Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"magDaLena LetUn-ŁĄtKa"

System planowania produkcji stali w warunkach elektrostalowni

Czytaj za darmo! »

Znane z literatury metody planowania produkcji nie są przydatne w przypadku planowania produkcji stalowni, ponieważ nie uwzględniają założeń technologicznych i dynamicznie zmieniającego się procesu. Stosowane algorytmy nie odwzorowują pracy na rzeczywistym obiekcie, jakim jest elektrostalownia wyposażona w elektryczny piec łukowy, piec kadziowy oraz linię do ciągłego odlewania stali. Opisany w pracy system planowania produkcji tworzy plan oparty na tzw. "regułach priorytetu". Przedstawiono opracowany algorytm. Omówiono wybrane wyniki badań przemysłowych. Known from the literature methods of production planning are not suitable for an electric steelwork. The methods do not include technological assumptions and dynamically changing process. Known algorithms do not reflect a real processes of a steelwork with arc electric furnaces, ladle furnaces and continuous casting device. Described in the paper system for production planning generates plans basing on the so called “priorities rules". Developed algorithm has been presented. Some chosen research results have been discussed. Słowa kluczowe: produkcja stali, planowanie, elektrostalownia Key words: steel production, planning, electric steelwork S. 554 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Wstęp. Planowanie jest jedną z ważnych funkcji zarządzania, a umiejętność właściwego planowania pozwala na osiągnięcie zamierzonych zadań i celów. Planowanie produkcji w XXI wieku oparte na wielu założeniach technologicznych i organizacyjnych nie może opierać się tylko na doświadczeniu oraz intuicji człowieka, zwłaszcza w produkcji metalurgicznej, dlatego też konieczne jest wsparcie planisty systemami bardziej zaawansowanymi, o[...]

Planowanie produkcji stali a uwarunkowania technologiczne elektrostalowni


  Wzrost automatyzacji produkcji tworzy korzystne warunki dla wprowadzenia w zakładzie produkcyjnym rozwiązań wykorzystujących systemy informatyczne. Analizowany w pracy system planowania produkcji jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw, w szczególności elektrostalowni). Dotyczy on planowania krótkoterminowego, z co najwyżej miesięcznym wyprzedzeniem. Opracowany system planowania produkcji jest częścią Inteligentnego Systemu Ekspertowego [4, 5]. Planowanie działalności produkcyjnej elektrostalowni wymaga wyspecyfikowania wszystkich wymagań technologicznych, gdyż bez właściwie rozpoznanego procesu produkcyjnego i uwzględnieniu najdrobniejszych szczegółów, nie możliwe jest właściwe zaplanowanie procesu produkcji. Zatem prawidłowe rozpoznanie procesu jest podstawą opisanej w pracy metody planowania produkcji metalurgicznej. Increasing production automation creates favorable conditions for application information systems. Analyzed in the paper the production planning system responds to the needs of enterprises, in particular electric steel plants). It concerns the short-term planning, with at most one month in advance. Developed system for production planning is a part of the Intelligent Expert System [4, 5]. Scheduling production activities of an electric steel plant requires specifying of all technological restrictions, because without properly diagnosed the production process and taking into account every detail of the production, it is impossible to optimally plan production process. Therefore, proper recognition of the technological process is the basis of methods of planning of metallurgical production described in the work. Słowa kluczowe: produkcja s[...]

 Strona 1