Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Noszczyk"

Wybrane problemy cieplno-wilgotnościowe oraz termowizyjne badań ścian szachulcowych


  W artykule przedstawiono różne technologie wypełniania pola szachulca oraz praktyczne sposoby ocieplenia takiej przegrody. Ściany szachulcowe zostały również poddane analizie cieplno-wilgotnościowej w charakterystycznych przekrojach. Wskazano również możliwości wykorzystania badań termowizyjnych przy ocenie jakościowej przegród.Obecnie, każdy nowo wznoszony budynek musi spełniać restrykcyjne przepisy co do energochłonności. Projektuje się nowe przegrody o coraz lepszych parametrach termoizolacyjnych. Nie wolno jednakże zapominać o przegrodach już istniejących, które bardzo często muszą zostać poddane termomodernizacji. Przykładem takiej przegrody zewnętrznej może być ściana szachulcowa. Ze względu na charakterystyczną budowę, użyte materiały oraz niepowtarzalny wygląd stanowi ona element zabytkowy, który objęty jest szczególną ochroną, zgodnie z polskim prawem [6]. Ściana szachulcowa, jako przegroda niejednorodna, stanowi wyzwanie podczas obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Projektant musi zmierzyć się nie tylko - z jej niejednorodnością geometryczną, ale również materiałową. Dodatkowym problemem w istniejącej przegrodzie, może być zidentyfikowanie użytych materiałów przy jej wznoszeniu oraz ich rzeczywistych parametrów cieplnych i wilgotnościowych. Obliczenia takiej ściany zewnętrznej można wykonać na podstawie polskiej normy [3], jako jednokierunkowe przenikanie ciepła oraz dodatkowo wykorzystując oprogramowanie do założonego dwu- lub trzykierunkowego przenikania ciepła. W warunkach rzeczywistych, pomocne w ocenie takiej przegrody mogą być badania termowizyjne. Nowatorskim rozwiązaniem dla takich przegród mogłoby być również wykorzystanie termografii aktywnej w celu określenia występujących w niej defektów [7], [8]. W artykule przedstawiono budowę tradycyjnych ścian szachulcowych oraz praktyczne sposoby ich ocieplenia. Obliczono jej parametry cieplno-wilgotnościowe oraz porównano wyniki współczynnika przenikania ciepła w [...]

Lokalizacja wtrąceń materiałowych w przegrodach budowlanych za pomocą termografii aktywnej


  Artykuł porusza zagadnienie badań przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Szczególny nacisk położono na jej zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju wtrąceńmateriałowychw ścianach. Podane są przykładywykorzystania termografii aktywnej oraz opis wykonywanego badaniamodelowej przegrody z wtrąceniami z materiałów znacznie różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła i pojemnością cieplną, tj. ze styroduru, stali oraz granitu. Porównano ze sobą i poddano analizie otrzymane termogramy dla każdego rodzaju wtrącenia.Artykuł zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań oraz wskazuje możliwości rozwoju i zastosowania tego typu badań w budownictwie. Słowa kluczowe: przegroda budowlana, wtrącenia materiałowe, termografia aktywna.Podstawowymwymaganiemprzy jakościowych badaniach budynków metodą termowizyjną jest występowanie naturalnej różnicy temperatury powietrza po obu stronach badanego elementu. Różnica ta powinna wynosić co najmniej 15 °C, co bardzo często jest sporym utrudnieniem w przeprowadzeniu prawidłowych pomiarów w nieogrzewanych budynkach zabytkowych. W takiej sytuacji pomocna może okazać się termografia aktywna [2], któramoże być stosowana niezależnie od panującej różnicy temperatury po obu stronach przegrody. Obecnie badania termowizyjne (pasywne) są powszechnie wykorzystywane w budownictwie do określania jakości wykonania izolacji termicznej budynku [4]. Badania te wskazują "słabe"miejsca w obudowie budynku, w których dochodzi do zwiększonego przepływu ciepła przez mostki cieplne. Termografia aktywna umożliwia prowadzenie takich badań bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Standardowy pomiar kamerą termowizyjną wykonuje się podczas naturalnej różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody. Natomiast termografia aktywna różni się tym, że do badanego układu wprowadzamy dodatkowe źródło ciepła bądź chłodu, które nagrzewa lub chłodzi badaną ścianę i zachodziwówczas[...]

