Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek KOTT"

Prognozowanie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych DOI:10.15199/48.2017.04.08

Czytaj za darmo! »

Rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w całej gospodarce światowej jest efektem rozwoju społeczno-gospodarczy oraz postępu technicznego. W Polsce sektorem gospodarki, który w ostatnim dziesięcioleciu odnotował znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej jest sektor gospodarstw domowych. Określenie głównych czynników wpływających zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe jest niezbędne dla poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze. W referacie zaprezentowano sposób prognozowania średnioterminowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z użyciem modelu ekonometrycznego. Abstract. Socio-economic development and technological progress are the cause of the ever-growing demand for electricity in the whole world economy. In Poland, in the last decade, the household sector recorded a significant increase in electricity consumption. Understanding the factors influencing the electricity consumption of households is necessary to improve energy efficiency. The paper shows how a medium-term forecast of electricity consumption in households using an econometric model. (The forecasting electricity consumption in households). Słowa kluczowe: analiza, prognozowanie, zużycie energii elektrycznej, gospodarstwa domowe Keywords: analysis, forecasting, electricity consumption, households. Wstęp W ostatnich latach często używanym pojęciem w kontekście elektroenergetyki jest rozwój zrównoważony, który można określić jako proces mający na celu zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju, które sformułował Hermanem Daly, są następujące:  tempo zużycia zasobów odnawialnych nie może przekraczać tempa ich odtwarzania;  tempo zużycia zasobów nieodnawialnych nie może przekraczać tempa, w jakim pojawiają się ich odnawialne substytuty;  tempo emisji zanieczyszczeń nie może przekraczać zd[...]

Szanse i bariery bezpieczeństwa elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Wymaga to zapewnienia dostaw energii w odpowiedniej ilości oraz jakości, z uwzględnieniem zaostrzających się norm ekologicznych. Zatem jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Podstawą rozwoju gospodarczego jest zapewnienie dostaw energii. istnieją przy tym wzajemne powiązan[...]

Prognozowanie wskaźnika energochłonności w wybranych gałęziach przemysłu

Czytaj za darmo! »

Przemiany gospodarki w Polsce oraz stale rosnące ceny nośników energii w ostatniej dekadzie spowodowały znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw ograniczeniem zużycia energii. Spowodowało to, iż jednym z najważniejszych wskaźników pozwalającym ocenić stan przemysłu jest jego energochłonność, a prognozowanie tego wskaźnika pozwala na zaplanowanie strategii rozwoju przemysłu krajowego. W referacie przedstawiono wyniki analiz wskaźników energochłonności w wybranych gałęziach przemysłu. Abstract. The dynamic transformations of economy in Poland and steels growing prices of energy supports in last decade caused major increase of interest of limitation of energy-consuming by business enterprises. One of the most important factors, which permits estimate the condition of industry is t[...]

Wpływ struktury gałęziowej przemysłu na energochłonność produkcji

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zmniejszenie energochłonności przemysłu, który jest największym odbiorcą energii elektrycznej. W artykule przedstawiono przykładowe rezultaty badań wpływu wybranych czynników na energochłonność procesów produkcyjnych w wybranych gałęziach przemysłu, a także podjęto próbę stworzenia modelu ekonometrycznego. Abstract. One of the way improvement the energy safety the state is reduction energy-intensity of industry which is the biggest customer energy. In the paper represented an examples results the researches influence chosen factors on the energy-intensity selected process industries, and try to create the econometric model. (The analysis influence of changes structure branches industries on energy intensity). Słowa kluczowe: analiza, przemysł, modelowanie, energochłonność. Keywords: analysis, intensity, simulation, energy intensity. Wstęp Energia pełni jedną z najważniejszych ról w życiu i rozwoju społeczeństwa. Jest podstawowym i zarazem niezbędnym czynnikiem w realizacji każdej działalności gospodarczej. Najbardziej cenioną formą energii jest energia elektryczna, której największą zaletą jest możliwość zamiany jej na dowolną inną formę energii (np. mechaniczną, ciepło). Stale rosnące potrzeby energetyczne państwowych gospodarek, kurczące się zasoby paliw kopalnych oraz degradacja środowiska naturalnego spowodowana wydobyciem surowców i produkcją energii elektrycznej wymuszają zwrócenie szczególnej uwagi na problemy polityki energetycznej państwa, a tym samym na bezpieczeństwo energetyczne. Unia Europejska jest na etapie wdrażania szeroko rozumianych regulacji w zakresie produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii. Plan ten jest oparty o dokumenty nazywane Pakietem Klimatyczno- Energetyczym dla Europy (w skrócie 3x20 do roku 2020). Zakładają one 3 najważniejsze postulaty: osiągnięcie w 2020 roku 20% redukcji emisji CO2, zwiększenia do 20% udziału zasobów [...]

 Strona 1