Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA PIECZYKOLAN"

Zastosowanie modyfikacji odczynnika Fentona do oczyszczania ścieków barwnych i fenolowych

Czytaj za darmo! »

Odczynnik Fentona, odkryty w 1894 r. przez Henry'ego Horstmana Fentona [1], należy do grupy metod pogłębionego utleniania, tzw. AOPs (Advanced Oxidation Processes). W wyniku reakcji nadtlenku wodoru i soli żelaza (II) w środowisku kwaśnym, generowane są rodniki hydroksylowe OH-, charakteryzujące się bardzo dużą reaktywnością i wysokim potencjałem utleniającym (Eh = 2,76 V). Bardzo dużą [...]

Oczyszczanie ścieków barwnych odczynnikiem Fentona w modyfikacji z nadwęglanem sodu

Czytaj za darmo! »

Metody pogłębionego utleniania (AOPs - Advanced Oxidation Processes) polegają na generowaniu wysoko reaktywnych rodników, głównie hydroksylowych, które w sposób nieselektywny utleniają niemal wszystkie zanieczyszczenia. Obecnie na całym świecie procesy AOPs zyskują coraz większą popularność do oczyszczania bardzo stężonych, toksycznych i trudno degradowalnych ścieków przemysłowych [1, 2]. Do[...]

Wpływ odcieków składowiskowych na proces biologicznego oczyszczania ścieków


  Przedstawiono wyniki badań wpływu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych (surowych i podczyszczonych za pomocą CaO) na efektywność oczyszczania, charakterystykę osadu czynnego oraz skład jego biocenozy w oczyszczalni biologicznej. Wyznaczono dopuszczalny udział objętościowy odcieków w mieszaninie ze ściekami doprowadzanymi do układu biologicznego oczyszczania, który nie powodował pogorszenia efektów oczyszczania i niekorzystnych zmian w biocenozie osadu czynnego. Wykazano, że odcieki wprowadzane do systemu kanalizacji stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania biologicznej oczyszczalni ścieków. Municipal landfill leachates were optionally pre-treated with CaO and then air-treated together with the municipal sewage in an activated sludge-filled lab. bioreactor (vol. 4 L, residence time 36 h). The introduction of the landfill leachate into sewage system resulted in a serious disturbance of correct functioning the bioreactor (an increase in COD and BOD). Składowiska odpadów komunalnych są obiektami uciążliwymi dla okolicznej ludności gdyż zwabiają różne zwierzęta (gryzonie, ptactwo), a także są źródłem powstawania odorów. Są także bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego, gdyż w trakcie eksploatacji składowiska, a także po jego zamknięciu powstają odcieki (ścieki przesiąkowe), które ze względu na swój charakter i skład chemiczny zaliczane są zgodnie z polskim prawem1) do ścieków przemysłowych. Odcieki są wodami opadowymi, które penetrują w głąb złoża składowiska, jak również produktami przemian biochemicznych związków organicznych zawartych w odpadach1, 2). Istotny wpływ na skład jakościowy oraz ilość powstających odcieków ma wiek składowiska, ilość wody przedostającej się do złoża odpadów, sposób eksploatacji obiektu oraz sposób zagęszczania odpadów2, 3). Ten rodzaj ścieków przemysłowych charakteryzuje się dużą zawartością związków organicznych i nieorganicznych, które pochodzą głównie z beztle[...]

