Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert KRZYŻEK"

Modyfikacja współrzędnych naroży budynku wyznaczonego w trybie RTN GNSS z zastosowaniem algorytmu środka ciężkości NPsc 2 DOI:10.15199/50.2015.12.2


  Proces wyznaczania budynków w trybie RTN GNSS przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji i wiarygodności wyników pomiaru jest stosunkowo trudnym zadaniem dla geodety. Ze względu na utrudnienia w pomiarach w czasie rzeczywistym związane z przesłoniętym horyzontem, dodatkowo wykorzystuje się pośrednie metody pomiarowe. Niestety nie zawsze taki sposób pomiaru umożliwia uzyskanie współrzędnych naroży budynków w sposób wiarygodny. Wyjątkiem tutaj jest wykorzystanie metody wcięcia liniowego w pomiarach RTN GNSS. W niniejszym artykule podjęto próbę rozwiązania problemu pomiaru budynku technologią RTN GNSS dla tak zwanej metody punktu na prostej. W tym celu przeprowadzono pewne czynności obliczeniowe prowadzące do modyfikacji współrzędnych x, y naroży budynku uzyskanych z pomiaru. Taki proces został zaproponowany w niniejszym artykule poprzez wprowadzenie do wyników pomiaru terenowego autorskiego algorytmu środka ciężkości NPsc. W artykule zaprezentowano szczegółowy proces realizacji nowatorskiego algorytmu, który został poparty eksperymentem badawczym na rzeczywistym obiekcie testowym wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników. Słowa kluczowe: środek ciężkości, RTK, RTN GNSS, budynki, punkt na prostej, punkty bazowe.1. Wprowadzenie Budynek jest jednym z najistotniejszych obiektów w typowych pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, jak i podczas prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W każdym z tych przypadków bardzo ważną rolę odgrywa czas i dokładność realizacji zadań. W związku z tym powstają co raz to doskonalsze rozwiązania technologiczne zmierzające do ułatwienia pracy geodetom w terenie. Jednym z takich rozwiązań jest technologia pomiaru budynków w trybie RTN GNSS. Należy tu jednak zaznaczyć, że ze względów naturalnych, budynki są trudnymi obiektami do pomiaru w czasie rzeczywistym (przesłonięty horyzont). Dlatego też prowadzone są ciągle badania nad zwiększeniem wiarygodności wyników pomiaru w trybie R[...]

Inwentaryzacja powykonawcza budynków w kontekście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenu* DOI:10.15199/50.2016.8.2


  Z dniem 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa z 20 lutego 2015 roku będąca nowelizacją prawa budowlanego, która miała ułatwić inwestorowi rozpoczęcie procesu budowlanego, nie nakładając, przy określonych warunkach, wymogu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę. Ustawa ta była oczekiwana zarówno przez inwestorów jak i inne jednostki uczestniczące w procesie budowlanym. Przepisy te narzuciły na geodetów ponoszenie odpowiedzialności za umieszczanie informacji o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki, na podstawie wykonanej inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jednocześnie ustawodawca nie określił dopuszczalnych kryteriów niezgodności położenia zrealizowanego budynku względem projektu. W dotychczasowych przepisach również nie istniały takowe kryteria, ponieważ geodeta określał wyłącznie stan położenia budynku na dzień wykonanej inwentaryzacji. Zatem nie był odpowiedzialny za ewentualne odstępstwa w usytuowaniu obiektu od projektu. Obecnie od geodety wymagane jest potwierdzenie takiej zgodności. W świetle obowiązujących przepisów prawa geodeta musi więc wziąć pod uwagę wiele czynników determinujących ostateczne wnioski z przeprowadzonej analizy zgodności. Oczywistą sprawą jest bowiem fakt, że z pomiarów geodezyjnych nigdy nie uzyskujemy wyników współrzędnych naroży usytuowania budynku identycznych jak z projektu. Zatem podczas ustalania kryteriów, jakimi powinien kierować się geodeta podczas określania zgodności usytuowania budynku w porównaniu z projektem, powinny być podane wartości liczbowe dopuszczalnych odchyłek współrzędnych, podobnie jak zdefiniowane były dopuszczalne wartości niezgodności w usytuowaniu uzbrojenia podziemnego terenu względem projektu, nieobowiązujące również obecnie. Wnioski wynikające z inwentaryzacji powykonawczej budynku mogą mieć istotne znaczenie prawne w szczególnych przypadkach dotyczących usytuowania budynku względem granic nieruchomości. Podanie różnic m[...]

 Strona 1