Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD JACHOWICZ"

Rozwój mikrosystemów, czujników pomiarowych i systemów pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych PW

Czytaj za darmo! »

Rozwój metrologii datuje się od zarania dziejów rozwoju społeczeństw ludzkich - już wtedy potrzebne były pewne miary i wzorce niezbędne do wymiany materialnej. Metrologia jest ważnym elementem rozwoju cywilizacyjnego i jej waga ciągle wzrasta z postępem technicznym. Obecnie chcielibyśmy oceniać parametrycznie (a więc mierzyć) nieomalże wszystko - od parametrów technicznych, środowiskowych poprzez parametry biologiczne a kończąc na parametrycznych pomiarach organizmu ludzkiego i jego funkcji. Te oczekiwania ludzkości dobrze uzasadniają ciągły i szybki rozwój metrologii elektrycznej i elektronicznej. Wraz z powstaniem w 1954 r. w Politechnice Warszawskiej, Wydziału Łączności (wydzielonego z Wydziału Elektrycznego), w Katedrze Podstaw Telekomunikacji został powołany Zakład Miern[...]

Historia Polskiej Sekcji IEEE (w zarysie)


  I. IEEE, misja Polskiej Sekcji IEEE i jej założenie The Institute of Electrical and Electronics Engineering, Inc. jest wielonarodowym (ang. transnational) stowarzyszeniem zawodowym elektryków i elektroników skupiającym obecnie w swoich szeregach ponad 400 000 członków na całym świecie. Jest to największa organizacja zawodowa na świecie. Polska Sekcja IEEE (PS IEEE) została założona z inicjatywy i przy ogromnym wysiłku Prof. Adama Smolińskiego i poparciu i pomocy kilku innych osób 1 grudnia 1972 r. Głównym celem do osiągnięcia związanym z założeniem PS IEEE było umożliwienie dostępu do najnowszej literatury fachowej z dziedziny elektryki i elektroniki polskim inżynierom i naukowcom. Trzeba pamiętać, że w owym okresie czasu Polska należała do bloku państw komunistycznych, jej gospodarka opierała się na relacjach cenowych ustalanych przez państwo, średnie miesięczne wynagrodzenie inżyniera czy naukowca wynosiło 20-30 $US i trwała "zimna wojna" pomiędzy blokiem państw komunistycznych a blokiem państw kapitalistycznych. Te wszystkie okoliczności wpływały na to, że dostęp polskich naukowców i inżynierów do najnowszych osiągnięć światowych w dziedzinie elektroniki i elektryki był utrudniony, a najczęściej wręcz niemożliwy. Korzyści wynikające z powołania Polskiej Sekcji IEEE polegały głównie na tym, że PS IEEE otrzymywała bezpłatnie wszystkie czasopisma wydawane przez IEEE (w owym czasie około 90 tytułów związanych z różnymi specjalnościami). Trudności związane z powołaniem PS IEEE były wielorakie. Po pierwsze polityczne bo było to "wiązanie się" ze światem "imperialistycznym" (takiego terminu się wtedy używało). Trzeba było uzyskać zgodę ośrodków władzy (partii i rządu) oraz przydział dewiz na opłacenie składek członkowskich. W owym czasie opłacenie składki rocznej przez osobę prywatną było prawie niemożliwe bo musiała ona mieć udokumentowane źródło dewiz, a ponadto była to znaczna kwota rzędu 50US$ (około 2 miesięcznych pensji). [...]

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej

Czytaj za darmo! »

Szanowni Członkowie PTTS, Szanowni Czytelnicy miesięcznika ELEKTRONIKA, Korzystając z uprzejmości czasopisma ELEKTRONIKA "konstrukcje technologie zastosowania" chciałbym Państwa tą drogą poinformować, że na walnym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (PTTS) 26 czerwca 2012 r., na XII Konferencji Czujników Optoelektronicznych i Elektronicznych - COE'2012 w K[...]

