Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Monika Stasiewicz"

Słodkie sole 1-alkoksymetylo- 3-hydroksypirydyniowe. Synteza i stabilność

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono syntezę nowych słodkich soli 1-alkoksymetylo-3-hydroksypirydyniowych zawierających anion acesulfamowy i sacharynianowy oraz ich stabilność w roztworach wodnych na działanie wysokiej temperatury i silnych utleniaczy (ozon). Stwierdzono, że synteza słodkich soli 1-alkoksymetylopirydyniowych w reakcji wymiany anionu chlorkowego na acesulfamowy lub sacharynianowy zachodzi łatwo w środowisku wodnym. Otrzymane sole są trudniej rozpuszczalne w wodzie niż ich prekursory. Temperatury topnienia acesulfamów wahają się w zakresie 67-83°C. Sacharyniany mają wyższe temperatury topnienia od analogicznych acesulfamów, które mieszczą się przedziale 76-106°C. Wszystkie sole ulegają całkowitej degradacji pod wpływem ozonu, natomiast ich stabilność termiczna zależy od anionu. Najmniej podatne na hydrolizę są chlorki, a najbardziej acesulfamy. 1-Alkoxymetyl-3-hydroxypyridinium chlorides, acesulfames and saccharinates were obtained by conversion of 3-hydropyridine with chlorometyl-alkyl ethers and following Cl ion exchange to acesulfame or saccharinate ions (yields 95-99%, 83-91%, and 85-91%, resp.) and tested as sweet surfactants. The salts were ozonated in aq. soln. and hydrolyzed at 100°C. The reaction with O3 resulted in quant. removal of the salts. Their thermal stability strongly depended on the anion kind. 3-Hydroxy-1-octyloxymethylpyridinium acesulfame was removed in 44%, while the resp. saccharinate in 26% only. Czwartorzędowe sole pirydyniowe są znane od dawna i szeroko stosowane ze względu na swoje antyelektrostatyczne1) i antymikrobiologiczne właściwości2-6). W ostatnim czasie bardzo wzrosło [...]

Wydzielanie barwników spożywczych ze ścieków za pomocą ekstrakcji hydrofobowymi cieczami jonowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wydzielania barwników spożywczych tetrafluoroboranem didecylodimetyloamoniowym z roztworów wodnych o różnym odczynie (pH). Badania przeprowadzono dla czterech barwników spożywczych (żółcieni pomarańczowej, czerwieni koszenilowej, czerwieni Allura oraz błękitu brylantowego) w stężeniach 0,01-1 g/cm3. Dla wszystkich barwników obserwuje się bardzo dobrą wydajność ekstrakcji (99,4-99,9%), różniącą się nieznacznie w zależności od budowy barwnika i odczynu środowiska. Barwniki spożywcze wyekstrahowane do cieczy jonowej można z[...]

Sweet quaternary derivatives of vitamin PP. Słodkie czwartorzędowe pochodne witaminy PP


  Five 1-alkoxymetyl-3-carbamoilpyridinium chlorides (alkoxy = BuO, C6H13O, C8H17O, C10H21O or C12H25O) were synthesized by quaternization of nicotinamide with resp. chloromethylalkyl ethers, converted to 1-alkoxymethyl-3-carbamoilpyridinium acesulfames, cyclamates and saccharinates by an ion exchange (yields 79-90%, 85-97%, and 81-;86%, resp.) and tested as sweet surfactants. The salts were hydrolyzed at 80°C to det. their thermal stability in aq. solns. 1-Decyloxymethyl- 3-carbamoilpyridinium chloride was decompd. in 39% only, while the resp. acesulfame in 62%, cyclamate in 55% and saccharinate in 47%. Przedstawiono syntezę i właściwości nowych słodkich soli 1-alkoksymetylo-3-karbamoilopirydyniowych zawierających anion acesulfamowy, cyklaminianowy i sacharynianowy. Stwierdzono, że synteza zachodzi łatwo w środowisku wodnym lub metanolowym. Otrzymane sole są trudniej rozpuszczalne w wodzie niż ich prekursory. Temperatury topnienia acesulfamów sięgają 79°C, cyklaminianów 99°C, a sacharynianów nawet 110°C. Wszystkie sole mają ograniczona stabilność termiczną, która zależy od anionu. Najmniej podatne na hydrolizę są chlorki, a najbardziej acesulfamy. Ciecze jonowe IL (ionic liquid) są nową klasą rozpuszczalników o bardzo interesujących właściwościach, które skupiają na sobie uwagę coraz większej liczby naukowców i inżynierów, o czym świadczy rosnąca liczba prac opublikowanych w ostatnich latach. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozpuszczalników, które można opisać jako cie-cze molekularne, ciecze jonowe składają się z kationów organicznych i anionów organicznych lub nieorganicznych o temperaturze topnienia poniżej temperatury wrzenia wody (100°C)1, 2). Heteroaromatyczne ciecze jonowe są powszechnie uważne za związki toksyczne i trudnobiodegradowalne. Jest to niesłuszne uogólnienie, bo wiele związków heteroaromatycznych i ich czwartorzędowych pochodnych wykazuje [...]

