Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"George J. ANDERS"

Wp􀃡yw skrzy􀄪owania linii kablowych wysokiego napi􀄊cia 110 kV na ich d􀃡ugotrwa􀃡􀄅 obci􀄅􀄪alno􀄞􀃼 pr􀄅dow􀄅 DOI:10.15199/48.2019.05.29

Czytaj za darmo! »

m. PRZEGL􀄄D ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 5/2019 120 c) Linie kablowe systemu dolnego rozsuni􀄊to osiowo na odleg􀃡o􀄞􀃼 4 m, a odleg􀃡o􀄞ci mi􀄊dzyfazowe w ka􀄪dej linii wynosz􀄅 60 cm. d) Linie kablowe systemu górnego, w miejscu skrzy􀄪owania, umieszczono w prefabrykowanych, betonowych kana􀃡ach kablowych z otworami wentylacyjnymi. Linie kablowe systemu górnego rozsuni􀄊to osiowo na odleg􀃡o􀄞􀃼 3,3 m, a odleg􀃡o􀄞ci mi􀄊dzyfazowe w ka􀄪dej linii wynosz􀄅 25 cm. e) K􀄅t skrzy􀄪owania linii kablowych systemu górnego i dolnego wynosi 90 . Przyj􀄊te rozwi􀄅zania techniczne przedstawiono na poni􀄪szych rysunkach nr 3 i nr 4. Rys.3.􀀃Widok przekroju poprzecznego rozpatrywanego skrzy􀄪owania linii kablowych Rys.4. Widok przekroju pod􀃡u􀄪nego rozpatrywanego skrzy􀄪owania linii kablowych Wybór metody obliczeniowej Wybór metody obliczeniowej, maj􀄅cej na celu wyznaczenie wielko􀄞ci wzajemnego oddzia􀃡ywania krzy􀄪uj􀄅cych si􀄊 linii kablowych, uzale􀄪niony jest od stopnia skomplikowania rozpatrywanego przypadku. Stopie􀄔 skomplikowania zale􀄪y przede wszystkim od w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci termicznych 􀄞rodowiska pracy linii kablowych oraz od liczby krzy􀄪owanych obwodów kablowych. Kiedy dwa obwody krzy􀄪uj􀄅 si􀄊 wzajemnie, ka􀄪dy z nich zachowuje si􀄊 jak 􀄨ród􀃡o ciep􀃡a dla drugiego. Ilo􀄞􀃼 generowanego ciep􀃡a, pionowa odleg􀃡o􀄞􀃼 mi􀄊dzy obwodami i k􀄅t skrzy􀄪owania s􀄅 g􀃡ównymi parametrami maj􀄅cymi wp⣸[...]

 Strona 1