Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adrian ZAKRZEWSKI"

Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne jako elementy aktywne spektroskopowych czujników gazów


  Optyczna detekcja gazów możliwa jest dzięki oddziaływaniu światła z ośrodkiem gazowym. Obecność molekuł gazu podlegającego detekcji zmienia właściwości fizyczne ośrodka (np. powietrza). Interesujące z punktu widzenia optycznej detekcji gazów, zmieniające się właściwości fizyczne powietrza, to optyczny współczynnik załamania i optyczny współczynnik absorpcji. O ile zmiany współczynnika załamania manifestują się niezależnie od długości fali światła, o tyle zmiany absorpcji zachodzą tylko dla ściśle określonych zakresów długości fali (piki absorpcji). Ponieważ selektywność ze względu na długość fali przekłada się na selektywność ze względu na rodzaj wykrywanego gazu, w praktyce wykorzystuje się przede wszystkim zmiany współczynnika absorpcji. Absorpcyjne pomiary stężenia gazów to część rozległej, dobrze opanowanej dziedziny - spektroskopii absorpcyjnej. Oprócz selektywności, istotną cechą detekcji optycznej w czujnikach jest brak konieczności chemicznego oddziaływania wykrywanego gazu [...]

Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne jako materiał nowoczesnej fotoniki – metody wytwarzania i zastosowania


  Kryształ fotoniczny to sztucznie wytworzona nanostruktura, w której występuje okresowa zmienność współczynnika załamania. Zmienność ta może mieć charakter jedno-, dwu- lub trójwymiarowy. Jeżeli okres zmian jest porównywalny z długością fali światła w strukturze, może wystąpić optyczna przerwa zabroniona. Kryształy fotoniczne z optyczną przerwą zabronioną, to nowa klasa "materiałów" na bazie których można wytwarzać nowe, bardziej efektywne i mniejsze przyrządy fotoniki, w tym układy optoelektroniki zintegrowanej o dużej skali integracji, nanolasery, światłowody o niespotykanych dotąd właściwościach oraz nowe typy czujników optycznych. Obszary zastosowań kryształów fotonicznych to: optyka, optoelektronika, technika mikrofalowa, biofotonika, akustyka, sensoryka [1]. Przykłady jedno- i dwuwymiarowych struktur fotonicznych to zwierciadło Bragga, włóknisty światłowód fotoniczny bądź też periodyczna matryca otworów wytrawiona w światłowodzie warstwowym. Najwięcej możliwości oferują struktury trójwymiarowe, ich technologia jest jednak kłopotliwa i wykracza poza obszar klasycznych technologii mikroelektroniki. W porównaniu do struktur trójwymiarowych dwuwymiarowe (planarne) kryształy fotoniczne charakteryzuje prostota wytwarzania i małe koszty wytwarzania. Rys. 1. Przykłady kryształów fotonicznych. Jasne i ciemne bloki reprezentują materiały o wyższym i niższym współczynniku załamania: a) - jednowymiarowy KF; b) - dwuwymiarowy KF o modulacji współczynnika załamania w płaszczyźnie XY; c) - trójwymiarowy KF Fig. 1. Examples of photonic crystals. Bright and dark fields represent materials of high and low refractive index: a) one-dimensional PhC, b) two-dimensional PhC with refractive index modulated inXY plane, c) three-dimensional PhC a) b) c) 30 Elektronika 2/2012 Metody wytwarzania dwuwymiarowych kryształów fotonicznych Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne można wytwarzać metodami dobrze znanymi i opracowanymi na użytek mikroelektroni[...]

 Strona 1