Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Kantor"

Jak skutecznie zmniejszyć ruch w sieciach P2P?

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zaobserwowano istotny wzrost popularności sieci P2P (peer-to-peer), a obecnie nadal odgrywają one znaczącą rolę [17]. Dla większości dostawców Internetu większy ruch, który ma być przesłany poza granice ich działania, oznacza większe koszty, ponieważ opłaty w rozliczeniach pomiędzy operatorami są zazwyczaj uzależnione od ilości wygenerowanego ruchu. Z tego powodu dla większości tych dostawców usług internetowych zmniejszenie ruchu do sieci partnerskich jest bardzo atrakcyjne. Część operatorów stosuje metody blokujące lub ograniczające ruch P2P, jednak takie działania powodują niezadowolenie klientów. Jednocześnie istnieje wiele metod, które - ograniczając ruch międzyoperatorski - poprawiają jakość transmisji dla użytkowników końcowych. W większości przypadków[...]

OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OBSŁUGI TRASOWANIA W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO (SDNROUTE) DOI:10.15199/59.2017.8-9.20


  Koncepcja sieci centralnie sterowanych programowo SDN zakłada rozdzielenie warstwy sterującej siecią - za pomocą sterownika dysponującego możliwie kompletną informację o jej stanie - od warstwy przełączającej dane. Ponieważ sterownik jest instancją programistyczną, czynności związane ze sterowaniem i zarządzaniem siecią generują mniejsze koszty operacyjne, np. przez łatwiejsze wprowadzanie zmian i redukcję nadmiarowości w sieciach, jak również są w mniejszym stopniu narażone na błędy, bowiem procedury konfiguracyjne są przeprowadzane w sterowniku, a nie we wszystkich węzłach sieci [11]. Identyfikacja strumieni danych w sieciach SDN opiera się na koncepcji przepływów, które mogą być definiowane z dowolną dokładnością, np. w oparciu o źródłowy adres MAC, docelowy adres IP czy też numer portu warstwy transportowej [5]. Moduł optymalizacyjny, zaproponowany w tym artykule, jest przygotowywany pod kątem praktycznego wdrożenia w ramach systemu SDNRoute, którego celem jest wspomaganie decyzji nt. trasowania (rutingu) w sieciach sterowanych programowo (SDN). Taki system jest szczególnie wartościowy w kontekście sieci SDN, które pozwalają na podejmowanie tego rodzaju decyzji w sposób dynamiczny i elastyczny. System powstaje w ramach prac projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem systemu SDNRoute jest opracowanie z wyprzedzeniem dla nadchodzącego okna czasowego odpowiednich polityk rutingu. Polityki te są przygotowywane na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł. W pierwszej kolejności są to dane przekazywane przez sterownik sieci i dotyczą aktualnego stanu sieci. Co więcej, dane historyczne są wykorzystywane do predykcji macierzy ruchu w nadchodzącym oknie czasowym. Dodatkowe informacje napływają od aplikacji sieciowych, np. zarządcy chmury obliczeniowej lub operatora sieci mobilnej. Wszystkie te dane zasilają moduł optymalizatora, którego zadaniem jest przygotowanie polityk rutingu. Poli[...]

 Strona 1