Wyznaczanie głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej przy użyciu termografii aktywnej DOI:10.15199/33.2016.02.11


  Wartykule omówiono zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych, w tym przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym.Wewnętrzne wtrącenia materiałowe w badanych modelach przegród zostały wykonane ze styropianuXPS, stali oraz granitu.Otrzymanewyniki opisano za pomocą bieżącego kontrastu temperaturowego. Artykuł prezentuje sposób wyznaczania głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej za pomocą metody echo defect shape. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji głębokości defektów w przegrodach. Słowa kluczowe: termografia aktywna, wtrącenia materiałowe, metoda echo defect shape.Obecnie badania termowizyjne są doskonale znanym sposobem detekcji miejsc ucieczki ciepła z budynku przez jego obudowę termiczną [6, 9]. Badania te zalicza się do termowizji pasywnej, która wykorzystuje naturalną różnicę temperatury po obu stronach badanej powierzchni. Inną odmianą stosowania termowizji są badania za pomocą termografii aktywnej [2, 3, 4, 5, 7]. Polega ona na kontrolowanym pobudzeniu cieplnym badanego elementu, w wyniku czego dochodzi do ogrzania (ochłodzenia) elementu, a następnie cyklicznej rejestracji termogramów w fazie wychładzania (ogrzewania) badanej powierzchni. Na podstawie zmiany rozkładu pola temperatury w czasie na badanej powierzchni można wnioskować o miejscach lokalizacji różnego rodzaju defektów w badanym elemencie. Przy stosowaniu różnego rodzajumetod obrabiania otrzymanych danych rozkładu pola temperatury w czasiemożna również szacować głębokość zalegania takich defektów pod jednorodną warstwą materiału. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze,metodę wyznaczania głębokości zalegania wtrąceńmateriałowych oraz wybrane wyniki obliczania tej głębokości w przypadku wykonanego modelu przegrody. Badanie doświadczalne Badanie [...]

Badania stali konstrukcyjnej metodą termowizyjną podczas statycznej próby rozciągania DOI:10.15199/33.2017.11.03


  Podstawowym badaniem umożliwiającym ocenę wytrzymałości stali konstrukcyjnej jest statyczna próba rozciągania, polegająca na rozciąganiu próbki aż do zerwania iwyznaczeniu właściwości mechanicznych, w tym m.in. wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, wydłużenia podczas zerwania orazmodułu sprężystości podłużnej. Badanie to przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1 [3]. Po osiągnięciu granicy plastyczności podczas przeprowadzania statycznej próby rozciągania, na skutek ukośnego ścinania w płaszczyźnie największych naprężeń stycznych, badana próbka nagrzewa się. Rozkład pola temperatury na powierzchni badanej próbki podczas badań wytrzymałościowych wskazuje miejsce zniszczenia badanego elementu przed jego rzeczywistym zniszczeniem (wzrost temperatury w obszarze zniszczenia). Ważną zaletą badań termowizyjnych jest to, że są bezdotykowe i należą do badań nieniszczących. W artykule podjęto próbę zbadania korelacji pomiędzy naprężeniami normalnymi a temperaturą na powierzchni próbek. Podobne badania były już wcześniej przeprowadzane przez innych badaczy [1, 2, 4], ale w literaturze nie znaleziono przykładów badań drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych, podczas normowej statycznej próby rozciągania z jednoczesną rejestracją rozkładu pola temperatury. Badania Statyczną próbę rozciągania wykonano wLaboratoriumKonstrukcji Budow[...]

Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2017.11.11


  Innowacyjne podejście do projektowania, wykonywania oraz zarządzania obiektami budowlanymi sprawia, że coraz więcej nowoczesnych technologii trafia do budownictwa. W ostatnich latach bardzo mocno zwiększyło się zainteresowanie tematem bezzałogowych statków powietrznych (z ang. Unmanned Aerial Vehicle - UAV), potocznie zwanych dronami. Polska jest jednym z liderów światowych, jeśli chodzi o liczbę wydawanych uprawnień do wykonywania lotów dronami. Nagły skok zainteresowania uzyskaniem takich uprawnień wystąpił w 2015 r. (tabela). W kolejnych latach liczba operatorów dronów w Polsce stale się zwiększa, a wraz z nią liczba firm świadczących różne usługi z wykorzystaniem tych urządzeń latających. Z usług operatorów dronów coraz chętniej korzysta również budownictwo. Drony w budownictwie Standardowo drony wykorzystywane są do wykonywania klasycznych zdjęć oraz filmów z powietrza.Wbudownictwie ich użycie jest szczególnie uzasadnione w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, takich jak np. kominy, chłodnie kominowe, stropodachy, wieże, duże hale przemysłowe lub niebezpiecznych, np. obiekty grożące zawaleniem, miejsca skażone [3, 8]. Firmy zarządzające obiektami budowlanymi (administratorzy, zarządcy budynków) korzystają z dronów również do wykonywania cyklicznych kontroli technicznych obiektów budowlanych (stropodachy, systemy rynnowe), co pozwala obniżyć koszty tych prac. W literaturze można spotkać przykłady zastosowania do wspomagania wykonywania dokumentacji (również 3D) budynków o różnym przeznaczeniu, [...]

Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej DOI:10.15199/33.2015.10.19


  Jedną z nieniszczącychmetod badania przegród budowlanych o nieznanej strukturze jest termografia aktywna w trybie odbiciowym.Metodę tę zastosowano do badaniamodeli ściany betonowej, z płyt OSB oraz płyt g-k z zamodelowanymi wtrąceniamimateriałowymi o znacznie różniących sięwłaściwościach cieplnych. Badanie w komorach klimatycznych polegało na nagrzewaniu modelu ściany impulsem ciepła o mocy 7,2 kW, a następnie rejestrowaniu termogramów podczas stygnięcia ściany, w stałych odstępach czasu za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie zarejestrowanego na termogramach rozkładu temperatury wnioskowano o właściwościach cieplnych i położeniu defektów podpowierzchniowych. Słowa kluczowe: przegrody budowlane, badania termowizyjne, termografia aktywna.Tradycyjne termowizyjne badania budynków i innych obiektów budowlanych polegają na identyfikacji rozkładu temperatury na ich powierzchniach granicznych, tj. na powierzchni zewnętrznej i od strony pomieszczenia, bez kontrolowanej zewnętrznej ingerencji i stymulacji cieplnej w ich stan termodynamiczny [3]. Na podstawie otrzymanego powierzchniowego rozkładu temperatury (termogramu) badanej przegrody budowlanej wnioskuje się o stanie izolacyjności cieplnej przegrody (ocena jakościowa). W praktyce oznacza to, że termiczną obudowę budynków bada się "w stanie takim, jaki jest", bez dodatkowego kontrolowanego wymuszenia termicznego. Tego typu badania budynków są badaniami klasycznymi, od wielu lat najczęściej stosowanymi i umownie określanymi jako "termografia w podczerwieni" lub "badania termowizyjne". Termografia aktywna służy do wykrywania defektów lub wtrąceń materiałowych w przypowierzchniowej warstwie badanego materiału (przegrody budowlanej) oraz do wyznaczania nieznanych właściwości cieplnych materiałów tworzących badany element. Metoda aktywna termografii w podczerwieni polega na świadomym i kontrolowanymzewnętrznymwymuszaniu (wzbudzaniu) cieplnym badanego elementu źródłem[...]

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego DOI:10.15199/33.2019.09.03


  Wostatnich latach zaobserwowaćmożna upały utrzymujące się przezwiele dni. Z drugiej strony obecny trend w architekturze stawiający na duże powierzchnie przeszklone powoduje, że pomieszczenia narażone są na przegrzewanie [2]. Problem ten najczęściej rozwiązywany jest przez zastosowanie dodatkowego systemu chłodzenia. Na etapie projektowania budynków zwraca się szczególną uwagę na ich energooszczędność w okresie zimy. Budynek energooszczędny powinien jednak charakteryzować się również małym zużyciem energii latem, a przy tym być komfortowy dla użytkowników. Opisana sytuacjamoże wynikać z faktu, że jedyne liczbowe wymaganie dotyczące ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń zawarte jest w WT. W załączniku nr 2 w pkt 2.1 zapisano warunek graniczny dotyczący współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych: g = fc - gn < 0,35 (1) gdzie: fc - współczynnik redukcji promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne; gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego danego typu oszklenia. Warunku z wzoru 1 nie stosuje się jednak do okien: a) o kierunku od północno-zachodniego do północno-wschodniego, których nachylenie do poziomu przekracza 60°; b) chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym; c) o powierzchnimniejszej niż 0,5m2. Zgodnie z normą ISO 7730 komfort termiczny w pomieszczeniu jest to taki stan, którywyraża zadowolenie z panujących w nim warunków termicznych. Do oceny komfortu termicznego najczęściej wykorzystuje się wskaźniki: PMV (Predictive Mean Vote) oraz PPD (Predicted Percentage ofDissatisfied). Szczegółowy opis obu wskaźników oceny można znaleźć w literaturze [1, 5, 7]. W artykule zwrócono uwagę na problem przegrzewania się pomieszczeń spełniających polskie wymagania prawne. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania WUFI[...]

 Strona 1