Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Krupa"

Technologia wytwarzania bezwodnego octanu sodu DOI:10.15199/62.2018.4.6


  Octan sodu jest związkiem chemicznym o bardzo szerokim zastosowaniu. Może być wykorzystany w produkcji farmaceutyków, kosmetyków, chemikaliów, żywności, nanomateriałów, biomateriałów i urządzeń elektronicznych1). Przede wszystkim jest dodawany do żywności jako konserwant oraz regulator kwasowości. Może być także stosowany jako wzmacniacz smaku2). Jest też odczynnikiem powszechnie wykorzystywanym m.in. w laboratoriach biologii molekularnej oraz w biochemii. W przemyśle octan sodu jest często dodawany do kwaśnych odpadów w celu ich neutralizacji. Poza tym pomaga usuwać zanieczyszczenia, plamy, rdzę lub kamień z powierzchni metalowych. Octan sodu występuje w postaci dwóch form krystalicznych. Do temp. 58°C występuje w postaci trihydratu, a w temperaturach wyższych w postaci bezwodnej. W temperaturze przejścia uwodniona sól częściowo rozpuszcza się we własnej wodzie krystalizacyjnej i tworzy się mieszanina roztworu octanu sodu oraz jego bezwodnej soli. Entalpia przemiany jednej formy w drugą wynosi 264,0 kJ/kg3). Trójwodny octan sodu jest zaliczany do grupy materiałów zmiennofazowych PCM (phase change materials). Są to substancje skłonne do absorbowania, akumulowania lub uwalniania dużej ilości energii w trakcie przemiany fazowej. Obecnie poszukuje się takich PCM, które charakteryzowałyby się dużym ciepłem przemiany fazowej, dużą przewodnością cieplną, odpowiednią temperaturą topnienia, stabilnością chemiczną, niską ceną oraz brakiem toksyczności i działania korozyjnego. Takimi właściwościami odznaczają się często sole uwodnione4). Ograniczeniem w stosowaniu trihydratu octanu sodu jako PCM jest wytrącanie się fazy stałej w temperaturze topnienia. Hydrat tej soli zawiera 60,28% mas. octanu sodu i 39,72% mas. wody5). Trihydrat octanu sodu rozkłada się, rozpuszcza się częściowo w wodzie uwalnianej ze struktury krystalicznej, a c[...]

Direct method for production of zirconyl nitrate from zirconium silicate Bezpośrednia metoda otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu DOI:10.15199/62.2016.4.22


  ZrSiO4 was treated under lab. conditions with concd. HNO3 optionally after addn. of H2SO4, HCl or HF at 150°C under 0.3-0.65 MPa for 1-3 h to produce ZrO(NO3)2 sepd. then from reaction mixt. by evapn., centrifugation, crystn. and filtration. The Zr recovery was up to 90%. Use of pure HNO3 was recommended to avoid formation of other salts. Opracowana metoda polega na otrzymywaniu azotanu cyrkonylu bezpośrednio z krzemianu cyrkonu w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury. Pozwala to na otrzymanie produktu końcowego z pominięciem wysoce energochłonnych etapów, stosowanych w znanych metodach kwaśnych i alkalicznych. Przebadano wpływ warunków prowadzenia procesu na jego wydajność i wyznaczono optymalne warunki procesu. Związki cyrkonu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Azotan cyrkonylu jest szeroko wykorzystywany w syntezie związków cyrkonowych, stosowanych następnie m.in. w układach katalitycznych, medycynie, farbiarstwie, przemyśle garbarskim, celulozowo- papierniczym oraz w ceramice. Ponadto znajduje on zastosowanie w syntezie materiałów o nanodrobnych cząstkach, np. ZrO2 metodą zol-żel1-3). Opisano sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu w wyniku reakcji tetrachlorku cyrkonu lub chlorku cyrkonylu z kwasem azotowym lub tlenkami azotu w obecności wody4). Proces można przedstawić za pomocą reakcji (1) i (2): Z rOCl2 + 2HNO3 → ZrO(NO3)2 + 2HCl (1) Z rCl4 + 2HNO3 + H2O → ZrO(NO3)2 + 4HCl (2) Tworzący się chlorowodór, wraz z wodą i nadmiarem kwasu azotowego, jest odpędzany z mieszaniny przez ogrzewanie. Po odparowaniu otrzymuje się biały krystaliczny proszek azotanu cyrkonylu. Uzyskiwanie soli cyrkonowej tą metodą wiąże się z koniecznością wcześniej[...]

 Strona 1