Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła WNUKOWSKA"

Kierunki zintegrowanego rozwoju na przykładzie wybranego makroregionu

Czytaj za darmo! »

Energia pełni ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Prowadzenie odpowiedniej polityki energetycznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ale jest również bardzo ważne ze względów ekonomicznych. Ostatnie lata to proces prywatyzacji sektora energetycznego, jego istotnych zmian organizacyjnych i rynkowych. Restrukturyzacja sektora elektroenergetycznego oznacza m.in. przenie[...]

Modele badań gospodarki energetycznej

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie wymaganej ilości energii w nowych uwarunkowaniach rynkowych może mieć charakter polityczny, ekonomiczny i ekologiczny. Problemy nierównomiernego występowania zasobów energii na świecie, ich wyczerpywanie, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz rola i znaczenie energii w gospodarce wymuszają prowadzenie badań w tym zakresie. Niezbędne jest zatem tworzenie modelu gospodarki energetycznej poprzez przedsięwzięcia w kierunku racjonalności i zwiększonej efektywności wykorzystania energii. Abstract. The assurance of required quantity of energy in new market conditions can have political, economic and ecological character. The energy is essential element to development for each country. The unequal occurrence problems of energy resources on the world, their exhausting,[...]

Energy management in the industry DOI:10.15199/48.2016.02.35

Czytaj za darmo! »

Do najważniejszych czynników określających stan polskiego przemysłu należą energochłonność i strategia rozwoju. Przeprowadzone badania dotyczą zachowań odbiorców energii w kierunku obniżenia ponoszonych kosztów za energię. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z energią i systemami komputerowymi wspomagającymi gospodarkę energetyczną w przemyśle. (Energy management in the industry). Abstract. One of the most important factors, which permits estimate the condition of industry is the energy-consuming factor and planning the strategy of national industry. In this study, is introduced some strategies of industrial consumers of energy having the aim to lower their electrical energy costs. In the paper are presented chosen problems connected with energy in the industry and the computer systems aided energy management in the industry (Gospodarka energetyczna w przemyśle). Słowa kluczowe: energia, gospodarka, przemysł, strategia. Keywords: energy, management, industry, strategy. Introduction In the last few years Polish power industry has been changing. Changes follow from what was put into practice deregulation of this sector. This deregulations was put in to the practice to : - lower the cost of distribution of electric energy for national economy and for community, - improve the efficiency of power industry by making some conditions to invest in modern sources of energy and modernizing older sources of energy, - provide to the consumer of energy the possibility to select the seller of electric energy, - provide better security for the consumer of energy by new legal acts and marketable regulations, - improve the efficiency of power supply. Realization of this leads to improve the competition of all national economys, and have influence on standards of life of all communitys. Consumers of energy are in the new situation where they can take part in the energy market and they can buy the energy in different forms. Ele[...]

Kryteria efektywności bezpieczeństwa energetycznego DOI:10.15199/48.2017.04.10

Czytaj za darmo! »

Główne cele polityki energetycznej to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wypełnieniu międzynarodowych zobowiązań. W referacie scharakteryzowano wybrane kryteria efektywności dostaw energii oraz funkcje uregulowań krajowych i Unii Europejskiej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa energetycznego. Abstract. The main aims of the energy policy are the energetic safety assurance in the country by proceeding the principle of economic development and the international obligations fulfillment. In the paper are characterized chosen criterions of optimization delivery energy efficiency and operations in the direction avoidance of possible dangers, as also the national and European Union disposals in the range of energy safety formation. (The criterions of the energy safety efficiency). Słowa kluczowe: energia, efektywność, kryteria. Keywords: energy, efficiency, criterions. Wstęp Zaopatrzenie w paliwa i energię poszczególnych krajów odgrywa istotną rolę ze względu na ścisły związek globalizacji z dynamicznym rozwojem gospodarki i jest ważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze globalnym i regionalnym. Polityka energetyczna Polski jest równoznaczna z bezpieczeństwem energetycznym i jest to taki stan gospodarki, który zapewnia bieżące i przyszłe potrzeby paliwowoenergetyczne. Realizacja polityki energetycznej wymaga reform prawa energetycznego w kierunku stworzenia stabilnych warunków funkcjonowania podmiotów w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej [1]. Polska energetyka ma niekorzystną infrastrukturę zaopatrzenia w podstawowe surowce energetyczne i uzależnienie od importu gazu i ropy naftowej. Problemem warunkującym rozwój jest też węglowa struktura wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie energia elektryczna produkowana jest w naszym kraju na bazie węgla kamiennego (ok. 60%) i i węgla brunatnego (ok. 35%) z tendencją do zmniejszania zuży[...]