Treatment of wastewater from chemical synthesis by activated sludge method. Part 1. Efficiency of the process DOI:10.15199/62.2017.7.5


  Ścieki pochodzące z przemysłu chemicznego bardzo często są mało podatne na biologiczny rozkład i nierzadko stwarzają poważne problemy eksploatacyjne w biologicznych oczyszczalniach, zarówno zakładowych, jak i miejskich. Spowodowane jest to obecnością substancji inhibitujących procesy biochemiczne lub wręcz toksycznych dla mikroorganizmów oraz niejednokrotnie bardzo wysokimi stężeniami związków występujących normalnie w ściekach miejskich w znacznie mniejszych ilościach. Poważnym problemem są wahania składu tych ścieków wynikające ze zmiennego zapotrzebowania rynku na określone produkty1, 2). Metoda osadu czynnego jest najczęściej wykorzystywaną technologią oczyszczania ścieków. Po właściwej adaptacji biocenozy osadu może być ona stosowana do wszystkich rodzajów ścieków, jeśli zanieczyszczenia w nich zawarte są biodegradowalne. Stopniowa adaptacja mikroorganizmów może też zwiększyć odporność osadu czynnego na substancje toksyczne, jeśli nie występują w zbyt dużych stężeniach. Dlatego wiele rodzajów ścieków przemysłowych, a także odcieków składowiskowych, zawierających specyficzne zanieczyszczenia organiczne, można skutecznie oczyszczać (lub podczyszczać) przy zastosowaniu osadu czynnego3-7). W pracy oceniano wpływ ścieków z przemysłu syntezy chemicznej zmieszanych z odciekami pofermentacyjnymi, doprowadzanymi do miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków, na efektywność oczyszczania metodą osadu czynnego. Równolegle w układzie porów1478 96/7(2017) Dr inż. Barbara PIECZYKOLAN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków tej uczelni. Specjalność - technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, miejskich i przemysłowych; oczyszczanie chemiczne i fizykochemiczne ścieków przemysłowych; oczyszczanie ścieków przemysłowych w układach zintegrowanych. Mgr inż. Antoni MAJCHERCZYK w roku 1980 ukończył st[...]

Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. II. Charakterystyka osadu czynnego DOI:10.15199/62.2017.7.6


  Biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego znajduje szerokie zastosowanie zarówno w oczyszczaniu ścieków komunalnych, jak i przemysłowych. Ważną rolę w osadzie czynnym, poza bakteriami, pełnią pierwotniaki. Żerują one przede wszystkim na formach rozproszonych bakterii, powodując jednocześnie poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Przyczyniają się również do odpowiedniego odmładzania kultur bakterii tworzących osad czynny. Ponadto pewne gatunki pierwotniaków mogą służyć jako organizmy wskaźnikowe do oceny ogólnej kondycji osadu2, 3). Ważną rolę w osadzie odgrywają również bakterie nitkowate, które stanowią swoisty szkielet kłaczków4, 5). W przypadku ich zaniku, kłaczki ulegają rozpadowi i rozdrobnieniu. Ich nadmiar przyczynia się do wystąpienia zjawiska nitkowatego pęcznienia osadu czynnego4). W procesie osadu czynnego jego właściwości fizyczne są równie istotne, jak właściwości biochemiczne i mają duży wpływ na końcową efektywność procesu6). Często niekorzystne zmiany właściwości fizycznych osadu czynnego są pierwszym sygnałem, po którym następują problemy z procesem biodegradacji7). Umiejętna ocena fizycznych właściwości osadu czynnego oraz prawidłowe powiązanie ich z parametrami technologicznymi mogą mieć duże znaczenie dla intensyfikacji procesu oczyszczania, co jest szczególnie ważne przy biodegradacji ścieków przemysłowych, w których często znajdują się specyficzne i trudno rozkładalne zanieczyszczenia8-10). Sukcesywne obserwacje składu biocenozy osadu, ocena aktywności biochemicznej i struktury kłaczków pozwalają określić wpływ na proces osadu czynnego różnych substancji o charakterze toksycznym czy też inhibitującym proces biodegradacji obecnych w ściekach przemysłowych2, 9, 11-16). Charakterystyka kłaczków osadu czynnego ma bezpośredni wpływ zarówno na szybkość transferu substratów do mikroorganizmów tworzących kłaczki, jak i oddzielanie osadu od oczyszczonych ścieków, co ma istotny wpływ na końcowy efekt oc[...]

 Strona 1