Metody analizy parametrów roboczych detektora punktu rosy typu MEMS


  Półprzewodnikowy detektor punktu rosy typu MEMS jest zintegrowanym czujnikiem umożliwiającym pomiar wilgotności bezwzględnej gazu w sposób zgodny z definicją tego parametru. W odróżnieniu od klasycznych higrometrów z detektorem optycznym, w higrometrze z detektorem półprzewodnikowym wykorzystywana jest zależność parametrów elektrycznych detektora od ilości molekuł wody kondensującej na jego powierzchni. Parametry wypadkowe detektora, jakie ulegają zmianie wraz z pojawianiem się nowych warstw wody to wypadkowe wartości rezystancji równoległej Rp i pojemności równoległej Cp oraz moduł impedancji |Z|, będący wypadkową poprzednich dwóch wielkości. W rzeczywistości każda z wymienionych wielkości jest elementem zastępczym systemu linii transmisyjnych RiCi o stałych rozłożonych, których parametry zależą od ilości molekuł wody i rodzaju ich rozłożenia na powierzchni detektora [1], [2]. Znajomość zależności wymienionych wielkości od ilości wody na powierzchni lustra pozwala na określenie progu detekcji, a tym samym na określenie istotnego czynnika mającego wpływ na dokładność pomiaru wilgotności gazu. Problem jaki pojawia się w trakcie pomiaru wilgotności z wykorzystaniem opisywanego detektora, to wybór odpowiedniego progu detekcji, to jest wartości Cp, Rp lub |Z| dla których zmierzona temperatura powierzchni detektora jest temperaturą punktu rosy. Konstrukcja detektora typu MEMS i jego zasada pracy Detektory punktu rosy typu MEMS [3] zaprojektowano w Zespole Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, a wykonano w Instytucie Technologii Elektronowej na podłożu krzemowym z dwiema warstwami metalizacji (rys. 1). Rys.1. Przekrój przez strukturę detektora MEMS Fig 1. MEMS detector cross-section Rys. 2. Widok poszczególnych warstw metalizacji detektora punktu rosy: a) geometria grzejnika (linie grube) i termorezystora (linie cienkie), b) geometria detektora molekuł wody (system elektrod grzebieniowych) Fig. 2. Separ[...]

Zasada działania i konstrukcja wzorcowego dwustrumieniowego generatora wilgotności

Czytaj za darmo! »

Generatory wilgotności są to urządzenia pozwalające na wytwarzanie w sposób ciągły próbki gazu o zadanej wilgotności. Znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach badawczych zajmujących się precyzyjną kalibracją czujników wilgotności. Wśród wielu rozwiązań konstrukcyjnych cechujących generatory wilgotności najczęściej spotykane są trzy grupy: dwuciśnieniowe, dwutemperaturowe oraz dwustrumieniowe. Działanie generatorów dwutemperaturowych bazuje na nawilżeniu strumienia gazu w określonej temperaturze, a następnie przetransportowaniu nawilżonego gazu do komory testowej o temperaturze większej niż temperatura saturacji. W ten sposób uzyskuje się regulację wilgotności względnej. Dokładność w tego typu generatorze zdeterminowana jest głównie przez dokładność pomiaru/ust[...]

Porównanie wpływu czterech technologii na właściwości funkcjonalne bezprzewodowego interfejsu do mikroczujników i mikrosystemów

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy dwóch aspektów badawczych silnie ze sobą powiązanych: konstrukcyjno-systemowego - budowy bezprzewodowego i bezbateryjnego interfejsu dla mikroczujników/mikrosystemów o znamionach uniwersalności oraz sprawdzenia nowych tanich technologii realizacji tego interfejsu. Interfejs wykonany został z elementów dyskretnych na podłożach LTCC, PET, LCP oraz na standardowym laminacie (FR4) z wykorzystaniem odpowiednich dla tych technologii procesów wytwarzania ścieżek przewodzących i montażu elementów. Przedstawione zostały zarówno wyniki dotyczące testów samych podłoży jak i całego skonstruowanego interfejsu. Abstract. The paper presents research and construction aspects of universal wireless and battery less smart sensor system made with four different techniques. In this work FR4 laminate (PCB), Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC), Liquid Crystal Polymer (LCP) and Polyethylene Terephthalate foil (PET) were used as an interface electronic and sensor board. Suitable for the type of substrate four different techniques and materials were used to fabricate conductive traces and to mount electronic components. The interface operation idea was tested using build up hardware and software. The paper reports comparison of electrical parameters obtained in the tests for each type of board with complete realized wireless interface. (Comparison of the four technologies impact on functional properties of the wireless interface to microsensors and microsystems). Słowa kluczowe: mikrosystem, interfejs bezprzewodowy. Keywords: microsystem, wireless interface. Wstęp Większość czujników konstruowana jest w ten sposób, aby ich część aktywna była otwarta na środowisko badane, często o agresywnym i destrukcyjnym charakterze (np. roztwory chemiczne, wysoka temperatura czy wilgotność). W związku z tym wszelkie połączenia elektryczne (w tym montaż drutowy struktury czujnika) są najsłabszym punktem całego systemu pomiarowego. Zwiększenie niezawodnoś[...]

