Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Dębski"

Profesjonalne i trwałe mocowanie, kotwienie i miejscowe naprawy Nowy MONTER T-15 w ofercie firmy ATLAS DOI:


  Możliwość szybkiego oraz trwałego zamocowania elementów stalowych i betonowych czy wykonania szybkiej naprawy posadzki jest niezbędna podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Kluczowymi parametrami technicznymi w podstawowym zastosowaniu zaprawy montażowej jest jej czas wiązania, przyczepność do podłoża i wczesna wytrzymałośćmechaniczna.Wprzypadkumocowania elementów stalowych istotne są też dodatkowe właściwości zaprawymontażowej jak zdolność do ochrony stali zbrojeniowej wyrażana m.in. jako odporność na karbonatyzację. Przykłademspecjalistycznej zaprawy budowlanej o bardzo dobrych parametrach technicznych, przeznaczonej domocowania kotew oraz miejscowych napraw, jest ATLAS MONTER T-15 o nowej, ulepszonej recepturze.ATLAS MONTER T-15 to szybkowiążąca, cementowa zaprawa montażowa, dostępna jako sucha mieszanka do zarobienia wodą, charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, pozwalającymi na jej zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. W skład zaprawy wchodzą: specjalny rodzaj wysokowytrzymałego cementu; odpowiednio dobrane wypełniacze zapobiegające spękaniom zaprawy podczas utwardzania oraz inne dodatki modyfikujące zapewniające łatwe wymieszanie, bardzo dobre parametry robocz[...]

System ATLAS ROKER G ochrona przed hałasem istotną funkcją systemów ociepleń DOI:


  Ograniczona przestrzeń i związana z nią liczba dostępnych miejsc parkingowych w strefach miejskich i okołomiejskich, wzrastające ceny działek budowlanych w centrachmiast oraz jednocześnie zwiększająca się liczba pojazdów w Polsce, to główne przyczyny lokalizowania miejsc parkingowych wewnątrz budynków w postaci garaży podziemnych.Wślad za zmieniającymi się trendami idą wyroby budowlane, oferując nowe funkcje istotnie wpływające na komfort użytkowania pomieszczeń, czego przykładem jest nowy system ociepleń stropów i ścian ATLAS ROKER G.Ocieplenia stropów oraz ścian w garażach podziemnych, otwartych i zamkniętych wykonuje się przede wszystkim w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.Wymagane parametry techniczne określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła niemoże być większy niż 0,25W/(m2K) w przypadku stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i gdy temperatura ogrzewanego pomieszczenia na następnej kondygnacji ti ≥ 16°C. Osiągnięcie takiego współczynnika przez przegrodę zwykle wymaga zamocowania do stropu materiału termoizolacyjnego odpowiedniej grubości (ze względów bezpieczeństwa ogniowego najczęściej z wełny mineralnej[...]

Rozwój wyrobów dyspersyjnych stosowanych w systemach ETICS DOI:


  Obecnie w Polsce zastosowanie tynków dyspersyjnych jako finalnej, wierzchniej warstwy elewacji w złożonych systemach izolacji cieplnej (tzw. ETICS - ang. external thermal insulation composite systems) jest standardem, ale wśród klejów do wykonywania warstwy zbrojonej nadal dominują jednak wyroby mineralne. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z użycia kleju dyspersyjnego w systemach ETICS na przykładzie bezcementowej, dyspersyjnej masy klejącej ATLAS STOPTER K-100.zwraca Rozwój wyrobów dyspersyjnych stosowanych w systemach ETICS 1) Atlas sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: mgarecki@atlas.com.pl dr inż. Dawid Dębski1) dr inż. Mariusz Garecki1)*) Obecnie w Polsce zastosowanie tynków dyspersyjnych jako finalnej, wierzchniej warstwy elewacji w złożonych systemach izolacji cieplnej (tzw. ETICS - ang. external thermal insulation composite systems) jest standardem, ale wśród klejów do wykonywania warstwy zbrojonej nadal dominują jednak wyroby mineralne. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z użycia kleju dyspersyjnego w systemach ETICS na przykładzie[...]

Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na czas wiązania zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2017.11.54


  Konsekwencją postępu w budownictwie jest nieustanne zwiększanie wymagań technicznych wobec wyrobów budowlanych. Dotyczy to m.in. zapraw budowlanych na bazie cementu, obecnie najpowszechniej stosowanego spoiwa budowlanego. Zwiększenie wymagań odnosi się przede wszystkim do parametrów technicznych (np. wytrzymałości mechanicznej, trwałości). W celu ich spełnienia konieczna jest modyfikacja zapraw za pomocą dostępnych dodatków chemicznych i spoiw polimerowych. Podstawowymi dodatkami chemicznymi wpływającymi na parametry techniczne zapraw cementowych są modyfikowane polimery pochodzenia naturalnego (głównie etery celulozy) oraz syntetyczne spoiwa polimerowe występujące przede wszystkim w postaci redyspergowalnych proszków polimerowych (RDP z ang. redispersible polymer powders). Wpływ wymienionych dodatków chemicznych na parametry techniczne zapraw,mechanizmich działania oraz wzajemne oddziaływanie i kompatybilność jest przedmiotemzainteresowania badaczy od połowy XX w. Wubiegłych latach dosyć dużo uwagi poświęcono badaniom nad wpływem eterów celulozy na właściwości zapraw cementowych. Wykazano, iż powodują one zwiększenie retencji wody, polepszenie konsystencji, zwiększenie odporności chemicznej oraz niektórych właściwości mechanicznych, jak przyczepność do podłoża [3, 7, 11]. Poprawa parametrów technicznych wynika z ułatwionej hydratacji cementu, przez zatrzymanie wody w strukturze zaprawy. Jednocześnie pokazano, iż obecność eterów celulozy w zaprawie budowlanej powoduje znaczne opóźnienie wiązania cementu portlandzkiego [2, 3]. Może to wynikać m.in. ze zmniejszenia mobilności jonów w zaprawie, co wpływa na procesy hydrolizy i wytrącanie się faz z roztworu [8]. Powszechnie stosowanymdodatkiemsą też polimery pełniące m.in. funkcję dodatkowego spoiwa (kopolimery octanu winylu i etylenu, octanu winylu i estru winylowego kwasu wersenowego, kopolimer styrenowo- akrylowy, styrenowo-butadienowy, a także niektóre ho[...]

 Strona 1