i dodatku kaolinu. Wykonana analiza korelacji wykazała istnienie związku pomiędzy zmierzonymi parametrami fizycznymi a wyznaczonymi cechami TPA. Pektyny to polisacharydy występujące w ścianach komórkowych wielu roślin. Są to przede wszystkim poliuronidy składające się z połączonych ze sobą wiązaniami α-(1,4)-glikozydowymi resztkami kwasu D-galakturonowego. W zależności od stopnia estryfikacji grup karboksylowych reszt kwasu galakturonowego grupami metylowymi wyróżnia się pektyny wysokometylowane (stopień estryfikacji powyżej 50% grup karboksylowych) oraz niskometylowane (stopień estryfikacji poniżej 50%)1). Bogate w pektyny są owoce, zwłaszcza takie jak jabłka, brzoskwinie, śliwki i cytrusy. Pod względem odżywczym nie są trawione przez organizm ludzki, stanowią zatem jako ciała balastowe jedną z frakcji błonnika. Wiele mikroorganizmów ma jednak zdolność rozkładu pektyn. Z powodu swojej szerokiej dostępności i obfitości, biozgodności i stosunkowo niskiej ceny są powszechnie stosowane jako środek zagęszczający i stabilizator, nie tylko w przemyśle spożywczym, ale też w farmaceutycznym i tekstylnym. W ostatnich latach pektyny znajdują również zastosowanie jako baza do wytwarzania aerożeli i filmów zawierających różne [...]

 Strona 1  Następna strona »