Bezprzewodowa sieć czujnikowa do monitoringu parametrów środowiskowych w aplikacjach ogrodniczych


  Od czasów wynalezienia tranzystora w 1947 roku, elektronika jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów nauki. Tak dynamiczny rozwój elektroniki sprawia, że wkracza ona w każdą dziedzinę naszego życia. Coraz szersze zastosowanie znajduje również w rolnictwie, które jest jedną z największych i najważniejszych gałęzi produkcji. Oczywiste jest, że o ile człowiek przeżyje bez telewizora, czy też samochodu, o tyle nie poradzi sobie bez jedzenia. Tymczasem wraz z rozwojem gospodarek w krajach rozwiniętych, coraz mniejsza część ludności zajmuje się rolnictwem, przez co wydajności produkcji rolnej musi być większa. Ponadto w wielu miejscach na Świecie wciąż panuje głód. Z tego względu prowadzone są usilne działania mające na celu zwiększenie wydajności produkcji rolnej. Cel ten można osiągnąć np. przez ochronę upraw przed zniszczeniem. Przykładem takich działań może być stosowanie oprysków ochronnych przed chorobami, czy też zabezpieczanie przed przymrozkami przy pomocy specjalnych instalacji [1, 5]. Można również racjonalnie wykorzystywać ograniczone zasoby np. wodę do nawadniania [9, 10]. Jest to szczególnie istotne na terenach cierpiących na jej niedostatek. Kolejnym przykładem dążenia do zwiększenia produkcji rolnej jest prowadzenie upraw eksperymentalnych i badanie czynników wpływających na ilość oraz jakość plonów. Powyżej wymienione zostały tylko najważniejsze z potencjalnych możliwości. Należy jednak podkreślić, że dzięki tym zabiegom poza zwiększeniem produkcji można zmniejszyć koszty wytwarzania (np. mniejsze koszty nawadniania, mniejsze użycie środków chemicznych i nawozów) oraz uzyskać żywność lepszej jakości (np. mniej oprysków chemicznych, plony nieuszkodzone przez choroby). Wszystkie te metody wymagają jednak prowadzenia stałego monitoringu parametrów środowiskowych. Obecnie dostępne są nowoczesne stacje pomiarowe wykorzystujące modemy GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych (poprzez sieć ko[...]

Badanie właściwości dynamicznych półprzewodnikowego detektora punktu rosy

Czytaj za darmo! »

Higrometry punktu rosą znane są ze swej wysokiej dokładności, jednocześnie nie gwarantują poprawnych odczytów dla szybkich zmian wilgotności mierzonego gazu. Istnieje wiele obszarów, np. medycyna, gdzie wymagane jest prowadzenie pomiarów wilgotności względnej w zakresie od 10% do prawie 100% przy zagwarantowaniu czasu odpowiedzi przyrządu poniżej 1s. Tego typu konstrukcje nie są znane. A[...]

Symulator do oceny parametrów transmisji w bezprzewodowych sieciach czujnikowych AD-HOC

Czytaj za darmo! »

W czasie rozwoju sieci czujnikowych pojawiły się koncepcje rozwiązań bezprzewodowych, w których informacja o mierzonej wielkości może zostać przesłana drogą radiową. Pozwoliło to na dostęp czujników do trudno dostępnych miejsc, w których poprowadzenie okablowania jest problematyczne. Rozwiązanie bezprzewodowe umożliwia również wykorzystanie czujników na obiektach ruchomych. Możliwości bezpr[...]

System komputerowego rozpoznawania gatunków ziaren pyłku (aeroalergenów)

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne techniki rozpoznawania obiektów, oparte na analizie wizualnej obrazu, umożliwiają poszerzenie potencjału diagnostycznego i badawczego w dziedzinie medycyny (stanu zdrowia) i badań środowiska naturalnego (monitorowania właściwości środowiskowych). W przypadku przewlekłych chorób o podłożu alergicznym, duże wartości lokalnego stężenia ziaren pyłku mogą oddziaływać na pacjenta wywołu[...]

 Strona 1  Następna strona »