Antimicrobial activity of 1-alkoxymethyl-X-dimetylaminopyridinium ionic liquids. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa 1-alkoksymetylo-X-dimetyloaminopirydyniowych cieczy jonowych


  1-Alkoxymethyl-3 and 4-dimethylaminopyridinium acesulfames and saccharinates (alkyl C4H9 to C18H37) were prepd. by the reaction of resp. chlorides with acesulfame K or Na saccharinate with good yield and examd. for antimicrobial activity. Min. inhibitory and biocidal concns. against rods, cocci and fungi were detd. The salts reveal a good antimicrobial activity especially against both Gram-positive cocci and fungi. Aq. solns. of the salts had a sweet taste and were thermally stable. The salts with Me2N group at position 4 were resistant to O3 while that with Me2N group at position 3 were oxidized almost quant. Acesulfamy i sacharyniany 1-alkoksymetylo- 3- i -4-dimetyloaminopirydyniowe otrzymano z dobrą wydajnością w reakcji chlorków z acesulfamem K lub sacharynianem sodu. Następnie wyznaczono minimalne stężenie hamujące (MIC) i minimalne stężenia biobójcze (MBC) otrzymanych soli wobec ziarniaków, pałeczek i grzybów. Badane sole wykazują dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową, zwłaszcza wobec Gram-dodatnich ziarniaków i grzybów, która jest porównywalna do aktywności powszechnie używanego w dezynfekcji chlorku benzalkoniowego (BAC). Wodne roztwory otrzymanych soli mają słodki smak i są stabilne termicznie. Pochodne z grupą dimetyloaminową w pozycji 4 są odporne na działanie ozonu, natomiast sole 1-alkoksymetylo-3-dimetyloaminopirydyniowe utleniają się niemal ilościowo.Ograniczenie populacji drobnoustrojów stanowi istotny problem współczesnej medycyny, weterynarii, przemysłu spożywczego i tych obszarów działalności człowieka, w których niekontrolowany wzrost mikroorganizmów może powodować straty. Zmniejszenie populacji mikroorganizmów prowadzi się za pomocą chemicznych [...]

Zaawansowane funkcjonalne materiały wytwarzane z użyciem substancji pochodzenia naturalnego DOI:10.15199/62.2018.12.8


  Intensywny rozwój nowoczesnej technologii chemicznej i dziedzin pokrewnych daje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac związanych z pozyskiwaniem zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów. Dzięki połączeniu dwóch lub większej liczby komponentów wytwarzane są produkty o zdefiniowanych, ulepszonych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym. Obecnie zainteresowaniem cieszą się materiały pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z biomasy lub innych źródeł. Coraz większe znaczenie w tym aspekcie ma lignina i jej pochodne, stanowiące odpad lub półprodukt w przemyśle celulozowo-papierniczym. Ligninę poddaje się aktywacji chemicznej nadając jej powierzchni i strukturze odpowiednią funkcjonalność chemiczną. Jako związki aktywujące używane są najczęściej silne utleniacze lub nowej generacji ciecze jonowe. W kolejnym kroku dokonuje się "łączenia" zmodyfikowanej ligniny z wybranymi tlenkami o odpowiednich cechach fizycznych i chemicznych. Materiały hybrydowe wytwarzane z udziałem ligniny i wybranych tlenków (m.in. SiO2, Al2O3) mogą pełnić także funkcję zaawansowanych napełniaczy lub komponentów proekologicznych materiałów ściernych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również chityna, polisacharyd o unikatowych właściwościach. Ciekawy kierunek badań dotyczy mineralizacji chityny w ekstremalnych warunkach środowiskowych (extreme biomimetics). Również gąbki morskie i ich pochodne, ze względu na swoją unikatową, przestrzenną strukturę oraz właściwości, stanowią obiekt licznych badań. Stosowane są jako adsorbenty metali ciężkich i nośniki w immobilizacji enzymów, a także stanowią matryce trójwymiarowych materiałów węglowych. Wraz z zaadsorbowanymi na ich powierzchni barwnikami, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznymi, tworzą układy hybrydowe o właściwościach przeciwutleniających, antybakteryjnych oraz katalitycznych. Inny kierunek rozwoju materiałów hybrydowych to ich zastosowanie jako nośniki w immobilizacji enzymów, [...]

 Strona 1