Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Marszałek-Gubiec"

Granulacja mączki wapiennej przy użyciu wybranych cieczy wiążących DOI:10.15199/62.2018.9.31


  Granulacja, określana również jako aglomeracja1, 2), peletyzacja3, 4) lub grudkowanie5), jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły i proszki, w większe agregaty (granule) o określonej wytrzymałości mechanicznej i rozmiarze. Aglomeracja drobnych ziaren ciała stałego w większe skupiska następuje wskutek różnych mechanizmów ich łączenia6, 7). Proces granulacji prowadzi się z różnych powodów, które wynikają m.in. z bardziej korzystnych właściwości granulatu w stosunku do wyjściowego materiału proszkowego8, 9). Pożądane efekty wynikające z przetworzenia materiałów sypkich w granulat przedstawiono w tabeli 1. Granulacja znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, włączając przeróbkę minerałów10, 11), produkty rolne12), detergenty13), farmaceutyki14), środki spożywcze i rolnicze15, 16), a także różnego rodzaju substancje chemiczne. W przemyśle chemicznym szacuje się, że 60% produktów jest wytwarzana w postaci proszkowej lub pylistej, a dalsze 20% stosuje dodatki w takiej postaci. Granulacja jest kluczowym etapem wytwarzania lub przetwarzania produktów w wielu gałęziach przemysłu. Niewłaściwie przeprowadzona granulacja, dająca produkt o niekorzystnych parametrach, może stwarzać znaczne problemy w kolejnych procesach przetwarzania (zbrylanie, segregacja, dozowanie), jak również utrudniać stosowanie produktu końcowego. Jednym z często stosowanych sposobów aglomerowania jest bezciśnieniowa granulacja realizowana w obrotowych bębnach o przesypo wym charakterze ruchu przetwarzanego złoża. Metoda ta jest opłacalna ekonomicznie ze względu na stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Dla większości materiałów przetworzenie postaci proszkowej lub pylistej w granulat wymaga dostarczenia do granulowanego surowca odpowiedniej ilości cieczy zwilżającej lub wiążącej. Na właściwości otrzymanego produktu (granulatu) wpływ mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz substancji uczestniczących w ruc[...]

Porównanie metod granulacji nawozu wapienno-gipsowego DOI:10.15199/62.2018.9.32


  Wytwarzanie granulatów zawierających komponenty pochodzenia mineralnego1, 2) oraz mineralno-organicznego3, 4), w tym komponenty będące odpadami produkcyjnymi przemysłu rolno-spożywczego5, 6), może być realizowane metodą ciśnieniową7-10) lub bezciśnieniową11-14). Granulaty nawozów mineralnych, w tym wapniowych, otrzymuje się metodą granulacji aglomeracyjnej poprzez zmieszanie składników w proporcjach wynikających z założonego składu i nawilżenia materiału cieczą wiążącą15-17), najczęściej wodą lub jej roztworami z dodatkiem środków łączących, takich jak kleje, żywice, żelatyna, krochmal, glukonian sodu, melasa lub inne odpady z produkcji cukru18-20). Znany jest sposób granulacji materiałów pylistych21) unoszonych z pieców obrotowych do wypału klinkieru cementowego, popiołów z elektrofiltrów, wypełniaczy, barwników, nawozów pylistych, wykorzystujący takie urządzenia, jak talerz granulacyjny i bęben, w którym zachodzi tworzenie granulatu właściwego przez otaczanie. Realizuje się go dwuetapowo, przy czym pierwszy etap granulacji (tworzenie się zarodków granul z materiału pylistego chłonnego lub gorącego i cieczy aglomerującej) przeprowadza się poza aparatem granulacyjnym, najkorzystniej w dwu lub jednowałowych mieszalnikach łopatkowych, a dalszy wzrost zarodków granul i ich usferycznienie prowadzi się w aparacie granulacyjnym w wyniku otaczania. Znany jest też sposób granulacji aglomeracyjnej materiałów pylistych22), zwłaszcza nawozów z zastosowaniem cieczy granulacyjnej, w dwuetapowym procesie granulacji, przy czym pierwszy etap procesu, prowadzi się w mieszalniku łopatkowym. Przetwarzany materiał bardzo intensywnie miesza się dodając ciecz nawilżającą o temp. powyżej 60°C w celu uzyskania 1-6 mm aglomeratów o zagęszczonej strukturze i wilgotności do 6%. W drugim etapie granulacji wcześniej wytworzonym aglomeratom nadaje się kształt kulisty w wyniku otaczania w talerzu granulacyjnym lub w bębnie. Jako ciecz nawilżającą stosuje si[...]

 Strona 1