Komputerowe systemy zarządzania gospodarką energetyczną w zakładach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Liberalizacja rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła powoduje wzrost zainteresowania komputerowymi systemami zarządzania gospodarką energetyczną, szczególnie w dużych zakładach przemysłowych. Zarządzanie energią oznacza podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o monitorowanie i analizę danych. Pomaga także zmniejszyć ryzyko niedostatku energii i strat w procesach produkcyjnych. proces [...]

Szanse i bariery bezpieczeństwa elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Wymaga to zapewnienia dostaw energii w odpowiedniej ilości oraz jakości, z uwzględnieniem zaostrzających się norm ekologicznych. Zatem jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Podstawą rozwoju gospodarczego jest zapewnienie dostaw energii. istnieją przy tym wzajemne powiązan[...]

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne z wykorzystaniem źródeł geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Od początku XX wieku obserwuje się szybki rozwój techniki i przemysłu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie przewidywano skutków, jakie to za sobą niesie. Paradoksalnie - urządzenia, które miały zapewnić lepszą jakość życia, stały się jednocześnie źródłem jednego z największych obecnie problemów naszego globu, jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody. skażenia te są przyczyną zacho[...]

Prognozowanie wskaźnika energochłonności w wybranych gałęziach przemysłu

Czytaj za darmo! »

Przemiany gospodarki w Polsce oraz stale rosnące ceny nośników energii w ostatniej dekadzie spowodowały znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw ograniczeniem zużycia energii. Spowodowało to, iż jednym z najważniejszych wskaźników pozwalającym ocenić stan przemysłu jest jego energochłonność, a prognozowanie tego wskaźnika pozwala na zaplanowanie strategii rozwoju przemysłu krajowego. W referacie przedstawiono wyniki analiz wskaźników energochłonności w wybranych gałęziach przemysłu. Abstract. The dynamic transformations of economy in Poland and steels growing prices of energy supports in last decade caused major increase of interest of limitation of energy-consuming by business enterprises. One of the most important factors, which permits estimate the condition of industry is t[...]

Działania wielkich odbiorców na rynku energii

Czytaj za darmo! »

Streszczenie: W artykule przedstawiono zachowania odbiorców energii elektrycznej mające na celu między innymi obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe problemy takie jak obniżanie kosztów poprzez zastosowanie energooszczędnych napędów, wytwarzanie energii we własnym zakładzie przemysłowym podczas sezonowych szczytów obciążenia, wykonywanie audytów wewnętrznych oraz obniżenie kosztów za energię elektryczną związane ze zmianą dostawcy energii. Abstract: In this study, we introduced some strategies of big consumer of energy having the aim to lower their electrical energy costs . For the basic problems connected with the reduction of electric energy costs belongs: lowering the energy costs through using energy-saving drives ( motor), productio[...]

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

Analiza wdrażania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetyki i identyfikacja problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę na etapie projektowania i eksploatacji SZJ umożliwia firmom z branży energetycznej poprawę organizacji pracy i elastyczne wprowadzania zmian. Abstract. The analysis initiation of the Quality Management System in electricity industry and identification of problems during projecting and exploitation the QMS which can help with better business organization and management of quality in electricity companies by elastic introduction of changes. (The Quality Managment System in company of electricity industry) Słowa kluczowe: zarządzanie, jakość, dokumentacja, system. Keywords: management, quality, documentation, system. Ws[...]

 Strona 1  Następna strona »